Disclaimer

Algemene Disclaimer Hygienekoning.nl – Mei 2020

Algemene Disclaimer Hygienekoning.nl

 1. Onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op onze website kan desalniettemin onjuistheden, onnauwkeurigheden, onvolledigheden of typografische fouten bevatten. Deze informatie wordt aangeleverd door derde aanbieders van de producten zelf. Daarom zijn deze derde aanbieders zelf verantwoordelijk voor de correctheid van deze informatie. Wij controleren niet alle informatie die door de accommodaties of andere partijen worden aangeleverd. Wij staan niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op onze website wordt aangeboden over deelnemende derde aanbieders, ook niet voor wat betreft foto’s van producten, beschrijvingen van producten en andere beschrijvingen.
 2. Afhankelijk van de beperkingen zoals vermeldt in deze algemene voorwaarden, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door u geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw bestelling zoals opgenomen in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).
 3. Wij (daaronder begrepen al onze medewerkers, partners met wie wij samenwerken en andere betrokkenen) zijn niet aansprakelijk voor:
 4. de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die voortkomt uit het gebruiken van onze website, of de daarop verstrekte informatie;
 5. onnauwkeurigheden met betrekking tot de (beschrijvende) informatie (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de producten die via onze website beschikbaar zijn; Voor verhaal van eventuele schade als gevolg van foutieve vermeldingen of foutieve beschikbaarheidsdata van accommodaties dient u zich rechtstreeks te wenden tot de desbetreffende producten;
 6. de diensten of de producten die de derde aanbieder of andere zakenpartner aanbiedt;
 7. eventuele schade die voortkomt uit foutieve betalingen aan de derde aanbieder of uit onjuiste belastingen van creditcards door de derde aanbieder, komt voor rekening van de desbetreffende de derde aanbieder;
 8. welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van wat voor claim dan ook;

Algemene Disclaimer Hygienekoning.nl – Mei 2020 1

Algemene Disclaimer Hygienekoning.nl – Mei 2020

 1. welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van onze website;
 2. schade als gevolg van het gebruik of de (tijdelijke) onmogelijkheid van gebruik van elektronische middelen voor communicatie met onze website, daaronder inbegrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen; of
 3. welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de derde aanbieder of iedere andere zakenpartner (medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), wiens diensten direct of indirect beschikbaar zijn, worden aangeboden of worden gepromoot, inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.
 4. Met het gebruik van onze website vrijwaart u ons voor alle schade en aanspraken van derden, die voortvloeien uit overtreding of niet naleven van deze voorwaarden, althans die op andere wijze verband houden met uw gebruik van onze website.
 5. Het is u slechts toegestaan om foto’s en/of afbeeldingen naar ons platform te uploaden

(bijvoorbeeld in aanvulling op een beoordeling) wanneer u in het bezit bent van het auteursrecht over deze foto’s en/of afbeeldingen. Door foto’s en/of afbeeldingen naar ons platform te uploaden garandeert u dat u in het bezit bent van het auteursrecht daarover. Door foto’s en/of afbeeldingen naar ons platform te uploaden gaat u er bovendien mee akkoord dat wij de geüploade foto’s en/of afbeeldingen mogen gebruiken op onze website en apps, en in promotiemateriaal en publicaties en op elke andere wijze die wij gepast achten. U geeft ons het onherroepelijke en onvoorwaardelijke, eeuwigdurende recht en de licentie om de foto’s en/of afbeeldingen te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te distribueren, te (sub)licentiëren, te communiceren en deze beschikbaar te maken op elke andere wijze die wij gepast achten. Door deze foto’s en/of afbeeldingen te uploaden, neemt u de volledige juridische en morele verantwoordelijkheid voor elke en alle juridische claims die door derden worden gemaakt ten gevolge van de publicatie en het gebruik van deze foto’s en/of afbeeldingen door Hygienekoning.nl. De waarachtigheid, geldigheid en recht op het gebruik van alle foto’s en/of afbeeldingen die u uploadt ligt bij u en is niet de verantwoordelijkheid van Hygienekoning.nl. Wij

Algemene Disclaimer Hygienekoning.nl – Mei 2020 2

Algemene Disclaimer Hygienekoning.nl – Mei 2020

verwerpen elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de geplaatste foto’s en/of afbeeldingen. U garandeert verder dat de foto’s en/of afbeeldingen geen virussen, Trojaanse paarden of geïnfecteerde bestanden bevatten. Ook mogen de foto’s en/of afbeeldingen niet van onrechtmatige, smadelijke, lasterlijke, pornografische, obscene, vulgaire, illegale, schadelijke, beledigende, bedreigende, gewelddadige, racistische, verwerpelijke, ongepaste of anderszins van dubieuze aard zijn, of inbreuk maken op de rechten van derden (denk aan: intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of privacy). Elke foto en/of afbeelding die niet aan de eerdergenoemde criteria voldoet, mag niet worden geplaatst en/of kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden verwijderd/gewist door Hygienekoning.nl.

 1. Het zonder voorafgaande toestemming plaatsen van mededelingen en links naar andere websites van commerciële aard is verboden. Wij houden ons het recht voor om iedere vorm van reclame (voor zover deze vooraf niet uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd) te verwijderen van onze website.
 2. Onze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Hygienekoning.nl worden beheerd. Dergelijke links zijn alleen als verwijzingen voor u opgenomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe websites. Wij hebben ook geen controle over dergelijke websites. De opname van links naar die websites door Hygienekoning.nl houdt geen goedkeuring in van het materiaal op die websites of enige binding of samenwerking met de beheerders of exploitanten ervan.
 3. Het onder valse voorwendselen aannemen van een andere identiteit, die toebehoort aan een persoon of een organisatie, is ten strengste verboden.

Algemene Disclaimer Hygienekoning.nl – Mei 2020 3

nl_NLNL