Käyttöehdot

Käyttöehdot

Yleiset ehdot Hygienekoning.nl

Bonbini Enterprises Holding BV:n Hygienekoning.nl:n yleiset ehdot laadittiin 27.5.2020 ja ne perustuvat Thuiswinkel.orgin yleisiin ehtoihin yhteistyössä Kuluttajayhdistyksen kanssa lisättynä Hygienekoningin ehtoihin ja ehtoihin. .nl

Sisällysluettelo: 

1 artikla – Määritelmät
Artikla 2 – Yrittäjän henkilöllisyys
3 artikla – Soveltaminen
Artikla 4 – Tarjous
5 artikla – Sopimus
6 artikla - Peruuttamisoikeus

7 artikla – Jatkettu varoaika

8 artikla – Kuluttajan velvollisuudet harkinta-ajan aikana
9 artikla – Peruuttamisoikeuden käyttäminen
10 artikla – Kuluttajan velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

Artikla 11 – Yrittäjän velvollisuudet irtisanoutuessa
12 artikla – Peruuttamisoikeus
Artikla 13 – Hinta
Artikla 14 – Vaatimustenmukaisuus ja ylimääräinen takuu
15 artikla – Toimitus ja täytäntöönpano
16 artikla – Kestotapahtumat: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen
17 artikla – Maksu
18 artikla – Valitusmenettely
19 artikla – Riita-asiat
Artikla 20 – Teollisuuden takuu
21 artikla – Lisä- tai poikkeavat määräykset
22 artikla – Ylivoimainen este

1 artikla – Määritelmät

Näissä olosuhteissa seuraavilla termeillä on seuraava merkitys:

 1. Lisä sopimus: sopimus, jolla kuluttaja hankkii etäsopimuksen yhteydessä tuotteita, digitaalista sisältöä ja / tai palveluja, ja nämä tavarat, digitaalisen sisällön ja / tai palvelut toimittaa yrittäjä tai kolmas osapuoli kyseisen kolmannen osapuolen välisen sopimuksen perusteella ja yrittäjä;
 2. Aika pohtia: ajanjakso, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
 3. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyvissä tarkoituksissa;
 4. Päivä: kalenteripäivä;
 5. Digitaalinen sisältö: tiedot, jotka tuotetaan ja toimitetaan digitaalisessa muodossa;
 6. Kestosopimus: sopimus, joka koskee tavaroiden, palvelujen ja / tai digitaalisen sisällön säännöllistä toimittamista tietyn ajanjakson ajan;
 7. Kestävä tietoväline: mikä tahansa työkalu – mukaan lukien sähköposti –, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka estää kuulemisen tai käytön tulevaisuudessa aikana, joka on räätälöity siihen tarkoitukseen, johon tiedot on tarkoitettu, ja joka sallii tallennetun tiedon muuttamattoman toistamisen;
 8. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa;
 9. Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on Thuiswinkel.org-palvelun jäsen ja joka tarjoaa kuluttajille tuotteita, (pääsyä) digitaaliseen sisältöön ja / tai palveluihin etäältä;
 10. Etäisyyssopimus: elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen sopimus, joka on tehty organisoidun tuotteiden etämyyntijärjestelmän puitteissa, jossa käytetään yksinomaan tai yhteisesti yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa sopimuksen tekemiseen asti;
 11. Mallin peruuttamislomake: näiden ehtojen liitteeseen I sisältyvä peruuttamista koskeva eurooppalainen mallilomake; Liitettä I ei tarvitse asettaa saataville, jos kuluttajalla ei ole tilauksesta peruuttamisoikeutta;
 12. Etäviestintätekniikka: tarkoittaa, että voidaan tehdä sopimus ilman, että kuluttajan ja yrittäjän tarvitsee tavata samassa huoneessa samaan aikaan.

Artikla 2 – Yrittäjän henkilöllisyys

Yrittäjän nimi: Bonbini companies holding bv
Kaupankäynti nimellä: Hygienekoning.nl

Yrityksen osoite: Siriusdreef 17-27
Postinumero: 2132 WT

Paikka: Hoofddorp

Vierailu- ja postiosoite: Siriusdreef 17-27
Postinumero: 2132 WT 

Paikka: Hoofddorp

Esteettömyys:
Maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00.

Puhelinnumero: +31 23 230 20 83

Sähköpostiosoite: [email protected]

Kauppakamarin numero: 78151597
ALV-numero: NL861281676B01

3 artikla – Soveltaminen

 1. Nämä yleiset ehdot koskevat jokaista yrittäjän tarjousta sekä jokaista yrittäjän ja kuluttajan välistä etäsopimusta.
 2. Ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten ehtojen teksti asetetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, yrittäjä ilmoittaa ennen etäsopimuksen tekemistä, kuinka yleisiin ehtoihin voidaan suhtautua yrittäjän luona ja että ne lähetetään maksutta mahdollisimman pian kuluttajan pyynnöstä.
 3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, poiketen edellisestä kohdasta ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden yleisten ehtojen teksti voidaan asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi voidaan helposti tallentaa kestävälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ilmoitetaan ennen etäsopimuksen tekemistä, missä yleisiin ehtoihin voidaan tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään maksutta sähköisesti tai muutoin kuluttajan pyynnöstä.
 4. Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelusehtoja, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan soveltuvin osin ja ristiriitaisissa olosuhteissa kuluttaja voi aina luottaa sovellettavaan säännökseen, joka on hänelle edullisin. .

Artikla 4 – Tarjous

 1. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen sovelletaan ehtoja, se mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.
 2. Tarjous sisältää mahdollisimman täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista. Ilmeiset virheet tai ilmeiset virheet tarjouksessa eivät sido yrittäjää.
 3. Jokainen tarjous sisältää sellaista tietoa, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen.

5 artikla – Sopimus

 1. Ellei 4 kohdassa toisin määrätä, sopimus tehdään sillä hetkellä, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää vastaavat ehdot.
 2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi vastaanoton tarjouksen hyväksymisestä sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
 3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen sähköisen tiedonsiirron ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset turvatoimet.
 4. Yrittäjä voi saada selville – lain puitteissa – voiko kuluttaja täyttää maksuvelvoitteensa sekä kaikki ne tosiasiat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella painavia syitä olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä toimeksiannosta tai pyynnöstä perustellusti tai liittää täytäntöönpanoon erityisehtoja.
 5. Ennen kuin kuluttaja sitoutuu etäsopimukseen, yrittäjä antaa kuluttajalle seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla kestävälle tietovälineelle:
  1. yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, johon kuluttaja voi valittaa;
  1. edellytykset ja tapa, jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeutta, tai selkeä lausunto peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
  1. tiedot takuista ja olemassa olevasta palvelusta oston jälkeen;
  1. tuotteen hinta, joka sisältää kaikki verot, soveltuvin osin toimituskulut sekä etäsopimuksen maksu-, toimitus- tai suoritustapa;
  1. vaatimukset sopimuksen purkamisesta, jos sopimuksen kesto on yli vuosi tai toistaiseksi voimassa;
  1. jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, peruuttamislomakkeen malli.
 6. Laajennetun tapahtuman tapauksessa edellisen kappaleen säännöstä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

6 artikla - Peruuttamisoikeus

 1. Kuluttaja voi purkaa tuotteen ostoa koskevan sopimuksen 14 päivän harkinta-ajan kuluessa ilman syytä, jollei 12 §:stä muuta johdu. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei ilmoittaa peruuttamisen syytä. hänen syynsä.
 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on vastaanottanut tuotteen tai
  1. jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa tilauksessa: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on vastaanottanut viimeisen tuotteen. Yrittäjä voi, mikäli hän on ilmoittanut tästä kuluttajalle selkeästi ennen tilausprosessia, kieltäytyä useiden tuotteiden tilauksesta eri toimitusajoilla.
  1. jos tuotteen toimitus koostuu useista lähetyksistä tai osista: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on vastaanottanut viimeisen lähetyksen tai viimeisen osan;
  1. kun kyseessä ovat sopimukset tuotteiden säännöllisestä toimituksesta tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.

7 artikla – Jatkettu varoaika

 1. Jos yrittäjä ei ole toimittanut kuluttajalle laissa vaadittuja tietoja peruuttamisoikeudesta tai peruuttamislomakkeen mallista, harkinta-aika päättyy kahdentoista kuukauden kuluttua tämän artiklan edellisten kappaleiden mukaisesti määritetyn alkuperäisen harkinta-ajan päättymisestä.
 2. Jos yrittäjä on toimittanut kuluttajalle edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 12 kuukauden kuluessa alkuperäisen harkinta-ajan alkamispäivästä, harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja sai kyseiset tiedot.

8 artikla – Kuluttajan velvollisuudet harkinta-ajan aikana

 1. Harkinta-ajan aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Perusperiaatteena tässä on, että kuluttaja saa käsitellä ja tarkastaa tuotetta vain niin kuin hän saa tehdä kaupassa. 
 2. Kuluttaja on vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, joka johtuu tuotteen käsittelystä, joka ylittää 1 momentissa sallitun määrän.
 3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvon laskusta, jos yrittäjä ei ole toimittanut hänelle kaikkia lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta ennen sopimuksen tekemistä tai sopimuksen tekohetkellä.


9 artikla – Peruuttamisoikeuden käyttäminen

 1. Palautuspyyntö on voimassa vain, jos kuluttaja ilmoittaa yrittäjälle päätöksestään irtisanoa sopimus ennen peruuttamisajan umpeutumista. Kuluttaja tekee valintansa tiedoksi noudattamalla sivulla olevia ohjeita.Toimitus ja palautus' -sivulla yrittäjä  seurata.
  1. Kuluttajalla on peruuttamisoikeus 6 ja 7 artiklassa tarkoitetun peruuttamisajan kuluessa, jos kuluttaja lähettää ilmoituksen oikeutensa käyttämisestä ennen tämän määräajan umpeutumista. 
  1. Kuluttajalla on riski ja todistustaakka siitä, että peruuttamisoikeutta käytetään oikein ja oikea-aikaisesti.
  1. Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen lopettaa osapuolten velvollisuudet täyttää tehty sopimus. Nämä sopimukset puretaan laillisesti. 

10 artikla – Kuluttajan velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

 1. Mahdollisimman pian, mutta kuitenkin 14 päivän kuluessa 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekoa seuraavasta päivästä, kuluttaja palauttaa tuotteen tai luovuttaa sen yrittäjälle (valtuutetulle edustajalle). Tämä ei ole välttämätöntä, jos yrittäjä on tarjoutunut noutamaan tuotteen itse. Kuluttaja on joka tapauksessa noudattanut palautusaikaa, jos hän palauttaa tuotteen ennen harkinta-ajan umpeutumista.Palautuskulut ovat kuluttajan kustannuksella. Nämä ovat 5,65 € ja maksetaan "palautuspaneelin" kautta. Vain avaamattomia ja vahingoittumattomia tuotteita voi palauttaa. Kuluttajan vastuulla on pakata palautustilaus asianmukaiseen lähetyslaatikkoon, jossa on riittävästi pakkausmateriaaleja. Palautus on täysin kuluttajan kustannuksella ja riskillä. Yrittäjä päättää palautuksen hyväksymisestä, kun palautus on vastaanotettu hyvässä kunnossa. Yrittäjä ei ole vastuussa palautusprosessin aikana syntyneistä vahingoista, tämän tuotteen tilauksen yhteydessä laskettuja alkuperäisiä toimituskuluja ei korvata. Kuluttajalle palautetaan vain maksettu hinta (mukaan lukien mahdolliset alennukset), joka palautetaan samalle pankkitilille tai samalle maksutavalle, jota kuluttaja käytti myös tilauksen yhteydessä. Tämä tehdään Mollie Payments Foundationin kautta.

Artikla 11 – Yrittäjän velvollisuudet irtisanoutuessa

 1. Jos yrittäjä tekee kuluttajalle ilmoituksen peruuttamisesta sähköisesti, hän lähettää välittömästi vahvistuksen vastaanottamisesta saatuaan tämän ilmoituksen.
 2. Yrittäjä korvaa kaikki kulut kuluttajalta, pois lukien mahdolliset toimituskulut (lähetyskustannukset), jotka yrittäjä perii palautetusta tuotteesta, viipymättä, mutta 14 päivän kuluessa päivästä, jona kuluttaja on ilmoittanut hänelle peruuttamisesta. Ellei yrittäjä tarjoa tuotteen keräämistä itse, hän voi odottaa maksaa takaisin, kunnes hän on saanut tuotteen ja vahvistaa, että tuotetta ei ole vaurioitunut tai avattu.
 3. Yrittäjä käyttää samaa maksutapaa, jota kuluttaja on käyttänyt hyvitykseen, ellei kuluttaja suostu eri menetelmään. Korvaus on kuluttajalle maksuton.
 4. Jos kuluttaja on valinnut kalliimman toimitustavan kuin halvin tavallinen toimitus, yrittäjän ei tarvitse maksaa takaisin kalliimmasta menetelmästä aiheutuvia lisäkustannuksia.

12 artikla – Peruuttamisoikeus

Yrittäjä voi sulkea seuraavat tuotteet peruuttamisoikeuden ulkopuolelle, mutta vain, jos yrittäjä on selvästi ilmoittanut tämän tarjouksessaan vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä:

 1. Tuotteet tai palvelut, joiden hinta on alttiina rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta ja jotka voivat ilmetä peruuttamisajan sisällä;
 2. Julkisen huutokaupan aikana tehdyt sopimukset. Julkisella huutokaupalla tarkoitetaan myyntimenetelmää, jossa yrittäjä tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja / tai palveluja kuluttajalle, joka on henkilökohtaisesti läsnä tai jolla on mahdollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä huutokaupassa huutokaupan pitäjän johdolla ja jossa tarjouskilpailun voittajan on ostettava tuotteet, digitaalinen sisältö ja / tai palvelut;
 3. Kuluttajan ohjeiden mukaan valmistetut tuotteet, jotka eivät ole esivalmistettuja ja jotka valmistetaan kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle. Tämä sisältää suukorkit, joissa on oma logosi;
 4. Tuotteet, jotka pilaantuvat nopeasti tai joilla on rajoitettu säilyvyysaika;
 5. Suljetut tuotteet, jotka eivät sovellu palautukseen terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen, kuten suunaamarit;
 6. Tuotteet, jotka ovat luonteeltaan peruuttamattomasti sekoitettuja muihin tuotteisiin toimituksen jälkeen;
 7. Lisäravinteiden luokkaan kuuluvat tuotteet, kuten joditabletit;

Artikla 13 – Hinta

 1. Yrittäjä ei saa muuttaa sijoituksen hintaa ja muuttaa maksettua tilausta. Heti kun kuluttaja tekee tilauksen ja maksaa, sopimus sovitaan tuolloin ilmoitettuun hintaan.
 2. Päinvastoin kuin edellisessä kappaleessa, yrittäjä voi tarjota vaihteleviin hintoihin tuotteita tai palveluita, joiden hinnat vaihtelevat rahoitusmarkkinoilla ja joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksessa.
 3. Hintojen korotukset 3 kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne ovat seurausta lakisääteisistä määräyksistä.
 4. Hintojen korotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on määrännyt tämän ja
  1. ne ovat seurausta lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä; tai
  1. kuluttajalla on valtuudet purkaa sopimus hinnankorotuksen voimaantulopäivänä.
 5. Tuotteiden tai palvelujen tarjouksessa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Artikla 14 – Sopimuksen noudattaminen ja ylimääräinen takuu

 1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten luotettavuus- ja/tai käytettävyysvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien lakien ja/tai viranomaisten määräysten mukaisia. Sovittaessa yrittäjä takaa myös tuotteen soveltuvuuden muuhun kuin normaaliin käyttöön.
 2. Yrittäjän, toimittajan, valmistajan tai maahantuojan antama ylimääräinen takuu ei koskaan rajoita laillisia oikeuksia ja väittää, että kuluttaja voi vedota yrittäjään sopimuksen perusteella, jos yrittäjä ei ole noudattanut sopimusosuuttaan.
 3. Lisätakuulla tarkoitetaan yrittäjän, hänen toimittajansa, maahantuojansa tai tuottajansa kaikkia velvoitteita, joissa hän myöntää kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka ylittävät sen, mitä hän on laillisesti velvollinen tekemään, jos hän ei ole noudattanut sopimusosuuttaan. .

15 artikla – Toimitus ja täytäntöönpano

 1. Yrittäjä tulee olemaan mahdollisimman huolellinen saadessaan ja toteuttaessaan tilauksia tuotteista ja arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia hakemuksia.
 2. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle.
 3. Noudattamalla näiden yleisten ehtojen 4 artiklassa mainittua asiaa, yrittäjä toteuttaa hyväksytyt tilaukset riittävän nopeasti, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei toisin ole sovittu toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai se voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä.
 4. Tuotteiden vahingoittumis- tai katoamisriski siirtyy kuluttajalle heti, kun hän tai hänen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut tuotteet fyysisesti hallintaansa. Riski kuitenkin siirtyy kuluttajalle toimitettaessa rahdinkuljettajalle, jos kuluttaja on ohjeistanut tämän kuljettamaan tuotteet, eikä yrittäjä ole tarjonnut tätä valintaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kuluttajan oikeuksia rahdinkuljettajaan nähden. . 

16 artikla – Kestotapahtumat: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen

 1. Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi tehdyn ja tuotteiden säännölliseen toimitukseen ulottuvan sopimuksen sovittuja peruutussääntöjä noudattaen ja enintään kuukauden irtisanomisajalla.
 2. Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen ja tavaroiden säännölliseen toimitukseen ulottuvan sopimuksen milloin tahansa määräajan päättyessä sovittuja peruutussääntöjä noudattaen ja enintään irtisanomisajalla. kuin yksi kuukausi.
 3. Kuluttaja voi edellisissä kohdissa mainitut sopimukset:
  1. peruuttaa milloin tahansa eikä rajoitu peruutukseen tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;
  1. ainakin peruuttaa samalla tavalla kuin hänen tekemänsä;
  1. Peruuta aina samalla irtisanomisajalla kuin yrittäjä on määrännyt itselleen.
 4. Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka ulottuu tuotteiden säännölliseen toimitukseen, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.
 5. Määräajaksi tehty sopimus, joka ulottuu tavaroiden säännölliseen toimitukseen, voidaan pidentää hiljaisesti toistaiseksi vain, jos kuluttajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa sopimus enintään kuukauden irtisanomisajalla. . 
 6. Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden kuluttua enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus vastusta irtisanomista ennen sovitun ajan päättymistä.

17 artikla – Maksu

 1. Ellei sopimuksessa tai lisäehdoissa toisin määrätä, kuluttajan velat on maksettava 14 päivän kuluessa harkinta-ajan alkamisesta tai, jos harkinta-aikaa ei ole, 14 päivän kuluessa harkinta-ajan alkamisesta. sopimuksen tekeminen.. 
 2. Yrittäjän kaikki myynnit ovat ennakkomaksullisia. Kuluttaja voi käyttää Stichting Mollie Paymentsin maksutapoja, jotka näkyvät tilauksen kassalla. Tilaus yrittäjän kanssa lähetetään vasta, kun kuluttaja on maksanut On
 3. Kuluttajan on ilmoitettava viipymättä yrittäjälle toimitettujen tai ilmoitettujen maksutietojen epätarkkuuksista.
 4. Jos kuluttaja ei täytä maksuvelvoitettaan ajallaan, sen jälkeen kun yrittäjä on ilmoittanut hänelle maksuviivästyksestä ja yrittäjä on antanut kuluttajalle 14 päivän määräajan maksuvelvoitteidensa täyttämiseksi, Jos maksua ei suoriteta tämän 14 päivän määräajan kuluessa, lakisääteinen korko kuuluu erääntyneelle määrälle ja yrittäjällä on oikeus periä hänelle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Nämä perintäkustannukset ovat enintään: 15% maksamattomista määristä enintään 2500 euroa; 10% seuraavalla 2500 eurolla ja 5% seuraavalla 5000 eurolla vähintään 40 eurolla. Yrittäjä voi poiketa ilmoitetuista määristä ja prosenteista kuluttajan hyväksi.

18 artikla – Valitusmenettely

 1. Yrittäjällä on valitusmenettely ja hän käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
 2. Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat reklamaatiot on esitettävä kuluttajalle täydellisesti ja selkeästi kuvattuna kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet. yrittäjä
 3. Yrittäjälle toimitettuihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa vastaanottopäivästä. Jos valitus vaatii ennakoitavasti pidempää käsittelyaikaa, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa vahvistamalla vastaanoton ja ilmoituksen siitä, milloin kuluttaja voi odottaa tarkempaa vastausta.
 4. Valitus tuotteesta, palvelusta tai yrittäjän palvelusta voidaan tehdä myös valituslomakkeen kautta Thuiswinkel.org-verkkosivuston kuluttajasivulla. www.thuiswinkel.org. Valitus lähetetään sitten sekä asianomaiselle yrittäjälle että Thuiswinkel.org-sivustolle.
 5. Kuluttajan on joka tapauksessa annettava yrittäjälle 4 viikkoa ratkaisemaan valitus keskinäisessä neuvottelussa. Tämän ajanjakson jälkeen syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.

19 artikla – Riita-asiat

 1. Ainoastaan Alankomaiden lakia sovelletaan yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan.
 2. Kuluttajan ja yrittäjän väliset kuluttajan ja yrittäjän väliset riidat sopimusten tekemisestä tai toteuttamisesta koskien tuotteita tai palveluita, jotka tämän yrittäjän on toimitettava tai toimitettava, noudattaen alla olevia säännöksiä voidaan toimittaa Thuiswinkelin riitakomitealle noudattaen alla olevia määräyksiä. , PO Box 90600, 2509 LP Haagissa (www.sgc.nl ).
 3. Riita-asioiden komitea käsittelee riidan vain, jos kuluttaja on ensin toimittanut valituksen yrittäjälle kohtuullisen ajan kuluessa.
 4. Jos valitus ei johda ratkaisuun, riita on toimitettava riidanvaliokunnalle kirjallisesti tai muussa valiokunnan määrittelemässä muodossa viimeistään 12 kuukauden kuluttua päivästä, jona kuluttaja on tehnyt valituksen yrittäjälle.
 5. Jos kuluttaja haluaa viedä riidan riita-asiavaliokuntaan, tämä valinta sitoo yrittäjää. Mieluiten kuluttaja ilmoittaa tästä ensin yrittäjälle.
 6. Jos yrittäjä haluaa viedä riidan riidanratkaisukomitealle, kuluttajan on ilmoitettava kirjallisesti viiden viikon kuluessa yrittäjän kirjallisesta pyynnöstä, haluako hän tehdä niin vai haluaako riidan käsitellä toimivaltainen tuomioistuin. Jos yrittäjä ei kuule kuluttajan valinnasta viiden viikon kuluessa, yrittäjällä on oikeus viedä riita toimivaltaiseen tuomioistuimeen. 
 7. Riidanvaliokunta tekee päätöksen riidanvaliokunnan määräyksissä vahvistettujen ehtojen mukaisesti (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Riitakomitean päätökset tehdään sitovien neuvojen avulla.
 8. Riidanvaliokunta ei käsittele riitaa tai lopettaa sen käsittelyn, jos yrittäjälle on myönnetty moratorio, hän on konkurssiin joutunut tai lopettanut liiketoimintansa ennen kuin valiokunta on käsitellyt riidan kuulemistilaisuudessa ja lopullisen päätöksen. on huomautettu.
 9. Jos Thuiswinkelin riitakomitean lisäksi toimivaltainen on toinen kuluttajariitojen säätiön (SGC) tai rahoituspalveluvalituslaitoksen (Kifid) tunnustama tai siihen liittyvä riitakomitea, Thuiswinkelin riitakomitea on mieluiten toimivaltainen pääasiassa etämyyntiä tai . Kaikissa muissa riidoissa muu tunnustettu SGC: hen tai Kifidiin liittyvä riitakomitea.

Artikla 20 – Teollisuuden takuu

 1. Thuiswinkel.org takaa, että sen jäsenet noudattavat Thuiswinkelin riitakomitean sitovia neuvoja, ellei jäsen päätä lähettää sitovaa neuvontaa tuomioistuimelle tarkistettavaksi kahden kuukauden kuluessa sen lähettämisestä. Tämä takuu otetaan uudelleen käyttöön, jos sitova lausunto on noudatettu tuomioistuimen tutkinnan jälkeen ja sen todistava tuomio on tullut lainvoimaiseksi. Thuiswinkel.org maksaa tämän summan enintään 10000 euroa sitovaa neuvontaa kohti kuluttajalle. Yli 10000 euroa sitovaa neuvontaa kohden maksetaan 10000 euroa. Thuiswinkel.org -yrityksellä on ylimääräinen vastuu parhaansa mukaan sen varmistamiseksi, että jäsen noudattaa sitovia neuvoja.
 2. Tämän takuun soveltaminen edellyttää, että kuluttaja vetoaa kirjallisesti Thuiswinkel.org-sivustoon ja että hän siirtää vaatimuksensa yrittäjää kohtaan Thuiswinkel.org-sivustolle. Jos vaatimus yrittäjää vastaan on yli 10000 euroa, kuluttajalle tarjotaan mahdollisuus siirtää korvausvaatimus siltä osin kuin se ylittää 10000 euron määrän Thuiswinkel.org-sivustolle, minkä jälkeen tämä organisaatio suorittaa maksun omassa nimessään ja kustannuksin. laillisesti pyytää tätä tyydyttämään kuluttajaa.

21 artikla – Lisä- tai poikkeavat määräykset 

Lisäsäännökset tai näistä yleisistä ehdoista poikkeavat säännökset eivät välttämättä ole kuluttajan vahingoksi, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle.

 1. Mikäli kuluttaja lähettää logonsa ja/tai kuvat yrittäjälle tulostettavaksi johonkin tuotteestaan, tämä ei koskaan, missään olosuhteissa, ole vastuussa tämän kuvan ja/tai logon tekijänoikeuksista. Tämä vastuu on tilauksen tehneellä kuluttajalla.
 2. Yrittäjä ei ole koskaan vastuussa kuluttajan tilaamaan tuotteeseen painetusta tekstistä tai kuvasta. Jos painettu teksti tai kuva ei ole kuluttajan lähettämää, kuluttaja on velvollinen palauttamaan kaikki vastaanottamansa painotuotteet, jotta yrittäjä voi tuhota ne.
 3. Yrittäjä ei vastaa kolmannen osapuolen painaman tuotteen painolaadusta tai kuluttajan lähettämien kuvien laadusta.
 4. Yrittäjältä ostetun tuotteen käyttö on täysin kuluttajan omalla vastuulla. Tilausta vastaanottaessaan yrittäjä olettaa, että kuluttajalla on riittävät tiedot tuotteesta, tuotteen toiminnasta ja käytöstä.
 5. Yrittäjän verkkosivuilta ostetun tuotteen käytöstä aiheutuneita vahinkoja ei voida koskaan periä yrittäjältä. Ostettujen tuotteiden käyttö on omalla vastuullasi.
 6. Yrittäjä ei koskaan esitä "terveysväitteitä" verkkosivuillaan tai mainoksissa. Jos kolmannet osapuolet tekevät tämän viitaten yrittäjään, yrittäjä ei ole vastuussa tästä.

22 artikla – Ylivoimainen este

 1. Ylivoimaisen esteen sattuessa yrittäjän velvoitteet keskeytyvät.
 2. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan ennalta arvaamattomia olosuhteita, jotka koskevat henkilöitä ja/tai materiaalia, joita palvelemme tai yleensä palvelemme sopimuksen täytäntöönpanossa ja jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että sopimuksen toteuttaminen on sen vuoksi mahdotonta tai niin hankalaa ja/ tai suhteettoman kalliiksi tulee, että sopimuksen täyttämistä ei voida enää tai ei voida vaatia välittömästi yrittäjältä. Tällaisia olosuhteita ovat muun muassa: sota ja niihin verrattavat tilanteet, hallituksen toimenpiteet, lakot, työsulut, kolmansien osapuolten esteet, pandemioiden, kuten Covid-19-pandemian, seuraukset, epidemiat, tekniset komplikaatiot, joita molemmat osapuolet eivät voi ennakoida, seikka, että yrittäjä ei saa ajoissa tai virheellisesti esitystä, joka on tärkeä meidän toimitettavan esityksen yhteydessä.
 3. Ylivoimaisen esteen sattuessa yrittäjä ei ole velvollinen maksamaan korvausta.

fiFI