Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky

Všeobecné podmínky Hygienekoning.nl

Všeobecné obchodní podmínky Bonbini Enterprises Holding BV pod Hygienekoning.nl byly stanoveny dne 27. května 2020 a vycházejí ze všeobecných obchodních podmínek Thuiswinkel.org po konzultaci se Sdružením spotřebitelů s dodatečným doplněním podmínek Hygienekoning. .nl

Index: 

Článek 1 – Definice
Článek 2 – Totožnost podnikatele
Článek 3 – Použitelnost
Článek 4 – Nabídka
Článek 5 – Dohoda
Článek 6 - Právo na odstoupení

Článek 7 – Prodloužená lhůta pro odstoupení od smlouvy

Článek 8 – Povinnosti spotřebitele během lhůty na rozmyšlenou
Článek 9 – Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
Článek 10 – Povinnosti spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy

Článek 11 – Povinnosti podnikatele při odstoupení od smlouvy
Článek 12 – Právo na odstoupení od smlouvy
Článek 13 – Cena
Článek 14 – Soulad a zvláštní záruka
Článek 15 – Doručení a provedení
Článek 16 – Trvání transakcí: trvání, zrušení a prodloužení
Článek 17 – Platba
Článek 18 – Reklamační řád
Článek 19 – Spory
Článek 20 – Průmyslová záruka
Článek 21 – Dodatečná nebo odchylná ustanovení
Článek 22 – Vyšší moc

Článek 1 – Definice

V těchto podmínkách mají následující pojmy následující význam:

 1. Dodatečná dohoda: dohoda, kterou spotřebitel získává produkty, digitální obsah a / nebo služby v souvislosti se smlouvou na dálku a toto zboží, digitální obsah a / nebo služby poskytuje podnikatel nebo třetí strana na základě dohody mezi touto třetí stranou a podnikatel;
 2. Čas na zamyšlení: lhůta, ve které může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy;
 3. Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná za účelem souvisejícím s její živností, podnikáním, řemeslem nebo povoláním;
 4. Den: kalendářní den;
 5. Digitální obsah: údaje, které jsou vytvářeny a dodávány v digitální podobě;
 6. Doba trvání dohody: dohoda, která se vztahuje na pravidelné dodávky zboží, služeb a / nebo digitálního obsahu během určitého období;
 7. Odolný datový nosič: jakýkoli nástroj – včetně e-mailu – umožňující spotřebiteli nebo podnikateli ukládat informace, které jsou mu osobně určeny, způsobem, který znemožňuje jejich budoucí konzultaci nebo použití po dobu přizpůsobenou účelu, pro který jsou tyto informace určeny, a který umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací;
 8. Právo na odstoupení: možnost spotřebitele zrušit smlouvu na dálku během lhůty na rozmyšlenou;
 9. Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která je členem Thuiswinkel.org a která spotřebitelům nabízí produkty (přístup k) digitálního obsahu a / nebo služby na dálku;
 10. Smlouva na dálku: smlouva uzavřená mezi podnikatelem a spotřebitelem v rámci organizovaného systému prodeje produktů na dálku, kdy je až do uzavření smlouvy včetně výhradního nebo společného použití jedné nebo více technik komunikace na dálku;
 11. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy: evropský vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v příloze I těchto podmínek; Příloha I nemusí být zpřístupněna, pokud spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy ohledně své objednávky;
 12. Technologie vzdálené komunikace: prostředky, které lze použít k uzavření smlouvy, aniž by se spotřebitel a podnikatel museli sejít ve stejný čas ve stejné místnosti.

Článek 2 – Totožnost podnikatele

Jméno podnikatele: Bonbini enterprises holding bv
Obchodování pod názvem: Hygienekoning.nl

Obchodní adresa: Siriusdreef 17-27
PSČ: 2132 WT

Místo: Hoofddorp

Návštěvní a poštovní adresa: Siriusdreef 17-27
PSČ: 2132 WT 

Místo: Hoofddorp

Přístupnost:
Od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

Telefonní číslo: +31 23 230 20 83

E-mailová adresa: [email protected]

Číslo obchodní komory: 78151597
DIČ: NL861281676B01

Článek 3 – Použitelnost

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a na každou smlouvu uzavřenou na dálku mezi podnikatelem a spotřebitelem.
 2. Před uzavřením smlouvy na dálku bude spotřebiteli k dispozici znění těchto všeobecných podmínek. Pokud to není rozumně možné, podnikatel před uzavřením smlouvy na dálku uvede, jak lze na podnikatele pohlížet na všeobecné obchodní podmínky a že budou na žádost spotřebitele co nejdříve zaslány bezplatně.
 3. Pokud je smlouva na dálku uzavřena elektronicky, odchylně od předchozího odstavce a před uzavřením smlouvy na dálku může být spotřebiteli poskytnut text těchto všeobecných obchodních podmínek elektronicky tak, aby spotřebitel mohl lze snadno uložit na odolný datový nosič. Pokud to není rozumně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde lze všeobecné podmínky zkontrolovat elektronicky, a že budou zaslány bezplatně elektronicky nebo jinak na žádost spotřebitele.
 4. V případě, že vedle těchto všeobecných podmínek platí zvláštní podmínky produktu nebo služby, použije se obdobně druhý a třetí odstavec a v případě konfliktních podmínek se spotřebitel může vždy spolehnout na příslušné ustanovení, které je pro něj nejvýhodnější. .

Článek 4 – Nabídka

 1. Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, bude to v nabídce výslovně uvedeno.
 2. Nabídka obsahuje pokud možno úplný a přesný popis nabízených produktů. Popis je dostatečně podrobný, aby spotřebitel mohl nabídku řádně posoudit. Pokud podnikatel používá obrázky, jedná se o věrné zobrazení nabízených produktů. Zjevné chyby nebo zjevné chyby v nabídce nejsou pro podnikatele závazné.
 3. Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli jasné, jaká práva a povinnosti jsou s přijetím nabídky spojeny.

Článek 5 – Dohoda

 1. S výhradou ustanovení odstavce 4 je dohoda uzavřena v okamžiku, kdy spotřebitel nabídku přijme a splní odpovídající podmínky.
 2. Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, obchodník okamžitě potvrdí přijetí přijetí nabídky elektronicky. Dokud podnikatel nepotvrdí přijetí tohoto přijetí, může spotřebitel dohodu zrušit.
 3. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, podnikne podnikatel vhodná technická a organizační opatření k zajištění elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, podnikne podnikatel příslušná bezpečnostní opatření.
 4. Podnikatel se může v zákonných rámcích informovat o tom, zda je spotřebitel schopen dostát svým platebním povinnostem, a také o všech skutečnostech a faktorech, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Má-li podnikatel na základě tohoto šetření závažné důvody smlouvu neuzavřet, je oprávněn objednávku či žádost odmítnout s odůvodněním, případně k realizaci připojit zvláštní podmínky.
 5. Předtím, než bude spotřebitel vázán smlouvou uzavřenou na dálku, poskytne podnikatel spotřebiteli písemně nebo tak, aby je mohl přístupným způsobem uložit na trvanlivém nosiči dat, tyto informace:
  1. návštěvní adresa místa podnikání podnikatele, kam se může spotřebitel obrátit se stížností;
  1. podmínky a podmínky, za kterých může spotřebitel využít právo na odstoupení, nebo jasné prohlášení o vyloučení práva na odstoupení;
  1. informace o zárukách a stávajících službách po zakoupení;
  1. cena včetně všech daní produktu, případně náklady na dodání a způsob platby, dodání nebo plnění smlouvy na dálku;
  1. požadavky na vypovězení dohody, pokud její platnost trvá déle než jeden rok nebo je na dobu neurčitou;
  1. pokud má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 6. V případě rozšířené transakce se ustanovení v předchozím odstavci vztahuje pouze na první dodávku.

Článek 6 - Právo na odstoupení

 1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy týkající se koupě produktu ve lhůtě na rozmyšlenou 14 dnů bez udání důvodu, s výhradou ustanovení čl. 12. Podnikatel se může spotřebitele dotázat na důvod odstoupení od smlouvy, neuvádět však jeho důvod(y).
 2. Lhůta pro reflexi uvedená v odstavci 1 začíná dnem poté, co spotřebitel nebo třetí osoba určená spotřebitelem předem, která není dopravcem, obdrží produkt, nebo:
  1. objednal-li spotřebitel několik produktů v téže objednávce: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, která není dopravcem, převzal poslední produkt. Podnikatel může, pokud o tom spotřebitele před objednáním jasně informoval, odmítnout objednávku více produktů s různou dodací lhůtou.
  1. sestává-li dodávka produktu z více zásilek nebo částí: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, která není dopravcem, převzal poslední zásilku nebo poslední část;
  1. v případě smluv o pravidelném doručování produktů během určitého období: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, která není dopravcem, převzal první produkt.

Článek 7 – Prodloužená lhůta pro odstoupení od smlouvy

 1. Pokud podnikatel neposkytl spotřebiteli zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy nebo vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, lhůta na rozmyšlenou vyprší dvanáct měsíců po skončení původní doby na rozmyšlenou stanovené v souladu s předchozími odstavci tohoto článku.
 2. Pokud podnikatel poskytl spotřebiteli informace uvedené v předchozím odstavci do dvanácti měsíců od data zahájení původní doby pro reflexi, lhůta pro reflexi uplyne 14 dní po dni, kdy spotřebitel tyto informace obdržel.

Článek 8 – Povinnosti spotřebitele během lhůty na rozmyšlenou

 1. Během lhůty na rozmyšlenou bude spotřebitel s výrobkem a obalem zacházet opatrně. Výrobek rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku. Základní zásadou je, že spotřebitel smí s výrobkem manipulovat a kontrolovat jej pouze tak, jak by mu to bylo umožněno v obchodě. 
 2. Spotřebitel je odpovědný za znehodnocení produktu, které je důsledkem způsobu nakládání s produktem nad rámec toho, co je povoleno v odstavci 1.
 3. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty produktu, pokud mu podnikatel před nebo při uzavření smlouvy neposkytl všechny zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy.


Článek 9 – Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

 1. Žádost o vrácení je platná pouze v případě, že spotřebitel informuje podnikatele o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel dá najevo svůj výběr tím, že bude postupovat podle pokynů popsaných na „Doprava a vrácení' stránce podnikatel  následovat.
  1. Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy uvedené v článku 6 a článku 7, pokud spotřebitel zašle sdělení týkající se uplatnění jeho práva před uplynutím této lhůty. 
  1. Riziko a důkazní břemeno pro správné a včasné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy leží na spotřebiteli.
  1. Uplatněním práva na odstoupení od smlouvy spotřebitelem zaniká povinnost stran plnit uzavřenou smlouvu. Tyto smlouvy jsou právně zrušeny. 

Článek 10 – Povinnosti spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů ode dne následujícího po oznámení podle čl. 9 odst. 1, vrátí výrobek nebo jej předá (oprávněnému zástupci) podnikatele. To není nutné, pokud se podnikatel nabídl, že si produkt vyzvedne sám. Spotřebitel v každém případě dodržel lhůtu pro vrácení, pokud vrátí produkt před uplynutím lhůty na rozmyšlenou.Náklady na vrácení jdou na účet spotřebitele. Tyto částky činí 5,65 EUR a budou zaplaceny prostřednictvím „návratového panelu“. Vrátit lze pouze neotevřené a nepoškozené produkty. Je odpovědností spotřebitele zabalit vrácenou objednávku do správné přepravní krabice s dostatečným obalovým materiálem. Vrácení zásilky je plně na náklady a riziko spotřebitele. O přijetí vratky rozhoduje podnikatel, když je vratka doručena v pořádku. Podnikatel neručí za škody vzniklé při procesu vrácení.Počáteční náklady na dopravu vyčíslené při objednávce tohoto zboží nebudou propláceny. Spotřebiteli bude vrácena pouze zaplacená cena (včetně případných slev), a to na stejný bankovní účet nebo platební metodu, kterou spotřebitel také použil při objednávce této objednávky. To bude provedeno prostřednictvím nadace Mollie Payments Foundation.

Článek 11 – Povinnosti podnikatele při odstoupení od smlouvy

 1. Pokud podnikatel umožní spotřebiteli oznámení o odstoupení od smlouvy elektronicky, ihned po přijetí tohoto oznámení zašle potvrzení o přijetí.
 2. Podnikatel uhradí veškeré platby od spotřebitele, s výjimkou nákladů na dopravu (náklady na dopravu) účtovaných podnikatelem za vrácený produkt, a to bez prodlení, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu spotřebitel oznámil odstoupení. Pokud podnikatel nenabízí, že si produkt vyzvedne sám, může čekat na vrácení, dokud produkt nedostane, a může potvrdit, že produkt nebyl poškozen nebo otevřen.
 3. Podnikatel používá stejnou platební metodu, jakou použil spotřebitel k vrácení peněz, pokud spotřebitel nesouhlasí s jinou metodou. Náhrada je spotřebiteli bezplatná.
 4. Pokud se spotřebitel rozhodl pro dražší způsob doručení než nejlevnější standardní doručení, nemusí podnikatel platit dodatečné náklady za dražší způsob doručení.

Článek 12 – Právo na odstoupení od smlouvy

Podnikatel může z práva na odstoupení od smlouvy vyloučit následující produkty, avšak pouze v případě, že to podnikatel jasně uvedl v nabídce, alespoň včas pro uzavření smlouvy:

 1. Produkty nebo služby, jejichž cena podléhá výchylkám finančního trhu, na které nemá podnikatel vliv a k nimž může dojít ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy;
 2. Dohody uzavřené během veřejné dražby. Veřejnou dražbou se rozumí způsob prodeje, při kterém podnikatel, spotřebitel, který je osobně přítomen nebo má příležitost být osobně přítomen na aukci, pod vedením dražitele, nabízí produkty, digitální obsah a / nebo služby a kde úspěšný uchazeč je povinen zakoupit produkty, digitální obsah a / nebo služby;
 3. Výrobky vyrobené podle specifikací spotřebitele, které nejsou prefabrikáty a které jsou vyráběny na základě individuální volby nebo rozhodnutí spotřebitele, nebo které jsou jednoznačně určeny pro konkrétní osobu. To zahrnuje ústní čepice s vlastním logem;
 4. Výrobky, které se rychle kazí nebo mají omezenou trvanlivost;
 5. Zapečetěné výrobky, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny a jejichž pečeť byla po dodání porušena, jako jsou ústní masky;
 6. Produkty, které jsou po dodání neodvolatelně smíchány s jinými produkty;
 7. Produkty v kategorii doplňků, jako jsou jódové tablety;

Článek 13 – Cena

 1. Podnikatel nesmí měnit cenu umístěného změnit zaplacenou objednávku. Jakmile spotřebitel provede objednávku a zaplatí, je smlouva sjednána za cenu, která byla v té době uvedena.
 2. Na rozdíl od předchozího odstavce může podnikatel za variabilní ceny nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají fluktuacím na finančním trhu a na které nemá žádný vliv. Tento odkaz na výkyvy a skutečnost, že všechny uvedené ceny jsou cílové ceny, jsou uvedeny v nabídce.
 3. Zvýšení cen do 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno, pouze pokud je výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení.
 4. Zvýšení cen od 3 měsíců po uzavření dohody je povoleno, pouze pokud to podnikatel stanovil a:
  1. jsou výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení; nebo
  1. spotřebitel má oprávnění zrušit smlouvu dnem, kdy zvýšení ceny nabude účinku.
 5. Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb zahrnují DPH.

Článek 14 – Dodržování smlouvy a zvláštní záruka

 1. Podnikatel ručí za to, že produkty jsou v souladu se smlouvou, specifikacemi uvedenými v nabídce, přiměřenými požadavky na spolehlivost a/nebo použitelnost a právními ustanoveními a/nebo nařízeními vlády existujícími ke dni uzavření smlouvy. Je-li to ujednáno, podnikatel zároveň ručí za to, že výrobek je vhodný k jinému než obvyklému použití.
 2. Zvláštní záruka poskytnutá podnikatelem, jeho dodavatelem, výrobcem nebo dovozcem nikdy neomezuje zákonná práva a nároky, které může spotřebitel vůči podnikateli na základě smlouvy uplatnit, pokud podnikatel nesplní svou část smlouvy.
 3. Dodatečnou zárukou se rozumí jakýkoli závazek podnikatele, jeho dodavatele, dovozce nebo výrobce, kterým poskytuje spotřebiteli určitá práva nebo nároky, které jdou nad rámec toho, co je ze zákona povinen učinit v případě, že nesplní svou část smlouvy. .

Článek 15 – Doručení a provedení

 1. Podnikatel bude při přijímání a realizaci objednávek produktů a při posuzování žádostí o poskytnutí služeb věnovat maximální možnou péči.
 2. Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel oznámil podnikateli.
 3. Při řádném dodržení toho, co je uvedeno v článku 4 těchto všeobecných podmínek, provede podnikatel přijaté objednávky s náležitou rychlostí, nejpozději však do 30 dnů, pokud není dohodnuto jiné dodací období. Dojde-li ke zpoždění dodávky nebo pokud nelze objednávku provést nebo ji lze provést pouze částečně, bude o tom spotřebitel informován nejpozději do 30 dnů od zadání objednávky.
 4. Riziko poškození nebo ztráty produktů přechází na spotřebitele, jakmile on nebo jím určená třetí strana, která není dopravcem, získá produkty do fyzického držení. Nebezpečí však přechází na spotřebitele okamžikem předání přepravci, pokud tento dostal od spotřebitele pokyn k přepravě produktů a tuto volbu mu podnikatel nenabídl, aniž jsou dotčena práva spotřebitele vůči přepravci. 

Článek 16 – Trvání transakcí: trvání, zrušení a prodloužení

 1. Spotřebitel může vypovědět smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů, při řádném dodržení dohodnutých pravidel pro odstoupení od smlouvy a výpovědní lhůtě nejvýše jeden měsíc.
 2. Spotřebitel může smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů, vypovědět kdykoli ke konci doby určité při řádném dodržení sjednaných pravidel pro odstoupení od smlouvy a s výpovědní lhůtou ne delší. než jeden měsíc.
 3. Spotřebitel může dohody uvedené v předchozích odstavcích:
  1. zrušit kdykoli a neomezovat se pouze na zrušení v konkrétním čase nebo v konkrétním období;
  1. alespoň zrušit stejným způsobem, jaký uzavřeli on;
  1. vždy zrušit se stejnou výpovědní lhůtou, kterou si podnikatel stanovil sám.
 4. Smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků, nelze konkludentně prodlužovat ani obnovovat na dobu určitou.
 5. Smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů, lze konkludentně prodloužit na dobu neurčitou pouze v případě, že spotřebitel může kdykoli odstoupit s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc. . 
 6. Pokud má dohoda platnost více než jeden rok, může ji spotřebitel zrušit kdykoli po jednom roce s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc, ledaže by přiměřenost a spravedlnost bránila ukončení před koncem dohodnuté doby.

Článek 17 – Platba

 1. Není-li ve smlouvě nebo dodatečných podmínkách stanoveno jinak, musí být dlužné částky spotřebitelem zaplaceny do 14 dnů od začátku lhůty na rozmyšlenou, nebo není-li lhůta na rozmyšlenou stanovena, do 14 dnů. po uzavření smlouvy.. 
 2. Veškeré prodeje podnikatele jsou na platbu předem. Spotřebitel může použít platební metody Stichting Mollie Payments, které jsou viditelné při pokladně objednávky. Objednávka u podnikatele bude odeslána až po uhrazení platby spotřebitelem je
 3. Spotřebitel je povinen neprodleně nahlásit podnikateli nepřesnosti v poskytnutých nebo uvedených platebních údajích.
 4. Pokud spotřebitel neplní své platební závazky včas, poté, co byl informován podnikatelem o opožděné platbě a poskytl spotřebiteli lhůtu 14 dnů na splnění svých platebních povinností, poté, co nezaplacení v této 14denní lhůtě je splatný zákonný úrok z dlužné částky a podnikatel je oprávněn účtovat mu náklady na mimosoudní inkaso, které mu vznikly. Tyto náklady na výběr činí maximálně: 15% ze zbývajících částek až do výše 2 500 EUR; 10% v příštích 2 500 EUR a 5% v příštích 5 000 EUR s minimem 40 EUR. Podnikatel se může odchýlit od uvedených částek a procent ve prospěch spotřebitele.

Článek 18 – Reklamační řád

 1. Podnikatel má reklamační řád a reklamaci vyřizuje v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Reklamace plnění smlouvy musí být spotřebiteli podány úplně a jasně popsány v přiměřené době poté, co spotřebitel vady zjistil. podnikatel
 3. Na stížnosti podané podnikateli bude odpovězeno do 14 dnů od data přijetí. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelnou delší dobu zpracování, podnikatel odpoví do 14 dnů s potvrzením o přijetí a uvedením, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.
 4. Stížnost na produkt, službu nebo podnikatelskou službu lze podat také prostřednictvím reklamačního formuláře na spotřebitelské stránce webu Thuiswinkel.org. www.thuiswinkel.org. Stížnost bude poté zaslána jak příslušnému podnikateli, tak Thuiswinkel.org.
 5. Spotřebitel musí v každém případě dát podnikateli na vyřešení stížnosti po vzájemné konzultaci 4 týdny. Po uplynutí této doby vznikne spor, který je předmětem postupu urovnání sporu.

Článek 19 – Spory

 1. Pouze nizozemské právo se vztahuje na dohody mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky.
 2. Spory mezi spotřebitelem a podnikatelem o uzavření nebo provádění dohod týkajících se produktů a služeb, které mají být dodány nebo dodány tímto podnikatelem, mohou být při řádném dodržení níže uvedených ustanovení předloženy spotřebitelem i podnikatelem Výboru pro spory Thuiswinkel. , PO Box 90600, 2509 LP v Haagu (www.sgc.nl ).
 3. Spor bude řešit pouze Výbor pro spory, pokud spotřebitel v rozumné lhůtě nejprve podal stížnost podnikateli.
 4. Pokud stížnost nevede k vyřešení, musí být spor předložen Výboru pro spory písemně nebo v jiné formě, kterou určí Výbor, a to nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy spotřebitel podal stížnost podnikateli.
 5. Pokud chce spotřebitel předložit spor Výboru pro spory, je podnikatel touto volbou vázán. Nejlépe to spotřebitel nejprve ohlásí podnikateli.
 6. Pokud chce podnikatel předložit spor Výboru pro spory, bude muset spotřebitel do pěti týdnů od jeho písemné žádosti písemně uvést, zda si to přeje, nebo zda chce, aby spor byl projednán příslušným soudem. Pokud podnikatel o výběru spotřebitele ve lhůtě pěti týdnů neslyší, je oprávněn předložit spor příslušnému soudu. 
 7. Výbor pro spory rozhoduje za podmínek stanovených v předpisech výboru pro spory (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Rozhodnutí výboru pro spory se přijímají prostřednictvím závazných rad.
 8. Výbor pro spory se sporem nebude zabývat nebo jej přestane řešit, pokud bylo podnikateli uděleno moratorium, byl v úpadku nebo ve skutečnosti ukončil svoji podnikatelskou činnost, než bude sporem projednán výbor na jednání a pravomocném rozhodnutí. bylo poukázáno.
 9. Pokud je kromě Výboru pro spory Thuiswinkel příslušný jiný výbor pro spory uznaný nebo spojený s Nadací pro výbory pro spotřebitelské spory (SGC) nebo Institutem pro stížnosti na finanční služby (Kifid), je pro spory přednostně příslušný Výbor pro spory o Thuiswinkel nebo . U všech ostatních sporů se jedná o další uznaný výbor pro spory přidružený k SGC nebo Kifid.

Článek 20 – Průmyslová záruka

 1. Thuiswinkel.org zaručuje, že jeho členové budou dodržovat závazná doporučení Výboru pro spory Thuiswinkel, pokud se člen nerozhodne předložit závazné doporučení soudu k přezkoumání do dvou měsíců od jeho odeslání. Tato záruka je obnovena, pokud byla potvrzena závazná rada po přezkoumání soudem a právoplatném rozsudku. Až do výše 10 000 EUR za závazné doporučení bude tato částka vyplacena spotřebitelem na webu Thuiswinkel.org. U částek vyšších než 10 000 EUR za závazné doporučení bude vyplaceno 10 000 EUR. Pokud jde o přebytek, má Thuiswinkel.org povinnost maximálního úsilí zajistit, aby člen dodržoval závazné rady.
 2. Uplatnění této záruky vyžaduje, aby se spotřebitel písemně odvolal na Thuiswinkel.org a aby svou pohledávku proti podnikateli převedl na Thuiswinkel.org. Pokud pohledávka vůči podnikateli činí více než 10 000 EUR, je spotřebiteli nabídnuto převést jeho pohledávku, pokud přesáhne částku 10 000 EUR na Thuiswinkel.org, poté tato organizace provede platbu svým vlastním jménem a náklady. bude to legálně požadovat, aby uspokojil spotřebitele.

Článek 21 – Dodatečná nebo odchylná ustanovení 

Další ustanovení nebo ustanovení odchylující se od těchto obecných podmínek nemusí být na úkor spotřebitele a musí být zaznamenána písemně nebo takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvanlivý datový nosič.

 1. Pokud spotřebitel zašle své logo a/nebo obrázky podnikateli, aby si je nechal vytisknout na některý ze svých produktů, tento nikdy a za žádných okolností nenese odpovědnost za autorská práva k tomuto obrázku a/nebo logu. Tuto odpovědnost nese spotřebitel, který zadává objednávku.
 2. Podnikatel nikdy neručí za text nebo obrázek vytištěný na produktu, který si spotřebitel objednal. Pokud vytištěný text nebo obrázek není to, co spotřebitel zaslal, je spotřebitel povinen vrátit všechny přijaté vytištěné věci tak, aby je podnikatel mohl zničit.
 3. Podnikatel neručí za kvalitu tisku produktu vytištěného třetí osobou, ani za kvalitu obrázků zaslaných spotřebitelem.
 4. Použití produktu zakoupeného od podnikatele je zcela na riziko spotřebitele. Podnikatel při přijetí objednávky předpokládá, že spotřebitel má dostatečné znalosti o produktu, o fungování produktu a o použití produktu.
 5. Případnou škodu vzniklou používáním produktu zakoupeného na stránkách podnikatele nelze po podnikateli nikdy vymáhat. Použití zakoupených produktů je na vaše vlastní riziko.
 6. Podnikatel na svých webových stránkách nebo v reklamách nikdy neuvádí „zdravotní tvrzení“. Pokud tak učiní třetí osoby s odkazem na podnikatele, podnikatel za to neručí.

Článek 22 – Vyšší moc

 1. V případě zásahu vyšší moci jsou závazky podnikatele pozastaveny.
 2. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné okolnosti týkající se osob a/nebo materiálů, kterým sloužíme nebo máme tendenci sloužit při plnění smlouvy, které jsou takové povahy, že plnění smlouvy je proto nemožné nebo tak nepohodlné a/ nebo neúměrně drahé. Stává se, že plnění smlouvy již nelze nebo nelze po podnikateli bezprostředně požadovat. Mezi takové okolnosti patří mimo jiné: válka a srovnatelné situace, vládní opatření, stávky, výluky, překážky ze strany třetích stran, následky pandemií, jako je pandemie Covid-19, epidemie, technické komplikace nepředvídatelné pro obě strany, okolnost, že podnikatel neobdrží prezentaci, která je důležitá v souvislosti s námi dodanou prezentací, včas nebo nesprávně.
 3. V případě zásahu vyšší moci není podnikatel povinen uhradit náhradu.

cs_CZCS