Tingimused

Üldtingimused Hygienekoning.nl

Hygienekoning.nl / BonBini Enterprises Holding BV üldtingimused kehtestati 27. mail 2020 ja põhinevad Thuiswinkel.org üldtingimustel, konsulteerides Tarbijate Liiduga, lisades täiendavalt Hygienekoning.nl tingimusi.

Sisukord:Artikkel 1 - Mõisted
Artikkel 2 - Ettevõtja isik
Artikkel 3 - Kohaldatavus
Artikkel 4 - Pakkumine
Artikkel 5 - leping
Artikkel 6 - Taganemisõigus
Artikkel 7 - Tarbija kohustused järelemõtlemisperioodil
Artikkel 8 - Tarbija taganemisõiguse kasutamine ja sellega seotud kulud
Artikkel 9 - Ettevõtja kohustused taganemise korral
Artikkel 10 - Taganemisõiguse välistamine
Artikkel 11 - hind
Artikkel 12 - Vastavus ja lisagarantii
Artikkel 13 - Kohaldamine ja rakendamine
Artikkel 14 - Kestvustehingud: kestus, tühistamine ja pikendamine
Artikkel 15 - Maksmine
Artikkel 16 - Kaebuste esitamise kord
Artikkel 17 - Vaidlused
Artikkel 18 - Tööstuse garantii
Artikkel 19 - Täiendavad või kõrvalekalduvad sätted
Artikkel 20 - vääramatu jõud

Artikkel 1 - Mõisted

Nendes tingimustes on järgmistel terminitel järgmine tähendus:

 1. Lisakokkulepe: leping, millega tarbija omandab kauglepinguga seoses tooteid, digitaalset sisu ja / või teenuseid ning neid kaupu, digitaalset sisu ja / või teenuseid tarnib ettevõtja või kolmas isik selle kolmanda isiku vahelise lepingu alusel ja ettevõtja;
 2. Aeg järelemõtlemiseks: ajavahemik, mille jooksul tarbija saab kasutada oma taganemisõigust;
 3. Tarbija: füüsiline isik, kes ei tegutse oma kaubandus-, äri-, käsitöö- või kutsetegevusega seotud eesmärkidel;
 4. Päev: kalendripäev;
 5. Digitaalne sisu: andmed, mis on toodetud ja edastatud digitaalsel kujul;
 6. Kestusleping: leping, mis laieneb kaupade, teenuste ja / või digitaalse sisu korrapärasele tarnimisele teatud aja jooksul;
 7. Vastupidav andmekandja: mis tahes tööriist - sealhulgas e-post -, mis võimaldab tarbijal või ettevõtjal salvestada talle isiklikult adresseeritud teavet viisil, mis hõlbustab edaspidist konsulteerimist või kasutamist ajavahemikul, mis on suunatud eesmärgile, milleks teave on mõeldud ja see võimaldab salvestatud teabe muutmata taasesitamist;
 8. Taganemisõigus: tarbija võimalus loobuda kauglepingust järelemõtlemisaja jooksul;
 9. Ettevõtja: füüsiline või juriidiline isik, kes on Thuiswinkel.org liige ja kes pakub tarbijatele tooteid, (juurdepääsu) digitaalsele sisule ja / või teenustele eemalt;
 10. Distantsileping: ettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud kokkulepe toodete, digitaalse sisu ja / või teenuste kaugmüügi korraldatud süsteemi raames, kusjuures kuni lepingu sõlmimiseni (kaasa arvatud) kasutatakse ühte või ainuõigust või rohkem kaugsuhtlustehnikaid;
 11. Taganemisvormi näidis: nende tingimuste I lisasse lisatud Euroopa taganemisvorm; I lisa ei ole vaja teha kättesaadavaks, kui tarbijal ei ole oma tellimusest taganemisõigust;
 12. Kaugkommunikatsiooni tehnoloogia: tähendab, et seda saab kasutada lepingu sõlmimiseks, ilma et tarbija ja ettevõtja peaksid samaaegselt ühes ruumis viibima.

Artikkel 2 - Ettevõtja isikEttevõtja nimi: BonBini Enterprises Holding BV
Tegutsedes nime / nimede all:
- Hygienekoning.nl

Äriaadress:
Siriusdreef 17–27
2132WT Hoofddorp

Juurdepääsetavus:
Esmaspäevast reedeni kella 9–17.

E-posti aadress: [email protected]

Kaubanduskoja number: 78151597
KMKR-number: NL861281676B01

Artikkel 3 - Kohaldatavus

 1. Neid üldtingimusi kohaldatakse ettevõtja tehtud kõigi pakkumiste ning ettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud kauglepingute suhtes.
 2. Enne kauglepingu sõlmimist tehakse nende üldtingimuste tekst tarbijale kättesaadavaks. Kui see pole mõistlikult võimalik, näitab ettevõtja enne kauglepingu sõlmimist, kuidas saab üldtingimusi ettevõtja juures vaadata ja et need saadetakse tarbija soovil esimesel võimalusel tasuta.
 3. Kui kaugleping sõlmitakse elektrooniliselt, erandina eelmisest lõikest ja enne kauglepingu sõlmimist, saab käesolevate üldtingimuste teksti tarbijale elektrooniliselt kättesaadavaks teha nii, et tarbija saaks saab hõlpsalt säilitada püsival andmekandjal. Kui see pole mõistlikult võimalik, märgitakse enne kauglepingu sõlmimist, kus üldtingimustega on võimalik elektrooniliselt tutvuda, ning et need saadetakse tarbija soovil tasuta elektrooniliselt või muul viisil.
 4. Kui lisaks neile üldtingimustele kehtivad ka konkreetsed toote- või teenusetingimused, kohaldatakse mutatis mutandis teist ja kolmandat lõiku ning vastuoluliste tingimuste korral saab tarbija alati tugineda kohaldatavale sättele, mis on talle kõige soodsam. .

Artikkel 4 - Pakkumine

 1. Kui pakkumise kehtivusaeg on piiratud või selle pakkumine sõltub tingimustest, on see pakkumises sõnaselgelt öeldud.
 2. Pakkumine sisaldab pakutavate toodete, digitaalse sisu ja / või teenuste täielikku ja täpset kirjeldust. Kirjeldus on piisavalt üksikasjalik, et tarbija saaks pakkumist nõuetekohaselt hinnata. Kui ettevõtja kasutab pilte, on need pakutavate toodete, teenuste ja / või digitaalse sisu tõeline esitus. Pakkumise ilmsed vead või vead ei ole ettevõtjale siduvad.
 3. Iga pakkumine sisaldab sellist teavet, et tarbijal oleks selge, millised õigused ja kohustused on seotud pakkumise vastuvõtmisega.

Artikkel 5 - Kokkulepe

 1. Kui lõikest 4 ei tulene teisiti, sõlmitakse leping hetkel, kui tarbija võtab pakkumise vastu ja vastab vastavatele tingimustele.
 2. Kui tarbija on pakkumise vastu võtnud elektrooniliselt, kinnitab kaupleja pakkumise vastuvõtmise elektroonilist kättesaamist kohe. Seni, kuni ettevõtja ei ole selle nõusoleku kättesaamist kinnitanud, saab tarbija lepingu lõpetada.
 3. Kui leping sõlmitakse elektrooniliselt, võtab ettevõtja asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed andmete elektroonilise edastamise tagamiseks ning ta tagab turvalise veebikeskkonna. Kui tarbija saab maksta elektrooniliselt, võtab ettevõtja asjakohased turvameetmed.
 4. Õiguslikes raamistikes saab ettevõtja - ise teada saada, kas tarbija suudab täita oma maksekohustusi, samuti kõiki fakte ja tegureid, mis on olulised kauglepingu sõlmimiseks vastutustundlikult. Kui ettevõtjal on selle uurimise põhjal mõjuvad põhjused lepingut sõlmimata jätta, on tal õigus tellimusest või taotlusest keelduda või lisada rakendamisele eritingimused.
 5. Hiljemalt toote, teenuse või digitaalse sisu tarbijale üleandmisel saadab ettevõtja järgmise teabe kirjalikult või selliselt, et tarbija saaks seda püsival andmekandjal ligipääsetaval viisil säilitada:
  • ettevõtja tegevuskoha külastusaadress, kuhu tarbija saab kaebustega pöörduda;
  • tingimused ja tingimused, mille alusel tarbija saab taganemisõigust kasutada, või selge avaldus taganemisõiguse välistamise kohta;
  • teave garantiide ja olemasolevate teenuste kohta pärast ostmist;
  • hind, sealhulgas kõik toote, teenuse või digitaalse sisu maksud; võimaluse korral tarnekulud; ning sidevahendi abil sõlmitud lepingu maksmise, kohaletoimetamise või täitmise viis;
  • nõuded lepingu lõpetamiseks, kui leping kestab kauem kui üks aasta või on tähtajatu;
  • kui tarbijal on taganemisõigus, siis taganemisvormi näidis.
 6. Laiendatud tehingu korral kehtib eelmise lõigu säte ainult esimese tarne kohta.

Artikkel 6 - Taganemisõigus

Toodete jaoks:

 1. Tarbija võib toote ostmise lepingu 14-päevase mõtlemisaja jooksul ilma põhjendusieta lõpetada. Ettevõtja võib tarbijalt küsida taganemise põhjuseid, kuid ei kohusta teda oma põhjust (põhjuseid) esitama.
 2. Lõikes 1 osutatud järelemõtlemisperiood algab järgmisel päeval pärast seda, kui tarbija või tarbija poolt eelnevalt määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on toote kätte saanud või:
  • kui tarbija on tellinud mitu toodet samas järjekorras: päev, mil tarbija või tema määratud kolmas isik sai kõnealuse toote kätte. Ettevõtja võib keelduda mitme erineva tarneajaga toote tellimisest, kui ta on sellest tarbijat enne tellimisprotsessi selgelt teavitanud.
  • kui toote kohaletoimetamine koosneb mitmest saadetisest või osast: päev, mil tarbija või tema määratud kolmas isik sai viimase saadetise või viimase osa;
  • toodete regulaarse tarnimise lepingute puhul teatud aja jooksul: päev, mil tarbija või tema määratud kolmas isik on saanud esimese toote.

Teenuste ja digitaalse sisu puhul, mida ei pakuta materiaalsel andmekandjal:

 1. Tarbija saab 14 päeva jooksul ilma põhjendusteta lõpetada teenuselepingu ja materiaalse andmekandjaga edastamata digitaalse sisu tarnimise lepingu. Ettevõtja võib tarbijalt küsida taganemise põhjuseid, kuid ei kohusta teda oma põhjust (põhjuseid) esitama.
 2. Lõikes 3 osutatud järelemõtlemisperiood algab lepingu sõlmimisele järgneval päeval.

Pikendatud järelemõtlemisperiood toodetele, teenustele ja digitaalsele sisule, mida pole käegakatsutaval andmekandjal tarnitud, kui taganemisõigusest ei teavitata:

 1. Kui ettevõtja ei ole esitanud tarbijale seadusest tulenevat teavet taganemisõiguse kohta või taganemisvormi näidisvormi kohta, lõpeb järelemõtlemisperiood kaksteist kuud pärast käesoleva artikli eelmiste lõikudega määratud esialgse järelemõtlemisaja lõppu.
 2. Kui ettevõtja on esitanud tarbijale eelmises lõigus osutatud teabe kaheteistkümne kuu jooksul pärast algse järelemõtlemisaja alguskuupäeva, lõpeb järelemõtlemisperiood 14 päeva möödumisel päevast, mil tarbija selle teabe sai.

  Tagasivõtmine
 3. Tagastamistaotlus on kehtiv ainult siis, kui seda on taotletud nagu Hygienekoning.nl talle teeb "Saatmine ja tagastamine'leht.
 4. Tagastuskulud on kliendile. Need on 5,65 eurot ja neid saab maksta tagasipaneeli kaudu
 5. Tagastada saab ainult avamata ja kahjustamata tooteid. Kliendi kohustus on pakkida tagastustellimus korralikku saatekasti, kus on piisavalt pakkematerjali. Tagastatav saadetis on täielikult kliendi vastutusel. Hygienekoning.nl määrab tagastuse aktsepteerimise, kui see on heas korras kätte saadud. Hygienekoning.nl ei hoolitse tagastamisprotsessi käigus tekitatud kahjustuste eest.
 6. Eseme tellimisel arvutatud esialgseid saatekulusid ei hüvitata. Kliendile tagastatakse ainult tasutud hind (koos võimalike allahindlustega).
 7. Tagasimakse tehakse samale pangakontole või makseviisile, mida klient kasutas ka selle tellimuse tellimisel. Seda tehakse fondi Mollie Payments kaudu.

  Rätsepatooted
 8. Rätsepatooted nagu. Teie enda logoga suumaske ei saa tagastada.

Artikkel 7 - Tarbija kohustused järelemõtlemisperioodil

 1. Järelemõtlemisperioodil käitleb tarbija toodet ja pakendeid ettevaatlikult. Ta pakib toote lahti või kasutab seda ainult ulatuses, mis on vajalik toote laadi, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks. Lähtepunktiks on see, et tarbija tohib toodet käidelda ja kontrollida ainult nii, nagu tal oleks poes lubatud. Hügieeni kaalutlustel ei saa suumaski tagastada, kui pakend (plastik, millesse suumaskid on pakitud) on avatud.
 2. Tarbija vastutab ainult toote amortisatsiooni eest, mis tuleneb toote käitlemise viisist, mis ületab lõikes 1 lubatud.
 3. Tarbija ei vastuta toote väärtuse vähenemise eest, kui ettevõtja ei ole talle enne lepingu sõlmimist ega selle sõlmimisel esitanud kogu seadusest tulenevat teavet taganemisõiguse kohta.

Artikkel 8 - Tarbija taganemisõiguse kasutamine ja sellega seotud kulud

 1. Kui tarbija kasutab oma taganemisõigust, teatab ta sellest lehel kirjeldatud sammude abil. "Saatmine ja tagastamine"
 2. Tarbija tagastab toote või annab selle ettevõtjale (tema volitatud esindajale) esimesel võimalusel, kuid 14 päeva jooksul alates lõikes 1 osutatud teatamisele järgnevast päevast. See pole vajalik, kui ettevõtja on pakkunud toodet ise koguma. Igal juhul on tarbija tagastamisperioodi järginud, kui tagastab toote enne järelemõtlemisaja lõppemist.
 3. Tarbija tagastab toote koos kõigi tarnitud tarvikutega, kui see on mõistlikult võimalik originaalses korras ja pakendis ning vastavalt ettevõtja poolt antud mõistlikele ja selgetele juhistele.
 4. Taganemisõiguse õige ja õigeaegse kasutamise risk ja tõendamiskohustus lasub tarbijal.
 5. Tarbija kannab toote tagastamise otsesed kulud. Need kulud leiate artikli 6 lõikest 8, aga ka tagasipöördumisportaalist
 6. Kui tarbija loobub taganemisest pärast seda, kui ta on esmalt sõnaselgelt taotlenud, et teenuse osutamine või gaasi, vee või elektrienergia tarnimine, mis ei ole müügivalmis piiratud mahus või kindlas koguses, algab mõtlemisaja jooksul, on tarbija ettevõtja tasumisele kuuluv summa, mis on proportsionaalne kohustuse selle osaga, mille ettevõtja on taganemise ajal täitnud, võrreldes kohustuse täieliku täitmisega.
 7. Tarbija ei kanna mingeid teenuse osutamise või vee, gaasi või elektriga varustamise kulusid, mis ei ole piiratud mahus või koguses müügivalmis, ega kaugkütte tarnimiseks, kui:
  • ettevõtja ei ole esitanud tarbijale seadusest tulenevat teavet taganemisõiguse, taganemisega seotud kulude hüvitamise ega taganemisvormi näidise kohta;
  • tarbija ei ole järelemõtlemisaja jooksul sõnaselgelt taotlenud teenuse osutamise alustamist ega gaasi, vee, elektri või kaugkütte tarnimist.
 8. Tarbija ei kanna materiaalsel andmekandjal tarnimata digitaalse sisu täieliku või osalise edastamise kulusid, kui:
  • enne sünnitust ei ole ta sõnaselgelt kokku leppinud kokkuleppe täitmise alustamises enne järelemõtlemisaja lõppu;
  • ta ei ole tunnistanud, et kaotas nõusoleku andmisel taganemisõiguse; või
  • ettevõtja ei ole seda tarbija väidet kinnitanud.
 9. Kui tarbija kasutab taganemisõigust, lõpetatakse seaduse alusel kõik lisakokkulepped.

Artikkel 9 - Ettevõtja kohustused taganemise korral

 1. Kui ettevõtja teeb tarbija poolt taganemisest teatamise elektrooniliselt võimalikuks, saadab ta pärast selle teate kättesaamist viivitamata kinnituse kättesaamise kohta.
 2. Ettevõtja hüvitab kõik tarbija maksed, välja arvatud kohaletoimetamiskulud (saatmiskulud), mille ettevõtja nõuab tagastatud toote eest, viivitamata, kuid 14 päeva jooksul pärast päeva, mil tarbija teavitas teda taganemisest. Kui ettevõtja ei paku toodet ise koguma, võib ta oodata raha tagasi maksmist, kuni on toote kätte saanud ja kinnitada, et toodet pole kahjustatud ega avatud.
 3. Ettevõtja kasutab sama makseviisi, mida tarbija on hüvitamiseks kasutanud, välja arvatud juhul, kui tarbija nõustub mõne muu meetodiga. Tagasimakse on tarbijale tasuta.
 4. Kui tarbija on valinud odavaima tavalise kättetoimetamise kallima kättetoimetamise viisi, ei pea ettevõtja kallima viisi eest lisakulusid tagasi maksma.

Artikkel 10 - Taganemisõiguse välistamine

Ettevõtja võib taganemisõigusest välja jätta järgmised tooted ja teenused, kuid ainult juhul, kui ettevõtja on pakkumises selle vähemalt lepingu sõlmimiseks õigeaegselt selgelt öelnud:

 1. Tooted või teenused, mille hind sõltub finantsturu kõikumistest, millele ettevõtjal puudub mõju ja mis võivad ilmneda taganemisperioodi jooksul
 2. Avaliku enampakkumise käigus sõlmitud lepingud. Avaliku enampakkumise all mõistetakse müügimeetodit, mille käigus ettevõtja pakub tooteid, digitaalset sisu ja / või teenuseid tarbijale, kes on isiklikult kohal või kellele antakse võimalus enampakkumisel enampakkumise korraldaja juhendamisel isiklikult kohal olla ja kus edukas pakkuja on kohustatud ostma tooteid, digitaalset sisu ja / või teenuseid;
 3. Teenuslepingud pärast teenuse täielikku täitmist, kuid ainult juhul, kui:
  • esitus on alanud tarbija selgesõnalisel eelneval nõusolekul; ja
  • tarbija on teatanud, et kaotab taganemisõiguse kohe, kui ettevõtja on lepingu täielikult täitnud;
 4. Artiklis 7 osutatud pakettreisid: 500 BW ja reisijateveo lepingut; 
 5. Teenuslepingud majutuse pakkumiseks, kui lepingus on ette nähtud konkreetne kuupäev või täitmisperiood, välja arvatud elamute, kaubavedude, autorenditeenuste ja toitlustamise eesmärgil;
 6. Vaba aja veetmise lepingud, kui lepingus on ette nähtud konkreetne täitmise kuupäev või periood;
 7. Tooted, mis on valmistatud vastavalt tarbija spetsifikatsioonidele, mis ei ole kokkupandavad ja mis on valmistatud tarbija individuaalse valiku või otsuse alusel või mis on selgelt mõeldud konkreetsele isikule;
 8. Tooted, mis riknevad kiiresti või millel on piiratud säilivusaeg;
 9. Suletud tooted, mis ei ole tervisekaitse või hügieeni kaalutlustel tagastamiseks sobivad ja mille pitser on pärast tarnimist katki;
 10. Tooted, mis oma olemuselt segatakse pärast tarnimist pöördumatult teiste toodetega;
 11. Alkohoolsed joogid, mille hind lepiti kokku lepingu sõlmimisel, kuid mille kohaletoimetamine saab toimuda alles 30 päeva pärast ja mille tegelik väärtus sõltub turu kõikumisest, mille üle ettevõtjal pole mõju;
 12. Pitseeritud heli-, videosalvestus- ja arvutitarkvara, mille pitser on pärast kohaletoimetamist purustatud;
 13. Ajalehed, ajakirjad või ajakirjad, välja arvatud nende tellimused;
 14. Digitaalse sisu edastamine muul kui materiaalsel andmekandjal, kuid ainult juhul, kui:
  • esitus on alanud tarbija selgesõnalisel eelneval nõusolekul; ja
  • tarbija on teatanud, et kaotab sellega taganemisõiguse.

Artikkel 11 - hind

 1. Hygienekoning.nl-l on alati lubatud oma toodete hinda muuta. Auhinda pole aga lubatud panna ja tasuline tellimus. Niipea kui klient esitab tellimuse ja maksab, lepitakse kokku kokkulepe sel ajal märgitud hinna kohta.
 2. Vastupidiselt eelmisele lõigule võib ettevõtja pakkuda muutuva hinnaga tooteid või teenuseid, mille hinnad võivad finantsturul kõikuda ja mille üle ettevõtjal puudub mõju. See seos kõikumistega ja asjaolu, et kõik esitatud hinnad on sihthinnad, on toodud pakkumises.
 3. Hinnatõus 3 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult siis, kui see tuleneb seadustest või sätetest.
 4. Hinnatõus alates 3 kuust pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult siis, kui ettevõtja on selle ette näinud ja:
  • need tulenevad seadustest või sätetest; või
  • tarbijal on õigus hinnatõusu jõustumise päeval leping üles öelda.
 5. Toodete või teenuste pakkumises märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu.

Artikkel 12 - Lepingu täitmine ja lisagarantii

 1. Ettevõtja tagab, et tooted ja / või teenused vastavad lepingule, pakkumises toodud spetsifikatsioonidele, mõistlikele usaldusväärsuse ja / või kasutatavuse nõuetele ning lepingu sõlmimise kuupäeval kehtivatele seadusesätetele ja / või valitsuse määrused. Kokkuleppel garanteerib ettevõtja ka toote sobivuse muuks kui tavaliseks kasutamiseks.
 2. Ettevõtja, tema tarnija, tootja või importija antav lisagarantii ei piira kunagi seaduslikke õigusi ja väidab, et tarbija saab ettevõtja vastu lepingu alusel nõuda, kui ettevõtja ei ole oma lepingust osa täitnud.
 3. Lisagarantii all mõistetakse ettevõtja, tema tarnija, importija või tootja kohustust, mille korral ta annab tarbijale teatavad õigused või nõuded, mis ületavad seda, mida tal on seadusest tulenevalt kohustus teha juhul, kui ta ei ole oma lepingust osa täitnud. .

Artikkel 13 - Kohaldamine ja rakendamine

 1. Ettevõtja võtab toodete tellimuste vastuvõtmisel ja täitmisel ning teenuste osutamise taotluste hindamisel võimalikult suure hoole.
 2. Kättetoimetamise koht on aadress, mille tarbija on ettevõtjale teatanud.
 3. Võttes nõuetekohaselt arvesse nende üldtingimuste artiklis 4 sätestatut, täidab ettevõtja vastuvõetud tellimused nõuetekohase kiirusega, kuid mitte hiljem kui 30 päeva, kui pole kokku lepitud teistsuguses tarneperioodis. Kui kohaletoimetamine viibib või kui tellimust ei saa täita või ainult osaliselt täita, teavitatakse sellest tarbijat hiljemalt 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
 4. Toodete kahjustumise ja / või kaotamise oht lasub ettevõtjal kuni tellimuse PostNL-le üleandmiseni. Ettevõtja saab esitada veotõendi või selle leiate Track & Trace lehelt
 5. Ettevõtja ei vastuta saatmisviisina kasutatava kulleri poolt tekitatud kahju ega viivituste eest.

Artikkel 14 - Kestvustehingud: kestus, tühistamine ja pikendamine

Tühistamine:

 1. Tarbija võib igal ajal lõpetada kokkuleppe, mis on sõlmitud määramata ajaks ja mis laieneb toodete (sh elektrienergia) või teenuste korrapärasele tarnimisele, järgides kokkulepitud tühistamiseeskirju ja etteteatamistähtaega, mis ei ületa ühte kuud.
 2. Tarbija võib igal ajal määratud tähtaja lõpuks lõpetada lepingu, mis on sõlmitud kindlaks tähtajaks ja mis hõlmab toodete (sh elektri) regulaarset tarnimist või teenuste osutamist, järgides kokkulepitud ülesütlemisreegleid ja etteteatamistähtaega vähemalt kõrgeim üks kuu.
 3. Tarbija saab eelmistes punktides nimetatud kokkuleppeid täita:
  • tühistada igal ajal ja mitte piirduda tühistamisega kindlal kellaajal või kindlal perioodil;
  • vähemalt tühistama samamoodi, nagu need on tema sõlmitud;
  • tühistage alati sama etteteatamistähtajaga, mille ettevõtja on endale ette näinud.

Pikenemine:

 1. Kindlaks ajaks sõlmitud lepingut, mis laieneb toodete (sh elektrienergia) või teenuste korrapärasele tarnimisele, ei tohi määratud ajavahemikuks automaatselt vaikida.
 2. Vastupidiselt eelmisele lõigule võib lepingut, mis on sõlmitud tähtajaliselt ja mis laieneb päevauudiste ning nädalalehtede ja ajakirjade korrapärasele edastamisele, vaikivaks tähtajaks, maksimaalselt kolmeks kuuks, pikendada, kui tarbija on selle pikendatud lepingu vastu. saab pikenduse lõppemise tühistada kuni ühe kuu pikkuse etteteatamistähtajaga.
 3. Tähtajaliselt sõlmitud lepingut, mis laieneb toodete tavapärasele tarnimisele, võib määramata ajaks vaikimisi pikendada ainult juhul, kui tarbija võib igal ajal üles öelda kuni ühe kuu pikkuse etteteatamistähtajaga. Etteteatamistähtaeg on kuni kolm kuud juhul, kui leping laieneb igapäevaste, uudiste ja nädalalehtede ning ajakirjade tavalisele, kuid vähem kui üks kord kuus.
 4. Piiratud kestusega kokkulepet päevalehtede, uudiste ja nädalalehtede ning ajakirjade regulaarseks edastamiseks (prooviversioon või sissejuhatav tellimus) ei jätkata vaikival viisil ja see lõpeb automaatselt prooviperioodi või tutvustusperioodi lõpus.

Kallis:

 1. Kui lepingu kestus on pikem kui üks aasta, võib tarbija lepingu igal ajal üles öelda pärast ühe aasta pikkust etteteatamistähtaega, mis ei ületa ühte kuud, välja arvatud juhul, kui mõistlikkus ja õiglus ei ütle vastu lõpetamisele enne kokkulepitud tähtaja lõppu.

Artikkel 15 - Maksmine

 1. Kui lepingus või lisatingimustes ei ole sätestatud teisiti, tuleb tarbija võlgnetavad summad tasuda 14 päeva jooksul pärast järelemõtlemisaja algust või taganemisaja puudumisel 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Teenuse osutamise kokkuleppe korral algab see periood järgmisel päeval pärast seda, kui tarbija on saanud lepingu kohta kinnituse.
 2. Kogu Hygienekoning.nl müük toimub ettemaksuga. Klient saab hõlpsalt kasutada Stichting Mollie Payments'i makseviise, mis on teie tellimuse vormistamisel nähtavad. Tellimus aadressil Hygienekoning.nl saadetakse alles pärast kliendi makse sooritamist.
 3. Tarbijal on kohustus teatada ettevõtjale esitatud või esitatud makseandmete ebatäpsustest viivitamata.
 4. Kui tarbija ei täida oma maksekohustust (tähtaegu) õigeaegselt, on ettevõtja pärast seda, kui ettevõtja on talle makseviivitusest teatanud, andnud oma maksekohustuse täitmiseks 14-päevase tähtaja. selle 14-päevase tähtaja jooksul tasumata jätmise korral kuulub võlgnetavalt summalt seadusjärgne viivis ja ettevõtjal on õigus nõuda tema kantud kohtuvälised sissenõudmiskulud. Need sissenõudmiskulud on maksimaalselt: 15% tasumata summadelt kuni 2500 eurot; 10% järgmise 2500 € kohta ja 5% järgmise 5000 € eest minimaalselt 40 €. Ettevõtja võib nimetatud summadest ja protsentidest tarbija kasuks kõrvale kalduda.

Artikkel 16 - Kaebuste esitamise kord

 1. Ettevõtjal on hästi avalikustatud kaebuste menetlus ja ta tegeleb kaebusega selle kaebuste menetluse kohaselt.
 2. Kaebused lepingu täitmise kohta tuleb esitada ettevõtjale täielikult ja selgelt kirjeldatud mõistliku aja jooksul pärast seda, kui tarbija on puudused avastanud.
 3. Ettevõtjale esitatud kaebustele vastatakse 14 päeva jooksul alates kättesaamise kuupäevast. Kui kaebus nõuab eeldatavalt pikemat menetlusaega, vastab ettevõtja 14 päeva jooksul kinnituse kättesaamise kohta ja märge, millal tarbija võib oodata täpsemat vastust.
 4. Kaebuse toote, teenuse või ettevõtja teenuse kohta saab esitada ka kaebuse vormi kaudu veebisaidi Thuiswinkel.org tarbijalehel. www.thuiswinkel.org. Seejärel saadetakse kaebus nii asjaomasele ettevõtjale kui ka Thuiswinkel.org-le.
 5. Igal juhul peab tarbija andma ettevõtjale 4 nädalat kaebuse lahendamiseks vastastikusel nõustamisel. Pärast seda perioodi tekib vaidlus, mille suhtes kohaldatakse vaidluste lahendamise korda.

Artikkel 17 - Vaidlused

 1. Ettevõtja ja tarbija vaheliste lepingute suhtes, mille suhtes kehtivad käesolevad üldtingimused, kohaldatakse ainult Hollandi seadusi.
 2. Tarbija ja ettevõtja vahelised vaidlused selle ettevõtja tarnitavate või tarnitavate toodete ja teenuste osas lepingute sõlmimise või täitmise üle võivad nii tarbija kui ka ettevõtja allpool toodud sätteid nõuetekohaselt järgides esitada Thuiswinkeli vaidluste komisjonile. , PO Box 90600, 2509 LP Haagis (www.sgc.nl).
 3. Vaidlust lahendab vaidluskomisjon vaid juhul, kui tarbija on mõistliku aja jooksul esitanud oma kaebuse ettevõtjale.
 4. Kui kaebus lahendust ei too, tuleb vaidlus esitada vaidluskomisjonile kirjalikult või komisjoni määratavas muus vormis hiljemalt 12 kuud pärast kuupäeva, mil tarbija kaebuse ettevõtjale esitas.
 5. Kui tarbija soovib vaidluse esitada vaidluskomisjonile, on ettevõtja see valik seotud. Eelistatavalt teatab tarbija sellest kõigepealt ettevõtjale.
 6. Kui ettevõtja soovib vaidluse esitada vaidluskomisjonile, peab tarbija viie nädala jooksul pärast ettevõtja kirjalikku taotlust kirjalikult teatama, kas ta soovib seda teha või soovib vaidluse lahendada pädev kohus. Kui ettevõtja ei kuule viie nädala jooksul tarbija valikust, on ettevõtjal õigus vaidlus esitada pädevale kohtule. 
 7. Vaidluskomisjon teeb otsuse vaidlustuskomisjoni määrustes sätestatud tingimustel (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Vaidluskomisjoni otsused tehakse siduvate nõuannete abil.
 8. Vaidluskomisjon ei lahenda vaidlust või lõpetab selle menetlemise, kui ettevõtjale on antud moratoorium, ta on pankrotistunud või on oma äritegevuse tegelikult lõpetanud, enne kui komisjon on vaidlusega kohtuistungil tegelenud ja lõpliku otsuse teinud. on välja toodud.
 9. Kui lisaks Thuiswinkeli vaidluskomisjonile on pädev ka mõni teine vaidlustuskomisjon, mis on tunnustatud või seotud Tarbijavaidluste Fondide Komiteede (SGC) või Finantsteenuste Kaebuste Instituudiga (Kifid), on Thuiswinkeli vaidluste komisjon pädev eelistatavalt vaidluste puhul, mis puudutavad peamiselt kaugmüügi või -teenuste osutamise viisi. . Kõigi muude vaidluste korral tunnustab SGC või Kifidiga seotud teine tunnustatud vaidluskomisjon.

Artikkel 18 - Tööstuse garantii

 1. Thuiswinkel.org tagab, et selle liikmed järgivad Thuiswinkeli vaidluste komisjoni siduvaid nõuandeid, välja arvatud juhul, kui liige otsustab siduva nõu kahe kuu jooksul pärast selle saatmist kohtule läbivaatamiseks esitada. See garantii taastatakse, kui siduvad nõuanded on pärast kohtu läbivaatamist täidetud ja seda tõendav kohtuotsus on lõplik. Kuni summa 10 000 eurot siduva nõuande eest maksab Thuiswinkel.org selle summa tarbijale. Suurema summa kui 10 000 euro kohta siduva nõuande eest makstakse 10 000 eurot. Liigse ületamise eest on Thuiswinkel.orgil kohustus teha kõik endast olenev, et liige täidaks siduvaid nõuandeid.
 2. Selle garantii rakendamine eeldab, et tarbija esitab kirjaliku pöördumise saidile Thuiswinkel.org ja edastab oma nõude ettevõtja vastu aadressile Thuiswinkel.org. Kui nõue ettevõtja vastu ületab 10 000 eurot, pakutakse tarbijale oma nõue üle anda niivõrd, kuivõrd see ületab 10 000 euro suurust summat saidile Thuiswinkel.org, misjärel see organisatsioon teeb makse oma nimel ja kulude katteks. taotleb seda seaduslikult tarbija rahuldamiseks.

Artikkel 19 - Täiendavad või kõrvalekalduvad sätted Täiendavad sätted või nendest üldtingimustest kõrvalekalduvad sätted ei pruugi kahjustada tarbijat ning need tuleb registreerida kirjalikult või selliselt, et tarbija saaks neid püsival andmekandjal juurdepääsetaval viisil salvestada.

 1. Kui tarbija saadab oma logo ja / või pildid aadressile Hygienekoning.nl, et see trükitaks ühele oma tootele, ei vastuta Hygienekoning.nl kunagi selle pildi ja / või logo autoriõiguste eest. See vastutus lasub kliendil, kes tellimuse esitab.
 2. Hygienekoning.nl ei vastuta kunagi kliendi tellitud tootele trükitud teksti või pildi eest. Kui trükitud tekst või pilt pole see, mida klient on saatnud, on klient kohustatud kõik saadud trükitud artiklid tagastama, et Hygienekoning.nl saaks need hävitada.
 3. Hygienekoning.nl ei vastuta kolmanda isiku poolt trükitud toote trükikvaliteedi ega kliendi esitatud piltide kvaliteedi eest.
 4. Ostetud toote kasutamine veebisaidil Hygienekoning.nl on täielikult kliendi vastutusel. Tellimuse saamisel eeldab Hygienekoning.nl, et kliendil on piisavalt teadmisi tootest, toote toimimisest ja toote kasutamisest.
 5. Hygienekoning.nl veebisaidilt ostetud toote kasutamisest tekkinud kahju ei saa Hygienekoning.nl-lt kunagi tagasi nõuda. Ostetud toodete kasutamine on teie enda vastutusel.
 6. Hygienekoning.nl ei esita oma veebisaidil ega reklaamides kunagi tervisealaseid väiteid. Kui kolmandad isikud teevad seda viitega saidile Hygienekoning.nl, ei vastuta Hygienekoning.nl selle eest.

Artikkel 20 - vääramatu jõud

 1. Vääramatu jõu korral peatatakse Hygienekoningu kohustused.
 2. Vääramatu jõu all mõistetakse isikute ja / või materjali suhtes ettenägematuid asjaolusid, mida me lepingu täitmisel teenime või tavaliselt kasutame, mis on sellist laadi, et lepingu täitmine on seetõttu võimatu või nii ebamugav ja / või ebaproportsionaalselt kallis. saab nii, et lepingu täitmist ei saa Hygienekoning.nl-lt enam mõistlikult või kohe nõuda. Selliste asjaolude hulka kuuluvad: sõda ja sarnased olukorrad, valitsuse meetmed, streigid, töösulg, kolmandate osapoolte takistused, pandeemiate nagu Covid-19 pandeemia tagajärjed, mõlema poole jaoks ettenägematud tehnilised komplikatsioonid, hügieenikuninga ettekanne , mis on oluline seoses meie poolt esitatava ettekandega, ei toimetata kohale õigel ajal või valesti.
 3. Vääramatu jõu korral ei ole Hygienekoning.nl kohustatud hüvitist maksma.
etET