Tingimused

Tingimused

Üldtingimused Hygienekoning.nl

Bonbini Enterprises Holding BV üldtingimused Hygienekoning.nl all kehtestati 27. mail 2020 ja põhinevad Thuiswinkel.org üldtingimustel, konsulteerides Tarbijate Ühistuga, lisades täiendavale Hygienekoningi tingimused ja tingimused. .nl

Sisukord: 

Artikkel 1 – Mõisted
Artikkel 2 – Ettevõtja isikuandmed
Artikkel 3 – Kohaldamine
Artikkel 4 – Pakkumine
Artikkel 5 – Leping
Artikkel 6 - Taganemisõigus

Artikkel 7 – Pikendatud taganemisaeg

Artikkel 8 – Tarbija kohustused järelemõtlemisajal
Artikkel 9 – Taganemisõiguse kasutamine
Artikkel 10 – Tarbija kohustused taganemise korral

Artikkel 11 – Ettevõtja kohustused taganemise korral
Artikkel 12 – Taganemisõigus
Artikkel 13 – hind
Artikkel 14 – Vastavus ja lisatagatis
Artikkel 15 – Kohaletoimetamine ja täitmine
Artikkel 16 – Kestustehingud: kestus, tühistamine ja pikendamine
Artikkel 17 – Maksmine
Artikkel 18 – Kaebuste menetlemine
Artikkel 19 – Vaidlused
Artikkel 20 – Tööstuse garantii
Artikkel 21 – Täiendavad või erinevad sätted
Artikkel 22 – Vääramatu jõud

Artikkel 1 – Mõisted

Nendes tingimustes on järgmistel terminitel järgmine tähendus:

 1. Lisakokkulepe: leping, millega tarbija omandab kauglepinguga seoses tooteid, digitaalset sisu ja / või teenuseid ning neid kaupu, digitaalset sisu ja / või teenuseid tarnib ettevõtja või kolmas isik selle kolmanda isiku vahelise lepingu alusel ja ettevõtja;
 2. Aeg järelemõtlemiseks: ajavahemik, mille jooksul tarbija saab kasutada oma taganemisõigust;
 3. Tarbija: füüsiline isik, kes ei tegutse oma kaubanduse, äritegevuse, käsitöö või kutsetegevusega seotud eesmärkidel;
 4. Päev: kalendripäev;
 5. Digitaalne sisu: andmed, mis on toodetud ja edastatud digitaalsel kujul;
 6. Kestusleping: leping, mis laieneb kaupade, teenuste ja / või digitaalse sisu korrapärasele tarnimisele teatud aja jooksul;
 7. Vastupidav andmekandja: mis tahes tööriist, sealhulgas e-post, mis võimaldab tarbijal või ettevõtjal talle isiklikult adresseeritud teavet talletada viisil, mis takistab edaspidist konsulteerimist või kasutamist aja jooksul, mis on kohandatud teabe otstarbele, ja mis võimaldab salvestatud teavet muutmata kujul reprodutseerida;
 8. Taganemisõigus: tarbija võimalus loobuda kauglepingust järelemõtlemisaja jooksul;
 9. Ettevõtja: füüsiline või juriidiline isik, kes on Thuiswinkel.org liige ja kes pakub tarbijatele tooteid, (juurdepääsu) digitaalsele sisule ja / või teenustele eemalt;
 10. Distantsileping: ettevõtja ja tarbija vahel toodete kaugmüügi organiseeritud süsteemi raames sõlmitud leping, millega kuni lepingu sõlmimiseni (kaasa arvatud) kasutatakse eranditult või ühiselt üht või mitut kaugsuhtlustehnikat;
 11. Taganemisvormi näidis: nende tingimuste I lisasse lisatud Euroopa taganemisvorm; I lisa ei ole vaja teha kättesaadavaks, kui tarbijal ei ole oma tellimusest taganemisõigust;
 12. Kaugkommunikatsiooni tehnoloogia: tähendab, mida saab kasutada lepingu sõlmimiseks, ilma et tarbija ja ettevõtja peaksid kohtuma samal ajal samas ruumis.

Artikkel 2 – Ettevõtja isikuandmed

Ettevõtja nimi: Bonbini companies holding bv
Kauplemine nime all: Hygienekoning.nl

Ettevõtte aadress: Siriusdreef 17-27
Postiindeks: 2132 WT

Koht: Hoofddorp

Külastus- ja postiaadress: Siriusdreef 17-27
Postiindeks: 2132 WT 

Koht: Hoofddorp

Juurdepääsetavus:
Esmaspäevast reedeni kella 8.00-16.00.

Telefoninumber: +31 23 230 20 83

E-posti aadress: [email protected]

Kaubanduskoja number: 78151597
KMKR-number: NL861281676B01

Artikkel 3 – Kohaldamine

 1. Käesolevad üldtingimused kehtivad igale ettevõtja pakkumisele ning igale ettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud kauglepingule.
 2. Enne kauglepingu sõlmimist tehakse nende üldtingimuste tekst tarbijale kättesaadavaks. Kui see pole mõistlikult võimalik, näitab ettevõtja enne kauglepingu sõlmimist, kuidas saab üldtingimusi ettevõtja juures vaadata ja et need saadetakse tarbija soovil esimesel võimalusel tasuta.
 3. Kui kaugleping sõlmitakse elektrooniliselt, erandina eelmisest lõikest ja enne kauglepingu sõlmimist, saab käesolevate üldtingimuste teksti tarbijale elektrooniliselt kättesaadavaks teha nii, et tarbija saaks saab hõlpsalt säilitada püsival andmekandjal. Kui see pole mõistlikult võimalik, märgitakse enne kauglepingu sõlmimist, kus üldtingimustega on võimalik elektrooniliselt tutvuda, ning et need saadetakse tarbija soovil tasuta elektrooniliselt või muul viisil.
 4. Kui lisaks neile üldtingimustele kehtivad ka konkreetsed toote- või teenusetingimused, kohaldatakse mutatis mutandis teist ja kolmandat lõiku ning vastuoluliste tingimuste korral saab tarbija alati tugineda kohaldatavale sättele, mis on talle kõige soodsam. .

Artikkel 4 – Pakkumine

 1. Kui pakkumise kehtivusaeg on piiratud või selle pakkumine sõltub tingimustest, on see pakkumises sõnaselgelt öeldud.
 2. Pakkumine sisaldab võimalikult täielikku ja täpset pakutavate toodete kirjeldust. Kirjeldus on piisavalt üksikasjalik, et tarbija saaks pakkumist õigesti hinnata. Kui ettevõtja kasutab pilte, on need pakutavate toodete tõeline esitus. Ilmsed vead või ilmsed vead pakkumises ei ole ettevõtjale siduvad.
 3. Iga pakkumine sisaldab sellist teavet, et tarbijal oleks selge, millised õigused ja kohustused on seotud pakkumise vastuvõtmisega.

Artikkel 5 – Leping

 1. Kui lõikest 4 ei tulene teisiti, sõlmitakse leping hetkel, kui tarbija võtab pakkumise vastu ja vastab vastavatele tingimustele.
 2. Kui tarbija on pakkumise vastu võtnud elektrooniliselt, kinnitab kaupleja pakkumise vastuvõtmise elektroonilist kättesaamist kohe. Seni, kuni ettevõtja ei ole selle nõusoleku kättesaamist kinnitanud, saab tarbija lepingu lõpetada.
 3. Kui leping sõlmitakse elektrooniliselt, võtab ettevõtja asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed andmete elektroonilise edastamise tagamiseks ning ta tagab turvalise veebikeskkonna. Kui tarbija saab maksta elektrooniliselt, võtab ettevõtja asjakohased turvameetmed.
 4. Ettevõtja saab endale – õiguslike raamistike piires – teada, kas tarbija suudab oma maksekohustusi täita, samuti kõiki neid asjaolusid ja tegureid, mis on olulised kauglepingu vastutustundlikuks sõlmimiseks. Kui selle uurimise põhjal on ettevõtjal mõjuvad põhjused lepingut mitte sõlmida, on tal õigus keelduda korraldusest või taotlusest koos põhjendusega või lisada täitmisele eritingimused.
 5. Enne tarbija sidumist kauglepinguga esitab ettevõtja tarbijale kirjalikult või sellisel viisil, et tarbija saab seda püsival andmekandjal juurdepääsetavalt säilitada:
  1. ettevõtja tegevuskoha külastusaadress, kuhu tarbija saab kaebustega pöörduda;
  1. tingimused ja tingimused, mille alusel tarbija saab taganemisõigust kasutada, või selge avaldus taganemisõiguse välistamise kohta;
  1. teave garantiide ja olemasolevate teenuste kohta pärast ostmist;
  1. hind koos toote kõigi maksudega, kui see on kohaldatav, kohaletoimetamise kulud ning makse-, tarne- või kauglepingu täitmise viis;
  1. nõuded lepingu lõpetamiseks, kui leping kestab kauem kui üks aasta või on tähtajatu;
  1. kui tarbijal on taganemisõigus, siis taganemisvormi näidis.
 6. Laiendatud tehingu korral kehtib eelmise lõigu säte ainult esimese tarne kohta.

Artikkel 6 - Taganemisõigus

 1. Tarbija võib 14-päevase järelemõtlemisaja jooksul ilma põhjusi esitamata lõpetada kauba ostmise lepingu, kui artiklis 12 ei ole sätestatud teisiti. Ettevõtja võib tarbijalt küsida taganemise põhjust, kuid mitte märkida tema põhjus(ed).
 2. Lõikes 1 osutatud järelemõtlemisperiood algab järgmisel päeval pärast seda, kui tarbija või tarbija poolt eelnevalt määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on toote kätte saanud või:
  1. kui tarbija on tellinud mitu toodet samas tellimuses: päev, mil tarbija või tema poolt määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud kätte viimase toote. Ettevõtja võib keelduda mitme erineva tarneajaga toote tellimusest, kui ta on tarbijat sellest selgelt teavitanud enne tellimuse vormistamist.
  1. kui toote tarnimine koosneb mitmest saadetisest või osast: päev, mil tarbija või tema poolt määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud kätte viimase saadetise või viimase osa;
  1. lepingute korral toodete regulaarseks tarnimiseks teatud aja jooksul: päev, mil tarbija või tema määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud esimese toote.

Artikkel 7 – Pikendatud taganemisaeg

 1. Kui ettevõtja ei ole esitanud tarbijale seadusest tulenevat teavet taganemisõiguse kohta või taganemisvormi näidisvormi kohta, lõpeb järelemõtlemisperiood kaksteist kuud pärast käesoleva artikli eelmiste lõikudega määratud esialgse järelemõtlemisaja lõppu.
 2. Kui ettevõtja on esitanud tarbijale eelmises lõigus osutatud teabe kaheteistkümne kuu jooksul pärast algse järelemõtlemisaja alguskuupäeva, lõpeb järelemõtlemisperiood 14 päeva möödumisel päevast, mil tarbija selle teabe sai.

Artikkel 8 – Tarbija kohustused järelemõtlemisajal

 1. Tarbija suhtub järelemõtlemisperioodil toote ja pakendiga ettevaatlikult. Ta pakib toodet lahti või kasutab seda ainult ulatuses, mis on vajalik toote olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks. Põhiprintsiip on siin see, et tarbija tohib toodet käsitseda ja kontrollida ainult nii, nagu tal oleks lubatud kaupluses teha. 
 2. Tarbija vastutab toote amortisatsiooni eest, mis on tingitud toote käitlemisest, mis ületab lõikes 1 lubatud.
 3. Tarbija ei vastuta toote väärtuse vähenemise eest, kui ettevõtja ei ole talle enne lepingu sõlmimist ega selle sõlmimisel esitanud kogu seadusest tulenevat teavet taganemisõiguse kohta.


Artikkel 9 – Taganemisõiguse kasutamine

 1. Tagastamistaotlus kehtib vaid juhul, kui tarbija teavitab ettevõtjat oma otsusest lepingust taganeda enne taganemistähtaja möödumist. Tarbija teeb oma valiku teatavaks, järgides lehel „Saatmine ja tagastamine' lehel ettevõtja  järgima.
  1. Tarbijal on taganemisõigus artiklites 6 ja 7 osutatud taganemistähtaja jooksul, kui tarbija saadab oma õiguse kasutamist käsitleva teate enne selle tähtaja möödumist. 
  1. Taganemisõiguse õige ja õigeaegse kasutamise risk ja tõendamiskohustus lasub tarbijal.
  1. Taganemisõiguse kasutamine tarbija poolt lõpetab poolte kohustused sõlmitud lepingut täita. Need lepingud on juriidiliselt lõpetatud. 

Artikkel 10 – Tarbija kohustused taganemise korral

 1. Tarbija tagastab toote esimesel võimalusel, kuid igal juhul 14 päeva jooksul alates artikli 9 lõikes 1 nimetatud teatisele järgnevast päevast või annab selle üle ettevõtjale (volitatud esindajale). See ei ole vajalik, kui ettevõtja on pakkunud, et tuleb tootele ise järele. Tarbija on igal juhul järginud tagastustähtaega, kui ta tagastab toote enne järelemõtlemisaja möödumist.Tagastuskulud on tarbija kanda. Nende summa on 5,65 eurot ja see makstakse tagastuspaneeli kaudu. Tagastada saab ainult avamata ja kahjustamata tooteid. Tarbija kohustus on pakkida tagastustellimus vastavasse piisava pakkematerjaliga saatekarpi. Tagastussaadetis on täielikult tarbija kulul ja riskil. Ettevõtja määrab tagastuse aktsepteerimise siis, kui tagastamine on laekunud heas korras. Ettevõtja ei vastuta tagastusprotsessi käigus tekkinud kahjude eest Selle kauba tellimisel arvestatud esialgseid saatekulusid ei hüvitata. Tarbijale tagastatakse ainult tasutud hind (koos võimalike allahindlustega) Tagastamine toimub samale pangakontole või makseviisile, mida tarbija kasutas ka antud tellimuse tellimisel. Seda tehakse Mollie Payments Foundationi kaudu.

Artikkel 11 – Ettevõtja kohustused taganemise korral

 1. Kui ettevõtja teeb tarbija poolt taganemisest teatamise elektrooniliselt võimalikuks, saadab ta pärast selle teate kättesaamist viivitamata kinnituse kättesaamise kohta.
 2. Ettevõtja hüvitab kõik tarbija maksed, välja arvatud kohaletoimetamiskulud (saatmiskulud), mille ettevõtja nõuab tagastatud toote eest, viivitamata, kuid 14 päeva jooksul pärast päeva, mil tarbija teavitas teda taganemisest. Kui ettevõtja ei paku toodet ise koguma, võib ta oodata raha tagasi maksmist, kuni on toote kätte saanud ja kinnitada, et toodet pole kahjustatud ega avatud.
 3. Ettevõtja kasutab sama makseviisi, mida tarbija on hüvitamiseks kasutanud, välja arvatud juhul, kui tarbija nõustub mõne muu meetodiga. Tagasimakse on tarbijale tasuta.
 4. Kui tarbija on valinud odavaima tavalise kättetoimetamise kallima kättetoimetamise viisi, ei pea ettevõtja kallima viisi eest lisakulusid tagasi maksma.

Artikkel 12 – Taganemisõigus

Ettevõtja saab taganemisõigusest välja jätta järgmised tooted, kuid ainult siis, kui ettevõtja on seda pakkumises selgelt märkinud, vähemalt lepingu sõlmimise ajaks:

 1. Tooted või teenused, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida ettevõtjal ei ole ja mis võivad ilmneda taganemisperioodi jooksul;
 2. Avaliku enampakkumise käigus sõlmitud lepingud. Avaliku enampakkumise all mõistetakse müügimeetodit, mille käigus ettevõtja pakub tooteid, digitaalset sisu ja / või teenuseid tarbijale, kes on isiklikult kohal või kellele antakse võimalus enampakkumisel enampakkumise korraldaja juhendamisel isiklikult kohal olla ja kus edukas pakkuja on kohustatud ostma tooteid, digitaalset sisu ja / või teenuseid;
 3. Tarbija spetsifikatsioonide järgi valmistatud tooted, mis ei ole kokkupandavad ja mis on valmistatud tarbija individuaalse valiku või otsuse alusel või mis on selgelt mõeldud konkreetsele isikule. See hõlmab teie enda logoga suukorke;
 4. Tooted, mis riknevad kiiresti või millel on piiratud säilivusaeg;
 5. Suletud tooted, mis ei sobi tagasisaatmiseks tervisekaitse- või hügieenikaalutlustel ja mille pitsat on pärast tarnimist purunenud, näiteks suumaskid;
 6. Tooted, mis oma olemuselt segatakse pärast tarnimist pöördumatult teiste toodetega;
 7. Toidulisandite kategooriasse kuuluvad tooted, näiteks jooditabletid;

Artikkel 13 – hind

 1. Ettevõtjal ei ole lubatud koha hinda muuta ja muuta tasulist tellimust. Niipea kui tarbija esitab tellimuse ja maksab, lepitakse kokku hinnas, mis sel ajal oli märgitud.
 2. Vastupidiselt eelmisele lõigule võib ettevõtja pakkuda muutuva hinnaga tooteid või teenuseid, mille hinnad võivad finantsturul kõikuda ja mille üle ettevõtjal puudub mõju. See seos kõikumistega ja asjaolu, et kõik esitatud hinnad on sihthinnad, on toodud pakkumises.
 3. Hinnatõus 3 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult siis, kui see tuleneb seadustest või sätetest.
 4. Hinnatõus alates 3 kuust pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult siis, kui ettevõtja on selle ette näinud ja:
  1. need tulenevad seadustest või sätetest; või
  1. tarbijal on õigus hinnatõusu jõustumise päeval leping üles öelda.
 5. Toodete või teenuste pakkumises märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu.

Artikkel 14 – Lepingu täitmine ja lisatagatis

 1. Ettevõtja garanteerib, et tooted vastavad lepingule, pakkumises toodud spetsifikatsioonidele, mõistlikele töökindluse ja/või kasutatavuse nõuetele ning lepingu sõlmimise päeval kehtinud seadusesätetele ja/või valitsuse määrustele. Kokkuleppe korral garanteerib ettevõtja ka toote sobilikkuse muuks kui tavakasutuseks.
 2. Ettevõtja, tema tarnija, tootja või importija antav lisagarantii ei piira kunagi seaduslikke õigusi ja väidab, et tarbija saab ettevõtja vastu lepingu alusel nõuda, kui ettevõtja ei ole oma lepingust osa täitnud.
 3. Lisagarantii all mõistetakse ettevõtja, tema tarnija, importija või tootja kohustust, mille korral ta annab tarbijale teatavad õigused või nõuded, mis ületavad seda, mida tal on seadusest tulenevalt kohustus teha juhul, kui ta ei ole oma lepingust osa täitnud. .

Artikkel 15 – Kohaletoimetamine ja täitmine

 1. Ettevõtja võtab toodete tellimuste vastuvõtmisel ja täitmisel ning teenuste osutamise taotluste hindamisel võimalikult suure hoole.
 2. Kättetoimetamise koht on aadress, mille tarbija on ettevõtjale teatanud.
 3. Võttes nõuetekohaselt arvesse nende üldtingimuste artiklis 4 sätestatut, täidab ettevõtja vastuvõetud tellimused nõuetekohase kiirusega, kuid mitte hiljem kui 30 päeva, kui pole kokku lepitud teistsuguses tarneperioodis. Kui kohaletoimetamine viibib või kui tellimust ei saa täita või ainult osaliselt täita, teavitatakse sellest tarbijat hiljemalt 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
 4. Toodete kahjustamise või kaotsimineku risk läheb tarbijale üle niipea, kui tema või tema poolt määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud tooted füüsiliselt oma valdusesse. Siiski läheb risk üle tarbijale kauba üleandmisel vedajale, kui tarbija on andnud tarbijale korralduse tooteid transportida ja ettevõtja seda valikut ei pakkunud, ilma et see piiraks tarbija õigusi vedaja suhtes. . 

Artikkel 16 – Kestustehingud: kestus, tühistamine ja pikendamine

 1. Tarbija saab tähtajatult sõlmitud lepingu, mis ulatub toodete korralise kohaletoimetamiseni, üles öelda, järgides kokkulepitud taganemisreegleid ja etteteatamistähtaega kuni üks kuu.
 2. Tarbija saab tähtajalise lepingu, mis ulatub toodete korralise kohaletoimetamiseni, lõpetada igal ajal tähtaja lõppedes, järgides kokkulepitud taganemisreegleid ja etteteatamistähtaega, mis ei ole pikem. kui üks kuu.
 3. Tarbija saab eelmistes punktides nimetatud kokkuleppeid täita:
  1. tühistada igal ajal ja mitte piirduda tühistamisega kindlal kellaajal või kindlal perioodil;
  1. vähemalt tühistama samamoodi, nagu need on tema sõlmitud;
  1. tühistage alati sama etteteatamistähtajaga, mille ettevõtja on endale ette näinud.
 4. Tähtajaliselt sõlmitud lepingut, mis ulatub toodete korralise tarnimiseni, ei või vaikimisi pikendada ega tähtajaliselt uuendada.
 5. Tähtajaliselt sõlmitud lepingut, mis laieneb toodete regulaarsele kohaletoimetamisele, võib vaikimisi tähtajatult pikendada vaid juhul, kui tarbijal on igal ajal õigus üles öelda kuni ühekuulise etteteatamistähtajaga. . 
 6. Kui lepingu kestus on pikem kui üks aasta, võib tarbija lepingu igal ajal üles öelda pärast ühe aasta pikkust etteteatamistähtaega, mis ei ületa ühte kuud, välja arvatud juhul, kui mõistlikkus ja õiglus ei ütle vastu lõpetamisele enne kokkulepitud tähtaja lõppu.

Artikkel 17 – Maksmine

 1. Kui lepingus või lisatingimustes ei ole sätestatud teisiti, tuleb tarbija võlgnetavad summad tasuda 14 päeva jooksul pärast järelemõtlemisperioodi algust või järelemõtlemisaja puudumisel 14 päeva jooksul pärast järelemõtlemisperioodi algust. lepingu sõlmimine.. 
 2. Kõik ettevõtja müügid on ettemaksuga. Tarbija saab kasutada Mollie Payments Foundationi makseviise, mis on nähtavad tellimuse vormistamise ajal. Tellimus ettevõtjaga saadetakse välja alles pärast tarbija makse sooritamist on
 3. Tarbijal on kohustus teatada ettevõtjale esitatud või esitatud makseandmete ebatäpsustest viivitamata.
 4. Kui tarbija ei täida oma maksekohustust (tähtaegu) õigeaegselt, on ettevõtja pärast seda, kui ettevõtja on talle makseviivitusest teatanud, andnud oma maksekohustuse täitmiseks 14-päevase tähtaja. selle 14-päevase tähtaja jooksul tasumata jätmise korral kuulub võlgnetavalt summalt seadusjärgne viivis ja ettevõtjal on õigus nõuda tema kantud kohtuvälised sissenõudmiskulud. Need sissenõudmiskulud on maksimaalselt: 15% tasumata summadelt kuni 2500 eurot; 10% järgmise 2500 € kohta ja 5% järgmise 5000 € eest minimaalselt 40 €. Ettevõtja võib nimetatud summadest ja protsentidest tarbija kasuks kõrvale kalduda.

Artikkel 18 – Kaebuste menetlemine

 1. Ettevõtjal on kaebuste esitamise kord ja ta käsitleb kaebust selle kaebuste esitamise korras.
 2. Pretensioonid lepingu täitmise kohta tuleb tarbijale esitada täielikult ja selgelt kirjeldatuna mõistliku aja jooksul pärast tarbija poolt puuduste avastamist. ettevõtja
 3. Ettevõtjale esitatud kaebustele vastatakse 14 päeva jooksul alates kättesaamise kuupäevast. Kui kaebus nõuab eeldatavalt pikemat menetlusaega, vastab ettevõtja 14 päeva jooksul kinnituse kättesaamise kohta ja märge, millal tarbija võib oodata täpsemat vastust.
 4. Kaebuse toote, teenuse või ettevõtja teenuse kohta saab esitada ka kaebuse vormi kaudu veebisaidi Thuiswinkel.org tarbijalehel. www.thuiswinkel.org. Seejärel saadetakse kaebus nii asjaomasele ettevõtjale kui ka Thuiswinkel.org-le.
 5. Igal juhul peab tarbija andma ettevõtjale 4 nädalat kaebuse lahendamiseks vastastikusel nõustamisel. Pärast seda perioodi tekib vaidlus, mille suhtes kohaldatakse vaidluste lahendamise korda.

Artikkel 19 – Vaidlused

 1. Ettevõtja ja tarbija vaheliste lepingute suhtes, mille suhtes kehtivad käesolevad üldtingimused, kohaldatakse ainult Hollandi seadusi.
 2. Tarbija ja ettevõtja vahelised vaidlused selle ettevõtja tarnitavate või tarnitavate toodete ja teenuste osas lepingute sõlmimise või täitmise üle võivad nii tarbija kui ka ettevõtja allpool toodud sätteid nõuetekohaselt järgides esitada Thuiswinkeli vaidluste komisjonile. , PO Box 90600, 2509 LP Haagis (www.sgc.nl ).
 3. Vaidlust lahendab vaidluskomisjon vaid juhul, kui tarbija on mõistliku aja jooksul esitanud oma kaebuse ettevõtjale.
 4. Kui kaebus lahendust ei too, tuleb vaidlus esitada vaidluskomisjonile kirjalikult või komisjoni määratavas muus vormis hiljemalt 12 kuud pärast kuupäeva, mil tarbija kaebuse ettevõtjale esitas.
 5. Kui tarbija soovib vaidluse esitada vaidluskomisjonile, on ettevõtja see valik seotud. Eelistatavalt teatab tarbija sellest kõigepealt ettevõtjale.
 6. Kui ettevõtja soovib vaidluse esitada vaidluskomisjonile, peab tarbija viie nädala jooksul pärast ettevõtja kirjalikku taotlust kirjalikult teatama, kas ta soovib seda teha või soovib vaidluse lahendada pädev kohus. Kui ettevõtja ei kuule viie nädala jooksul tarbija valikust, on ettevõtjal õigus vaidlus esitada pädevale kohtule. 
 7. Vaidluskomisjon teeb otsuse vaidlustuskomisjoni määrustes sätestatud tingimustel (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Vaidluskomisjoni otsused tehakse siduvate nõuannete abil.
 8. Vaidluskomisjon ei lahenda vaidlust või lõpetab selle menetlemise, kui ettevõtjale on antud moratoorium, ta on pankrotistunud või on oma äritegevuse tegelikult lõpetanud, enne kui komisjon on vaidlusega kohtuistungil tegelenud ja lõpliku otsuse teinud. on välja toodud.
 9. Kui lisaks Thuiswinkeli vaidluskomisjonile on pädev ka mõni teine vaidlustuskomisjon, mis on tunnustatud või seotud Tarbijavaidluste Fondide Komiteede (SGC) või Finantsteenuste Kaebuste Instituudiga (Kifid), on Thuiswinkeli vaidluste komisjon pädev eelistatavalt vaidluste puhul, mis puudutavad peamiselt kaugmüügi või -teenuste osutamise viisi. . Kõigi muude vaidluste korral tunnustab SGC või Kifidiga seotud teine tunnustatud vaidluskomisjon.

Artikkel 20 – Tööstuse garantii

 1. Thuiswinkel.org tagab, et selle liikmed järgivad Thuiswinkeli vaidluste komisjoni siduvaid nõuandeid, välja arvatud juhul, kui liige otsustab siduva nõu kahe kuu jooksul pärast selle saatmist kohtule läbivaatamiseks esitada. See garantii taastatakse, kui siduvad nõuanded on pärast kohtu läbivaatamist täidetud ja seda tõendav kohtuotsus on lõplik. Kuni summa 10 000 eurot siduva nõuande eest maksab Thuiswinkel.org selle summa tarbijale. Suurema summa kui 10 000 euro kohta siduva nõuande eest makstakse 10 000 eurot. Liigse ületamise eest on Thuiswinkel.orgil kohustus teha kõik endast olenev, et liige täidaks siduvaid nõuandeid.
 2. Selle garantii rakendamine eeldab, et tarbija esitab kirjaliku pöördumise saidile Thuiswinkel.org ja edastab oma nõude ettevõtja vastu aadressile Thuiswinkel.org. Kui nõue ettevõtja vastu ületab 10 000 eurot, pakutakse tarbijale oma nõue üle anda niivõrd, kuivõrd see ületab 10 000 euro suurust summat saidile Thuiswinkel.org, misjärel see organisatsioon teeb makse oma nimel ja kulude katteks. taotleb seda seaduslikult tarbija rahuldamiseks.

Artikkel 21 – Täiendavad või erinevad sätted 

Täiendavad sätted või nendest üldtingimustest kõrvalekalduvad sätted ei pruugi kahjustada tarbijat ning need tuleb registreerida kirjalikult või selliselt, et tarbija saaks neid püsival andmekandjal juurdepääsetaval viisil salvestada.

 1. Kui tarbija saadab oma logo ja/või pildid ettevõtjale, et lasta need mõnele oma tootele trükkida, ei vastuta viimane mitte mingil juhul selle pildi ja/või logo autoriõiguste eest. See vastutus lasub tarbijal, kes tellimuse esitab.
 2. Ettevõtja ei vastuta kunagi tarbija tellitud tootele trükitud teksti või pildi eest. Kui trükitud tekst või pilt ei ole see, mida tarbija on saatnud, on tarbija kohustatud tagastama kõik saadud trükitud asjad, et ettevõtja saaks need hävitada.
 3. Ettevõtja ei vastuta kolmanda isiku poolt trükitud toote trükikvaliteedi ega tarbija poolt saadetud piltide kvaliteedi eest.
 4. Ettevõtjalt ostetud toote kasutamine on täielikult tarbija riisikol. Tellimust saades eeldab ettevõtja, et tarbijal on piisavad teadmised tootest, toote toimimisest ja toote kasutamisest.
 5. Ettevõtja kodulehelt ostetud toote kasutamisest tekkinud kahju ei saa ettevõtjalt kunagi tagasi nõuda. Ostetud toodete kasutamine on teie enda riisikol.
 6. Ettevõtja ei esita kunagi oma veebisaidil ega reklaamides tervisealaseid väiteid. Kui kolmandad isikud teevad seda viitega ettevõtjale, siis ettevõtja selle eest ei vastuta.

Artikkel 22 – Vääramatu jõud

 1. Vääramatu jõu korral ettevõtja kohustused peatuvad.
 2. Vääramatu jõu all mõistetakse ettenägematuid asjaolusid seoses isikute ja/või materjaliga, mida me lepingu täitmisel teenindame või kaldume teenindama ja mis on seda laadi, et lepingu täitmine on seetõttu võimatu või nii ebamugav ja/ või ebaproportsionaalselt kallis.muutub, et lepingu täitmist ei saa enam või ei saa ettevõtjalt kohe nõuda. Sellised asjaolud kvalifitseeruvad muuhulgas: sõda ja võrreldavad olukorrad, valitsuse meetmed, streigid, töösulud, kolmandate isikute takistused, pandeemiate (nt Covid-19 pandeemia) tagajärjed, epideemiad, mõlema osapoole poolt ettenägematud tehnilised tüsistused, asjaolu, et ettevõtja ei saa õigeaegselt või mitte korralikult esitlust, mis on meie poolt esitatava esitlusega seoses oluline.
 3. Vääramatu jõu korral ei ole ettevõtjal kohustust hüvitist maksta.

etET