Οροι και Προϋποθέσεις

Οροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Hygienekoning.nl

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της Bonbini Enterprises Holding BV υπό το Hygienekoning.nl θεσπίστηκαν στις 27 Μαΐου 2020 και βασίζονται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις Thuiswinkel.org σε συνεννόηση με την Ένωση Καταναλωτών με πρόσθετη προσθήκη των όρων και προϋποθέσεων του Hygienekoning .nl

Δείκτης: 

Άρθρο 1 – Ορισμοί
Άρθρο 2 – Ταυτότητα του επιχειρηματία
Άρθρο 3 – Εφαρμογή
Άρθρο 4 – Η προσφορά
Άρθρο 5 – Η συμφωνία
Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης

Άρθρο 7 – Παρατεταμένη περίοδος υπαναχώρησης

Άρθρο 8 – Υποχρεώσεις του καταναλωτή κατά την περίοδο προβληματισμού
Άρθρο 9 – Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης
Άρθρο 10 – Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης

Άρθρο 11 – Υποχρεώσεις του επιχειρηματία σε περίπτωση υπαναχώρησης
Άρθρο 12 – Δικαίωμα αποκλεισμού υπαναχώρησης
Άρθρο 13 – Η τιμή
Άρθρο 14 – Συμμόρφωση και επιπλέον εγγύηση
Άρθρο 15 – Παράδοση και εκτέλεση
Άρθρο 16 – Συναλλαγές διάρκειας: διάρκεια, ακύρωση και παράταση
Άρθρο 17 – Πληρωμή
Άρθρο 18 – Διαδικασία καταγγελιών
Άρθρο 19 – Διαφορές
Άρθρο 20 – Εγγύηση του κλάδου
Άρθρο 21 – Πρόσθετες ή αποκλίνουσες διατάξεις
Άρθρο 22 – Ανωτέρα βία

Άρθρο 1 – Ορισμοί

Σε αυτές τις προϋποθέσεις οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

 1. Επιπρόσθετη συμφωνία: συμφωνία με την οποία ο καταναλωτής αποκτά προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες σε σχέση με εξ αποστάσεως σύμβαση και αυτά τα αγαθά, ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες παρέχονται από τον επιχειρηματία ή από τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας μεταξύ αυτού του τρίτου μέρους και ο επιχειρηματίας?
 2. Ώρα για προβληματισμό: το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης ·
 3. Καταναλωτής: το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με το εμπόριο, τις επιχειρήσεις, τη βιοτεχνία ή το επάγγελμά του·
 4. Ημέρα: ημερολογιακή ημέρα;
 5. Ψηφιακό περιεχόμενο: δεδομένα που παράγονται και παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή ·
 6. Συμφωνία διάρκειας: μια συμφωνία που επεκτείνεται στην τακτική παράδοση αγαθών, υπηρεσιών ή / και ψηφιακού περιεχομένου για μια συγκεκριμένη περίοδο ·
 7. Ανθεκτικός φορέας δεδομένων: κάθε εργαλείο –συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου– που επιτρέπει στον καταναλωτή ή στον επιχειρηματία να αποθηκεύει πληροφορίες που του απευθύνονται προσωπικά με τρόπο που αποτρέπει τη μελλοντική διαβούλευση ή χρήση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου προσαρμοσμένης στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται οι πληροφορίες, και που επιτρέπει την αναλλοίωτη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών·
 8. Δικαίωμα υπαναχώρησης: η δυνατότητα του καταναλωτή να ακυρώσει τη σύμβαση εξ αποστάσεως εντός της περιόδου ψύξης ·
 9. Επιχειρηματίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι μέλος του Thuiswinkel.org και το οποίο προσφέρει προϊόντα, (πρόσβαση σε) ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες σε καταναλωτές από απόσταση ·
 10. Συμφωνία απόστασης: συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος εξ αποστάσεως πώλησης προϊόντων, στο οποίο γίνεται αποκλειστική ή κοινή χρήση μίας ή περισσότερων τεχνικών εξ αποστάσεως επικοινωνίας μέχρι και τη σύναψη της συμφωνίας.
 11. Φόρμα ανάληψης μοντέλου: το ευρωπαϊκό υπόδειγμα απόσυρσης που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I των παρόντων όρων · Το Παράρτημα Ι δεν χρειάζεται να είναι διαθέσιμο εάν ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης όσον αφορά την παραγγελία του.
 12. Τεχνολογία απομακρυσμένης επικοινωνίας: σημαίνει που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη συμφωνίας, χωρίς να χρειάζεται ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας να συναντώνται ταυτόχρονα στην ίδια αίθουσα.

Άρθρο 2 – Ταυτότητα του επιχειρηματία

Όνομα επιχειρηματία: Bonbini enterprises holding bv
Διαπραγμάτευση με την επωνυμία: Hygienekoning.nl

Διεύθυνση επιχείρησης: Siriusdreef 17-27
Ταχυδρομικός κώδικας: 2132 WT

Τόπος: Hoofddorp

Διεύθυνση επίσκεψης και ταχυδρομικής διεύθυνσης: Siriusdreef 17-27
Ταχυδρομικός κώδικας: 2132 WT 

Τόπος: Hoofddorp

Προσιτότητα:
Από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 π.μ. έως τις 4 μ.μ.

Αριθμός τηλεφώνου: +31 23 230 20 83

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Αριθμός Εμπορικού Επιμελητηρίου: 78151597
Αριθμός ΦΠΑ: NL861281676B01

Άρθρο 3 – Εφαρμογή

 1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά από τον επιχειρηματία και για κάθε εξ αποστάσεως σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή.
 2. Πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, το κείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων θα είναι διαθέσιμο στον καταναλωτή. Εάν αυτό δεν είναι εύλογα δυνατό, ο επιχειρηματίας θα δηλώσει, πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, πώς μπορούν να προβληθούν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις στον επιχειρηματία και ότι θα σταλούν δωρεάν το συντομότερο δυνατόν κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.
 3. Εάν η σύμβαση εξ αποστάσεως συνάπτεται ηλεκτρονικά, κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο και πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, το κείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορεί να διατίθεται στον καταναλωτή ηλεκτρονικά με τέτοιο τρόπο ώστε ο καταναλωτής να μπορεί μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα σε έναν ανθεκτικό φορέα δεδομένων. Εάν αυτό δεν είναι εύλογα δυνατό, πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, θα αναφέρεται όπου οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να ελεγχθούν ηλεκτρονικά και ότι θα αποσταλούν δωρεάν ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.
 4. Σε περίπτωση που ισχύουν συγκεκριμένοι όροι προϊόντος ή υπηρεσίας εκτός από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών και σε περίπτωση αντιφατικών συνθηκών, ο καταναλωτής μπορεί πάντα να βασίζεται στην ισχύουσα διάταξη που είναι πιο ευνοϊκή για αυτόν. .

Άρθρο 4 – Η προσφορά

 1. Εάν μια προσφορά έχει περιορισμένη διάρκεια ισχύος ή υπόκειται σε όρους, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.
 2. Η προσφορά περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερη πλήρη και ακριβή περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων. Η περιγραφή είναι επαρκώς λεπτομερής ώστε να επιτρέπει τη σωστή αξιολόγηση της προσφοράς από τον καταναλωτή. Εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί εικόνες, αυτές είναι μια αληθινή αναπαράσταση των προσφερόμενων προϊόντων. Τα προφανή λάθη ή τα προφανή λάθη στην προσφορά δεν είναι δεσμευτικά για τον επιχειρηματία.
 3. Κάθε προσφορά περιέχει τέτοιες πληροφορίες που είναι σαφές στον καταναλωτή ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις συνδέονται με την αποδοχή της προσφοράς.

Άρθρο 5 – Η συμφωνία

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, η συμφωνία συνάπτεται τη στιγμή που ο καταναλωτής αποδέχεται την προσφορά και πληροί τους αντίστοιχους όρους.
 2. Εάν ο καταναλωτής έχει αποδεχτεί την προσφορά ηλεκτρονικά, ο έμπορος θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της αποδοχής της προσφοράς ηλεκτρονικά. Εφόσον η απόδειξη αυτής της αποδοχής δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον επιχειρηματία, ο καταναλωτής μπορεί να διαλύσει τη συμφωνία.
 3. Εάν η συμφωνία συναφθεί ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων και θα διασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον ιστού. Εάν ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
 4. Ο επιχειρηματίας μπορεί να ενημερωθεί – εντός νομικών πλαισίων – εάν ο καταναλωτής μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις πληρωμής του, καθώς και όλα εκείνα τα γεγονότα και παράγοντες που είναι σημαντικοί για την υπεύθυνη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης. Εάν, βάσει αυτής της έρευνας, ο επιχειρηματίας έχει βάσιμους λόγους να μην συνάψει τη συμφωνία, δικαιούται να αρνηθεί μια παραγγελία ή αίτημα με αιτιολογία ή να επιβάλει ειδικούς όρους στην εφαρμογή.
 5. Προτού ο καταναλωτής δεσμευτεί από τη σύμβαση εξ αποστάσεως, ο επιχειρηματίας θα παράσχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες, γραπτώς ή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποθηκευτούν από τον καταναλωτή με προσβάσιμο τρόπο σε σταθερό φορέα δεδομένων:
  1. η διεύθυνση επίσκεψης της επιχειρηματικής τοποθεσίας του επιχειρηματία όπου ο καταναλωτής μπορεί να πάει με παράπονα ·
  1. τους όρους υπό τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης ή σαφή δήλωση σχετικά με τον αποκλεισμό του δικαιώματος υπαναχώρησης ·
  1. πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και την υπάρχουσα υπηρεσία μετά την αγορά ·
  1. την τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων του προϊόντος, στο βαθμό που ισχύουν, τα έξοδα παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης ή εκτέλεσης της εξ αποστάσεως σύμβασης·
  1. τις απαιτήσεις για τη λύση της συμφωνίας, εάν η συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη από ένα έτος ή είναι αόριστη ·
  1. εάν ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, το υπόδειγμα φόρμα υπαναχώρησης.
 6. Σε περίπτωση εκτεταμένης συναλλαγής, η διάταξη στην προηγούμενη παράγραφο ισχύει μόνο για την πρώτη παράδοση.

Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης

 1. Ο καταναλωτής μπορεί να διαλύσει μια συμφωνία σχετικά με την αγορά ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια μιας περιόδου προβληματισμού 14 ημερών χωρίς να αναφέρει τους λόγους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12. Ο επιχειρηματίας μπορεί να ζητήσει από τον καταναλωτή τον λόγο της υπαναχώρησης, αλλά να μην αναφέρει την ο λόγος/οι του.
 2. Η περίοδος προβληματισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ξεκινά την επόμενη ημέρα μετά την παραλαβή του προϊόντος από τρίτο ή από τρίτο που έχει οριστεί από τον καταναλωτή εκ των προτέρων, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, ή:
  1. εάν ο καταναλωτής έχει παραγγείλει πολλά προϊόντα με την ίδια σειρά: την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτο πρόσωπο που έχει οριστεί από αυτόν, που δεν είναι ο μεταφορέας, έλαβε το τελευταίο προϊόν. Ο επιχειρηματίας μπορεί, εφόσον έχει ενημερώσει σαφώς τον καταναλωτή σχετικά με αυτό πριν από τη διαδικασία παραγγελίας, να αρνηθεί μια παραγγελία για πολλά προϊόντα με διαφορετικούς χρόνους παράδοσης.
  1. εάν η παράδοση ενός προϊόντος αποτελείται από πολλές αποστολές ή μέρη: η ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος που έχει οριστεί από αυτόν, που δεν είναι ο μεταφορέας, έλαβε την τελευταία αποστολή ή το τελευταίο μέρος·
  1. στην περίπτωση συμφωνιών για τακτική παράδοση προϊόντων κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου: η ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος που έχει οριστεί από αυτόν, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έλαβε το πρώτο προϊόν.

Άρθρο 7 – Παρατεταμένη περίοδος υπαναχώρησης

 1. Εάν ο επιχειρηματίας δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης ή το υπόδειγμα φόρμα υπαναχώρησης, η περίοδος προβληματισμού θα λήξει δώδεκα μήνες μετά το τέλος της αρχικής περιόδου προβληματισμού που καθορίζεται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου.
 2. Εάν ο επιχειρηματίας έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης της αρχικής περιόδου προβληματισμού, η περίοδος προβληματισμού θα λήξει 14 ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής έλαβε αυτές τις πληροφορίες.

Άρθρο 8 – Υποχρεώσεις του καταναλωτή κατά την περίοδο προβληματισμού

 1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ψύξης, ο καταναλωτής θα χειρίζεται το προϊόν και τη συσκευασία με προσοχή. Θα αποσυσκευάσει ή θα χρησιμοποιήσει το προϊόν μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Η βασική αρχή εδώ είναι ότι ο καταναλωτής μπορεί να χειρίζεται και να επιθεωρεί το προϊόν μόνο όπως θα του επιτρεπόταν να κάνει σε ένα κατάστημα. 
 2. Ο καταναλωτής ευθύνεται για απόσβεση του προϊόντος που είναι αποτέλεσμα τρόπου χειρισμού του προϊόντος που υπερβαίνει τα όρια που επιτρέπονται στην παράγραφο 1.
 3. Ο καταναλωτής δεν ευθύνεται για μείωση της αξίας του προϊόντος εάν ο επιχειρηματίας δεν του έχει παράσχει όλες τις νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν ή κατά τη σύναψη της συμφωνίας.


Άρθρο 9 – Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

 1. Το αίτημα επιστροφής είναι έγκυρο μόνο εάν ο καταναλωτής ενημερώσει τον επιχειρηματία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής κάνει γνωστή την επιλογή του ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται στο «Αποστολές & Επιστροφές' σελίδα του επιχειρηματίας  ακολουθώ.
  1. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει εντός της περιόδου υπαναχώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 και στο άρθρο 7, εάν ο καταναλωτής αποστείλει την επικοινωνία σχετικά με την άσκηση του δικαιώματός του πριν από τη λήξη αυτής της προθεσμίας. 
  1. Ο κίνδυνος και το βάρος της απόδειξης για τη σωστή και έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης βαρύνει τον καταναλωτή.
  1. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή τερματίζει τις υποχρεώσεις των μερών να εκτελέσουν τη συναφθείσα συμφωνία. Οι συμφωνίες αυτές έχουν λυθεί νομικά. 

Άρθρο 10 – Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης

 1. Το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την επομένη της ειδοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, ο καταναλωτής επιστρέφει το προϊόν ή το παραδίδει στον (εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο) του επιχειρηματία. Αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν ο επιχειρηματίας έχει προσφερθεί να παραλάβει το προϊόν μόνος του. Ο καταναλωτής έχει τηρήσει σε κάθε περίπτωση την περίοδο επιστροφής εάν επιστρέψει το προϊόν πριν λήξει η περίοδος προβληματισμού Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Αυτά ανέρχονται σε 5,65 € και θα πληρωθούν μέσω του «πάνελ επιστροφής». Μπορούν να επιστραφούν μόνο προϊόντα που δεν έχουν ανοιχθεί και δεν έχουν υποστεί ζημιά. Είναι ευθύνη του καταναλωτή να συσκευάσει την παραγγελία επιστροφής σε κατάλληλο κουτί αποστολής με επαρκές υλικό συσκευασίας. Η αποστολή επιστροφής γίνεται εξ ολοκλήρου με έξοδα και ευθύνη του καταναλωτή. Ο επιχειρηματίας καθορίζει την αποδοχή της επιστροφής όταν η επιστροφή έχει παραληφθεί με καλή σειρά. Ο επιχειρηματίας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί κατά τη διαδικασία επιστροφής Τα αρχικά έξοδα αποστολής που υπολογίστηκαν κατά την παραγγελία αυτού του είδους δεν επιστρέφονται. Μόνο η τιμή που καταβλήθηκε (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων) θα επιστραφεί στον καταναλωτή. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό ή τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε επίσης ο καταναλωτής κατά την παραγγελία αυτής της παραγγελίας. Αυτό θα γίνει μέσω του Mollie Payments Foundation.

Άρθρο 11 – Υποχρεώσεις του επιχειρηματία σε περίπτωση υπαναχώρησης

 1. Εάν ο επιχειρηματίας κάνει ηλεκτρονικά δυνατή την ειδοποίηση απόσυρσης από τον καταναλωτή, θα στείλει αμέσως επιβεβαίωση παραλαβής μετά την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης.
 2. Ο επιχειρηματίας θα επιστρέψει όλες τις πληρωμές από τον καταναλωτή, εξαιρουμένων των τυχόν εξόδων παράδοσης (έξοδα αποστολής) που χρεώνει ο επιχειρηματίας για το επιστρεφόμενο προϊόν, χωρίς καθυστέρηση, αλλά εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής τον ειδοποιεί για την απόσυρση. Εκτός αν ο επιχειρηματίας προσφέρει την παραλαβή του προϊόντος, μπορεί να περιμένει να πληρώσει μέχρι να λάβει το προϊόν και να επιβεβαιώσει ότι το προϊόν δεν έχει υποστεί ζημιά ή άνοιγμα.
 3. Ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο πληρωμής που έχει χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής για την επιστροφή χρημάτων, εκτός εάν ο καταναλωτής συμφωνήσει με διαφορετική μέθοδο. Η αποζημίωση είναι δωρεάν για τον καταναλωτή.
 4. Εάν ο καταναλωτής έχει επιλέξει μια πιο ακριβή μέθοδο παράδοσης από την φθηνότερη τυπική παράδοση, ο επιχειρηματίας δεν χρειάζεται να επιστρέψει το επιπλέον κόστος για την πιο ακριβή μέθοδο.

Άρθρο 12 – Δικαίωμα αποκλεισμού υπαναχώρησης

Ο επιχειρηματίας μπορεί να εξαιρέσει τα ακόλουθα προϊόντα από το δικαίωμα υπαναχώρησης, αλλά μόνο εάν ο επιχειρηματίας το έχει δηλώσει ξεκάθαρα στην προσφορά, τουλάχιστον εγκαίρως για τη σύναψη της συμφωνίας:

 1. Προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιμή υπόκειται σε διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της περιόδου υπαναχώρησης·
 2. Συμφωνίες που συνήφθησαν κατά τη διάρκεια δημόσιου πλειστηριασμού. Ως δημόσιος πλειστηριασμός νοείται μια μέθοδος πώλησης στην οποία προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες προσφέρονται από τον επιχειρηματία στον καταναλωτή που είναι προσωπικά παρών ή έχει την ευκαιρία να είναι προσωπικά παρών στη δημοπρασία, υπό την καθοδήγηση ενός δημοπρατή, και όπου Ο επιτυχημένος πλειοδότης υποχρεούται να αγοράσει τα προϊόντα, το ψηφιακό περιεχόμενο ή / και τις υπηρεσίες.
 3. Προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή, τα οποία δεν είναι προκατασκευασμένα και τα οποία κατασκευάζονται βάσει ατομικής επιλογής ή απόφασης του καταναλωτή ή τα οποία προορίζονται σαφώς για ένα συγκεκριμένο άτομο. Αυτό περιλαμβάνει καλύμματα στόματος με το δικό σας λογότυπο.
 4. Προϊόντα που αλλοιώνουν γρήγορα ή έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής.
 5. Σφραγισμένα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και των οποίων η σφράγιση έχει σπάσει μετά την παράδοση, όπως στοματικές μάσκες.
 6. Προϊόντα που από τη φύση τους αναμιγνύονται αμετάκλητα με άλλα προϊόντα μετά την παράδοση.
 7. Προϊόντα στην κατηγορία των συμπληρωμάτων, όπως ταμπλέτες ιωδίου.

Άρθρο 13 – Η τιμή

 1. Ο επιχειρηματίας δεν επιτρέπεται να αλλάξει την τιμή ενός τοποθετημένου και αλλαγή πληρωμένης παραγγελίας. Μόλις ο καταναλωτής κάνει μια παραγγελία και πληρώσει, η συμφωνία συμφωνείται για την τιμή που είχε δηλωθεί εκείνη τη στιγμή.
 2. Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων οι τιμές υπόκεινται σε διακυμάνσεις στην χρηματοοικονομική αγορά και στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή, σε μεταβλητές τιμές. Αυτός ο σύνδεσμος με τις διακυμάνσεις και το γεγονός ότι οι αναφερόμενες τιμές είναι τιμές-στόχους αναφέρονται στην προσφορά.
 3. Οι αυξήσεις τιμών εντός 3 μηνών από τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εάν είναι αποτέλεσμα νομοθετικών κανονισμών ή διατάξεων.
 4. Οι αυξήσεις τιμών από 3 μήνες μετά τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εάν ο επιχειρηματίας το έχει ορίσει και:
  1. είναι το αποτέλεσμα κανονιστικών κανονισμών ή διατάξεων. ή
  1. ο καταναλωτής έχει την εξουσία να ακυρώσει τη συμφωνία την ημέρα κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η αύξηση της τιμής.
 5. Οι τιμές που αναφέρονται στην προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Άρθρο 14 – Συμμόρφωση με τη συμφωνία και επιπλέον εγγύηση

 1. Ο επιχειρηματίας εγγυάται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τη συμφωνία, τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προσφορά, τις εύλογες απαιτήσεις αξιοπιστίας ή/και χρηστικότητας και τις νομικές διατάξεις ή/και κρατικούς κανονισμούς που ισχύουν κατά την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας. Εάν συμφωνηθεί, ο επιχειρηματίας εγγυάται επίσης ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για άλλη από την κανονική χρήση.
 2. Μια επιπλέον εγγύηση που παρέχεται από τον επιχειρηματία, τον προμηθευτή του, τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα του δεν περιορίζει ποτέ τα νομικά δικαιώματα και ισχυρίζεται ότι ο καταναλωτής μπορεί να ισχυριστεί εναντίον του επιχειρηματία βάσει της συμφωνίας, εάν ο επιχειρηματίας δεν έχει εκπληρώσει το μέρος του συμφωνητικού.
 3. Ως πρόσθετη εγγύηση νοείται οποιαδήποτε υποχρέωση του επιχειρηματία, του προμηθευτή του, του εισαγωγέα ή του παραγωγού στον οποίο παραχωρεί στον καταναλωτή ορισμένα δικαιώματα ή αξιώσεις που υπερβαίνουν αυτό που είναι νομικά υποχρεωμένο να κάνει σε περίπτωση που δεν εκπληρώσει το μέρος της συμφωνίας. .

Άρθρο 15 – Παράδοση και εκτέλεση

 1. Ο επιχειρηματίας θα λάβει τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή όταν λαμβάνει και εκτελεί παραγγελίες για προϊόντα και κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών.
 2. Ο τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που ο καταναλωτής έχει γνωστοποιήσει στον επιχειρηματία.
 3. Με τη δέουσα τήρηση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 4 αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, ο επιχειρηματίας θα εκτελέσει τις αποδεκτές παραγγελίες με τη δέουσα ταχύτητα, αλλά το αργότερο 30 ημέρες, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετική περίοδος παράδοσης. Εάν η παράδοση καθυστερήσει, ή εάν μια παραγγελία δεν μπορεί να εκτελεστεί ή εν μέρει μόνο, ο καταναλωτής θα ενημερωθεί για αυτό το αργότερο 30 ημέρες μετά την παραγγελία.
 4. Ο κίνδυνος βλάβης ή απώλειας των προϊόντων μεταφέρεται στον καταναλωτή μόλις αυτός ή τρίτος που ορίζεται από αυτόν, που δεν είναι ο μεταφορέας, αποκτήσει τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Ωστόσο, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον καταναλωτή κατά την παράδοση στον μεταφορέα, εάν ο τελευταίος έχει λάβει εντολή από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα προϊόντα και αυτή η επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον επιχειρηματία, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα. . 

Άρθρο 16 – Συναλλαγές διάρκειας: διάρκεια, ακύρωση και παράταση

 1. Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει μια σύμβαση που έχει συναφθεί για αόριστο χρονικό διάστημα και η οποία εκτείνεται μέχρι την τακτική παράδοση των προϊόντων, με τη δέουσα τήρηση των συμφωνηθέντων κανόνων ακύρωσης και προθεσμία ειδοποίησης που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.
 2. Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει μια συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία εκτείνεται στην τακτική παράδοση των προϊόντων ανά πάσα στιγμή προς το τέλος της καθορισμένης προθεσμίας, με τη δέουσα τήρηση των συμφωνηθέντων κανόνων ακύρωσης και προθεσμία ειδοποίησης που δεν θα υπερβαίνει από ένα μήνα.
 3. Ο καταναλωτής μπορεί τις συμφωνίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους:
  1. ακύρωση ανά πάσα στιγμή και δεν περιορίζεται σε ακύρωση σε συγκεκριμένη ώρα ή σε συγκεκριμένη περίοδο
  1. τουλάχιστον ακυρώστε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συνήψε ·
  1. να ακυρώνετε πάντα με την ίδια περίοδο ειδοποίησης που ο επιχειρηματίας έχει ορίσει για τον εαυτό του.
 4. Συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία εκτείνεται μέχρι την τακτική παράδοση προϊόντων δεν μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί σιωπηρά για ορισμένο χρονικό διάστημα.
 5. Μια συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία εκτείνεται μέχρι την τακτική παράδοση των προϊόντων, μπορεί να παραταθεί σιωπηρά για αόριστο χρονικό διάστημα μόνο εάν ο καταναλωτής επιτρέπεται να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή με προειδοποίηση που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. . 
 6. Εάν μια συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη από ένα έτος, ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή μετά από ένα έτος με προειδοποιητική περίοδο όχι περισσότερο από ένα μήνα, εκτός εάν η λογική και η δικαιοσύνη αντιτίθενται στη λήξη πριν από το τέλος του συμφωνηθέντος όρου.

Άρθρο 17 – Πληρωμή

 1. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία ή σε πρόσθετους όρους, τα ποσά που οφείλονται από τον καταναλωτή πρέπει να καταβληθούν εντός 14 ημερών από την έναρξη της περιόδου υπαναχώρησης ή, εάν δεν υπάρχει περίοδος υπαναχώρησης, εντός 14 ημερών από την σύναψη της συμφωνίας.. 
 2. Όλες οι πωλήσεις του επιχειρηματία γίνονται με προπληρωμή. Ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τους τρόπους πληρωμής του Mollie Payments Foundation που είναι ορατοί κατά το ταμείο της παραγγελίας. Μια παραγγελία με τον επιχειρηματία θα αποσταλεί μόνο αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή του καταναλωτή είναι
 3. Ο καταναλωτής έχει το καθήκον να αναφέρει ανακρίβειες στις παρεχόμενες ή δηλωμένες λεπτομέρειες πληρωμής στον επιχειρηματία χωρίς καθυστέρηση.
 4. Εάν ο καταναλωτής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του εγκαίρως, αφού ενημερωθεί από τον επιχειρηματία για την καθυστερημένη πληρωμή και ο επιχειρηματίας έχει δώσει στον καταναλωτή περίοδο 14 ημερών για να εκπληρώσει ακόμη τις υποχρεώσεις πληρωμής του, μετά την αδυναμία πληρωμής εντός αυτής της περιόδου 14 ημερών, ο νόμιμος τόκος οφείλεται στο οφειλόμενο ποσό και ο επιχειρηματίας δικαιούται να χρεώσει τα εξωδικαστικά έξοδα είσπραξης του. Αυτά τα έξοδα είσπραξης ανέρχονται έως: 15% σε εκκρεμή ποσά έως 2.500 €. 10% για τα επόμενα 2.500 € και 5% για τα επόμενα 5.000 € με τουλάχιστον 40 €. Ο επιχειρηματίας μπορεί να παρεκκλίνει από τα δηλωμένα ποσά και ποσοστά υπέρ του καταναλωτή.

Άρθρο 18 – Διαδικασία καταγγελιών

 1. Ο επιχειρηματίας έχει μια διαδικασία παραπόνων και χειρίζεται την καταγγελία σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία παραπόνων.
 2. Τα παράπονα σχετικά με την εκτέλεση της συμφωνίας πρέπει να υποβάλλονται πλήρως και με σαφήνεια στον καταναλωτή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφότου ο καταναλωτής έχει ανακαλύψει τα ελαττώματα. επιχειρηματίας
 3. Τα παράπονα που υποβάλλονται στον επιχειρηματία θα απαντηθούν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν ένα παράπονο απαιτεί προβλεπόμενο μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας, ο επιχειρηματίας θα απαντήσει εντός 14 ημερών με επιβεβαίωση παραλαβής και ένδειξη για το πότε ο καταναλωτής μπορεί να περιμένει μια πιο λεπτομερή απάντηση.
 4. Ένα παράπονο σχετικά με ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή την υπηρεσία του επιχειρηματία μπορεί επίσης να υποβληθεί μέσω μιας φόρμας καταγγελιών στη σελίδα καταναλωτών του ιστότοπου Thuiswinkel.org. www.thuiswinkel.org. Το παράπονο θα σταλεί στη συνέχεια τόσο στον σχετικό επιχειρηματία όσο και στο Thuiswinkel.org.
 5. Ο καταναλωτής πρέπει σε κάθε περίπτωση να δώσει στον επιχειρηματία 4 εβδομάδες για να επιλύσει την καταγγελία σε αμοιβαία διαβούλευση. Μετά από αυτήν την περίοδο, προκύπτει διαφορά που υπόκειται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών.

Άρθρο 19 – Διαφορές

 1. Μόνο η ολλανδική νομοθεσία εφαρμόζεται σε συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματία και καταναλωτή για τις οποίες ισχύουν αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις.
 2. Διαφορές μεταξύ του καταναλωτή και του επιχειρηματία σχετικά με τη σύναψη ή την εκτέλεση συμφωνιών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που πρόκειται να παραδοθούν ή να παραδοθούν από αυτόν τον επιχειρηματία μπορούν, με τη δέουσα τήρηση των παρακάτω διατάξεων, να υποβληθούν τόσο από τον καταναλωτή όσο και από τον επιχειρηματία στην Επιτροπή Διαφωνιών της Thuiswinkel. , PO Box 90600, 2509 LP στη Χάγη (www.sgc.nl ).
 3. Η διαφορά θα διεκπεραιώνεται από την Επιτροπή Διαφορών μόνο εάν ο καταναλωτής έχει υποβάλει για πρώτη φορά το παράπονό του στον επιχειρηματία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
 4. Εάν το παράπονο δεν οδηγεί σε λύση, η διαφορά πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στην Επιτροπή Διαφωνιών ή σε άλλη μορφή που θα καθοριστεί από την Επιτροπή το αργότερο 12 μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής υπέβαλε την καταγγελία στον επιχειρηματία.
 5. Εάν ο καταναλωτής θέλει να υποβάλει διαφορά στην Επιτροπή Διαφορών, ο επιχειρηματίας δεσμεύεται από αυτήν την επιλογή. Κατά προτίμηση, ο καταναλωτής το αναφέρει πρώτα στον επιχειρηματία.
 6. Εάν ο επιχειρηματίας θέλει να υποβάλει διαφορά στην Επιτροπή Διαφορών, ο καταναλωτής θα πρέπει να δηλώσει γραπτώς εντός πέντε εβδομάδων από την έγγραφη αίτηση του επιχειρηματία εάν επιθυμεί να το πράξει ή εάν θέλει να επιλυθεί η διαφορά από το αρμόδιο δικαστήριο. Εάν ο επιχειρηματίας δεν ακούσει την επιλογή του καταναλωτή εντός πέντε εβδομάδων, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να υποβάλει τη διαφορά στο αρμόδιο δικαστήριο. 
 7. Η Επιτροπή Διαφορών λαμβάνει απόφαση υπό τους όρους που καθορίζονται στους κανονισμούς της Επιτροπής Διαφορών (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαφορών λαμβάνονται με δεσμευτικές συμβουλές.
 8. Η Επιτροπή Διαφωνιών δεν θα ασχοληθεί με μια διαφορά ή δεν θα διακόψει τη διαδικασία εάν ο επιχειρηματίας έχει λάβει μορατόριουμ, έχει χρεοκοπήσει ή έχει τερματίσει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, πριν από την επίλυση της διαφοράς από την επιτροπή κατά την ακρόαση και την τελική απόφαση. έχει επισημανθεί.
 9. Εάν, εκτός από την επιτροπή διαφορών της Thuiswinkel, μια άλλη επιτροπή διαφορών που αναγνωρίζεται ή συνδέεται με το Ίδρυμα για τις επιτροπές διαφορών καταναλωτών (SGC) ή το Ινστιτούτο Καταγγελιών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Kifid) είναι αρμόδια, η Επιτροπή Διαφωνιών Thuiswinkel είναι κατά προτίμηση αρμόδια για διαφορές που αφορούν κυρίως τη μέθοδο των απομακρυσμένων πωλήσεων ή . Για όλες τις άλλες διαφορές, η άλλη αναγνωρισμένη επιτροπή διαφορών που σχετίζεται με την SGC ή την Kifid.

Άρθρο 20 – Εγγύηση του κλάδου

 1. Το Thuiswinkel.org εγγυάται ότι τα μέλη του θα συμμορφωθούν με τις δεσμευτικές συμβουλές της Επιτροπής Διαφωνιών Thuiswinkel, εκτός εάν το μέλος αποφασίσει να υποβάλει τη δεσμευτική συμβουλή στο δικαστήριο για αναθεώρηση εντός δύο μηνών από την αποστολή του. Αυτή η εγγύηση αναβιώνει εάν η δεσμευτική συμβουλή τηρηθεί μετά από έλεγχο από το δικαστήριο και η απόφαση που αποδεικνύει ότι έχει γίνει οριστική. Έως 10.000 € ανά δεσμευτική συμβουλή, το ποσό αυτό θα καταβληθεί από τον Thuiswinkel.org στον καταναλωτή. Για ποσά άνω των 10.000 ευρώ ανά δεσμευτική συμβουλή, θα πληρωθούν 10.000 ευρώ. Για το πλεόνασμα, το Thuiswinkel.org έχει την καλύτερη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι το μέλος συμμορφώνεται με τις δεσμευτικές συμβουλές.
 2. Η εφαρμογή αυτής της εγγύησης απαιτεί από τον καταναλωτή να υποβάλει γραπτή ένσταση στο Thuiswinkel.org και ότι μεταφέρει την αξίωσή του εναντίον του επιχειρηματία στο Thuiswinkel.org Εάν η αξίωση εναντίον του επιχειρηματία ανέρχεται σε περισσότερα από 10.000 €, ο καταναλωτής προσφέρεται να μεταβιβάσει την αξίωσή του, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 10.000 € στο Thuiswinkel.org, μετά τον οποίο αυτός ο οργανισμός θα πραγματοποιήσει την πληρωμή με το δικό του όνομα και το κόστος. θα το ζητήσει νομικά για να ικανοποιήσει τον καταναλωτή.

Άρθρο 21 – Πρόσθετες ή αποκλίνουσες διατάξεις 

Πρόσθετες διατάξεις ή διατάξεις που αποκλίνουν από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ενδέχεται να μην είναι εις βάρος του καταναλωτή και πρέπει να καταγράφονται γραπτώς ή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποθηκεύονται από τον καταναλωτή με προσιτό τρόπο σε έναν ανθεκτικό φορέα δεδομένων.

 1. Εάν ο καταναλωτής στείλει το λογότυπό του ή/και τις εικόνες του στον επιχειρηματία για να το εκτυπώσει σε ένα από τα προϊόντα του, ο τελευταίος δεν είναι ποτέ, σε καμία περίπτωση, υπεύθυνος για τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της εικόνας ή/και του λογότυπου. Αυτή η ευθύνη ανήκει στον καταναλωτή που κάνει την παραγγελία.
 2. Ο επιχειρηματίας δεν είναι ποτέ υπεύθυνος για το κείμενο ή την εικόνα που εκτυπώνεται στο προϊόν που έχει παραγγείλει ο καταναλωτής. Εάν το έντυπο κείμενο ή η εικόνα δεν είναι αυτό που έχει στείλει ο καταναλωτής, ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα τυπωμένα αντικείμενα που έλαβε, ώστε ο επιχειρηματίας να τα καταστρέψει.
 3. Ο επιχειρηματίας δεν ευθύνεται για την ποιότητα εκτύπωσης του προϊόντος που εκτυπώνεται από τρίτο μέρος ή για την ποιότητα των εικόνων που αποστέλλονται από τον καταναλωτή.
 4. Η χρήση ενός αγορασμένου προϊόντος από τον επιχειρηματία γίνεται αποκλειστικά με κίνδυνο του καταναλωτή. Όταν λαμβάνει μια παραγγελία, ο επιχειρηματίας υποθέτει ότι ο καταναλωτής έχει επαρκή γνώση του προϊόντος, της λειτουργίας του προϊόντος και της χρήσης του προϊόντος.
 5. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος που αγοράστηκε στον ιστότοπο του επιχειρηματία δεν μπορεί ποτέ να ανακτηθεί από τον επιχειρηματία. Η χρήση των προϊόντων που αγοράσατε γίνεται με δική σας ευθύνη.
 6. Ο επιχειρηματίας δεν κάνει ποτέ «ισχυρισμούς υγείας» στον ιστότοπό του ή σε διαφημίσεις. Εάν τρίτα μέρη το κάνουν αυτό με αναφορά στον επιχειρηματία, ο επιχειρηματίας δεν είναι υπεύθυνος για αυτό.

Άρθρο 22 – Ανωτέρα βία

 1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις του επιχειρηματία αναστέλλονται.
 2. Ως ανωτέρα βία νοείται οι απρόβλεπτες περιστάσεις σχετικά με πρόσωπα και/ή υλικό που εξυπηρετούμε ή τείνουμε να εξυπηρετήσουμε κατά την εκτέλεση της συμφωνίας, οι οποίες είναι τέτοιας φύσης που η εκτέλεση της συμφωνίας είναι επομένως αδύνατη ή τόσο ενοχλητική και/ ή δυσανάλογα ακριβό.γίνεται ότι η εκπλήρωση της συμφωνίας δεν μπορεί πλέον ή δεν μπορεί να απαιτηθεί αμέσως από τον επιχειρηματία. Τέτοιες συνθήκες πληρούν τις προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων: πόλεμος και συγκρίσιμες καταστάσεις, κυβερνητικά μέτρα, απεργίες, λουκέτα, εμπόδια από τρίτους, συνέπειες πανδημιών όπως η πανδημία Covid-19, επιδημίες, τεχνικές επιπλοκές απρόβλεπτες και από τα δύο μέρη, η περίσταση που ο επιχειρηματίας δεν λαμβάνει μια παρουσίαση, η οποία είναι σημαντική σε σχέση με μια παρουσίαση που θα παραδοθεί από εμάς, έγκαιρα ή όχι σωστά.
 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο επιχειρηματίας δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση.

elEL