Noteikumi un nosacījumi

Vispārīgie noteikumi Hygienekoning.nl

Hygienekoning.nl / BonBini Enterprises Holding BV vispārējie noteikumi un nosacījumi tika izveidoti 2020. gada 27. maijā, un tie ir balstīti uz Thuiswinkel.org vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem, konsultējoties ar Patērētāju asociāciju, papildus pievienojot Hygienekoning.nl noteikumus un nosacījumus.

Satura rādītājs:1. Pants - Definīcijas
2. Pants - Uzņēmēja identitāte
3. Pants - Piemērojamība
4. Pants - Piedāvājums
5. pants - Nolīgums
6. Pants - Atteikuma tiesības
7. Pants - Patērētāja pienākumi pārdomu laikā
8. pants - Patērētāja atteikuma tiesību izmantošana un ar to saistītās izmaksas
9. Pants - Uzņēmēja pienākumi atteikšanās gadījumā
10. pants - atteikuma tiesību izslēgšana
11. pants - cena
12. Pants - Atbilstība un papildu garantija
13. Pants - Piegāde un īstenošana
14. pants - Darījumu ilgums: ilgums, anulēšana un pagarināšana
15. pants - Maksājums
16. pants - Sūdzību procedūra
17. pants - Strīdi
18. pants - Rūpniecības garantija
19. pants - Papildu vai novirzoši noteikumi
20. pants - Nepārvarama vara

1. Pants - Definīcijas

Šajos apstākļos šādiem terminiem ir šāda nozīme:

 1. Papildu vienošanās: līgums, ar kuru patērētājs iegādājas produktus, digitālo saturu un / vai pakalpojumus saistībā ar distances līgumu, un šīs preces, digitālo saturu un / vai pakalpojumus piegādā uzņēmējs vai trešā persona, pamatojoties uz vienošanos starp šo trešo personu un uzņēmējs;
 2. Pārdomu laiks: termiņš, kurā patērētājs var izmantot savas atteikuma tiesības;
 3. Patērētājs: fiziska persona, kas nedarbojas nolūkos, kas saistīti ar viņa tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesionālo darbību;
 4. Diena: kalendārā diena;
 5. Digitālais saturs: dati, kas tiek ražoti un piegādāti digitālā formā;
 6. Ilguma līgums: nolīgums, kas attiecas uz preču, pakalpojumu un / vai digitālā satura regulāru piegādi noteiktā laika posmā;
 7. Izturīgs datu nesējs: jebkurš rīks, tostarp e-pasts, kas ļauj patērētājam vai uzņēmējam glabāt viņam personīgi adresētu informāciju tādā veidā, kas atvieglo turpmākās konsultācijas vai izmantošanu laikā, kas ir paredzēts mērķim, kuram informācija ir paredzēta un kas ļauj nemainīti reproducēt saglabāto informāciju;
 8. Tiesības atteikties: patērētāja iespēja atcelt distances līgumu atdzišanas laikā;
 9. Uzņēmējs: fiziska vai juridiska persona, kas ir vietnes Thuiswinkel.org biedre un kas patērētājiem no attāluma piedāvā produktus, (piekļuvi) digitālajam saturam un / vai pakalpojumiem;
 10. Distances līgums: līgums, kas noslēgts starp uzņēmēju un patērētāju organizētās produktu, digitālā satura un / vai pakalpojumu tālpārdošanas sistēmas ietvaros, saskaņā ar kuru līdz pat līguma noslēgšanai tiek izmantots ekskluzīvs vai daļējs vai vairāk attālās komunikācijas paņēmienu;
 11. Izstāšanās veidlapas paraugs: šo nosacījumu I papildinājumā iekļautā Eiropas paraugu atsaukšanas veidlapa; I pielikums nav jādara pieejams, ja patērētājam nav atteikuma tiesību attiecībā uz savu pasūtījumu;
 12. Attālās komunikācijas tehnoloģija: nozīmē, ka to var izmantot, lai noslēgtu līgumu, patērētājam un uzņēmējam vienlaikus neesot kopā vienā telpā.

2. Pants - Uzņēmēja identitāteUzņēmēja nosaukums: BonBini Enterprises Holding BV
Darbojoties ar vārdu / vārdiem:
- Hygienekoning.nl

Uzņēmuma adrese:
Siriusdreef 17-27
2132WT Hoofddorp

Pieejamība:
No pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 9:00 līdz 17:00

E-pasta adrese: [email protected]

Tirdzniecības kameras numurs: 78151597
PVN numurs: NL861281676B01

3. Pants - Piemērojamība

 1. Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas uz katru uzņēmēja piedāvāto piedāvājumu un uz visiem distances līgumiem, kas noslēgti starp uzņēmēju un patērētāju.
 2. Pirms distances līguma noslēgšanas patērētājam būs pieejams šo vispārīgo noteikumu teksts. Ja tas nav saprātīgi iespējams, uzņēmējs pirms distances līguma noslēgšanas norāda, kā vispārīgos noteikumus un nosacījumus var apskatīt pie uzņēmēja un ka pēc patērētāja pieprasījuma tie tiks nosūtīti pēc iespējas ātrāk.
 3. Ja distances līgums tiek noslēgts elektroniski, atkāpjoties no iepriekšējā punkta un pirms distances līguma noslēgšanas, šo vispārīgo noteikumu tekstu patērētājam var padarīt pieejamu elektroniski tādā veidā, lai patērētājs varētu var viegli saglabāt ilgtspējīgā datu nesējā. Ja tas nav saprātīgi iespējams, pirms distances līguma noslēgšanas tiks norādīts, kur vispārīgos noteikumus un nosacījumus var pārbaudīt elektroniski, un ka tos pēc patērētāja pieprasījuma elektroniski vai citādi nosūtīs bez maksas.
 4. Gadījumā, ja papildus šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem tiek piemēroti īpaši produktu vai pakalpojumu nosacījumi, mutatis mutandis tiek piemērota otrā un trešā daļa, un pretrunīgu apstākļu gadījumā patērētājs vienmēr var paļauties uz piemērojamo noteikumu, kas viņam ir vislabvēlīgākais. .

4. Pants - Piedāvājums

 1. Ja piedāvājumam ir ierobežots derīguma termiņš vai uz to attiecas nosacījumi, tas tiks skaidri norādīts piedāvājumā.
 2. Piedāvājums satur pilnu un precīzu piedāvāto produktu, digitālā satura un / vai pakalpojumu aprakstu. Apraksts ir pietiekami detalizēts, lai patērētājs varētu pienācīgi novērtēt piedāvājumu. Ja uzņēmējs izmanto attēlus, tie patiesībā atspoguļo piedāvātos produktus, pakalpojumus un / vai digitālo saturu. Acīmredzamas kļūdas vai kļūdas piedāvājumā uzņēmējam nav saistošas.
 3. Katrā piedāvājumā ir tāda informācija, ka patērētājam ir skaidrs, kādas tiesības un pienākumi ir saistīti ar piedāvājuma pieņemšanu.

5. pants - Vienošanās

 1. Ievērojot 4. punkta noteikumus, līgums tiek noslēgts brīdī, kad patērētājs pieņem piedāvājumu un atbilst attiecīgajiem nosacījumiem.
 2. Ja patērētājs piedāvājumu ir pieņēmis elektroniski, tirgotājs nekavējoties elektroniski apstiprina piedāvājuma pieņemšanas saņemšanu. Kamēr uzņēmējs nav apstiprinājis šīs pieņemšanas saņemšanu, patērētājs var lauzt līgumu.
 3. Ja līgums tiek noslēgts elektroniski, uzņēmējs veiks atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu elektronisku datu pārsūtīšanu, un viņš nodrošinās drošu tīmekļa vidi. Ja patērētājs var norēķināties elektroniski, uzņēmējs veiks atbilstošus drošības pasākumus.
 4. Tiesisko regulējumu ietvaros uzņēmējs var - pats informēt, vai patērētājs var izpildīt savas maksājumu saistības, kā arī visus tos faktus un faktorus, kas ir svarīgi, lai atbildīgi noslēgtu distances līgumu. Ja, pamatojoties uz šo izmeklēšanu, uzņēmējam ir pamatoti iemesli neslēgt līgumu, viņam ir tiesības atteikt pasūtījumu vai pieprasījumu vai pievienot īstenošanai īpašus nosacījumus.
 5. Vēlākais, piegādājot patērētājam produktu, pakalpojumu vai digitālo saturu, uzņēmējs rakstiski vai tādā veidā, lai patērētājs to varētu uzglabāt pieejamā veidā uz pastāvīga informācijas nesēja, nosūtīt šādu informāciju:
  • uzņēmēja uzņēmējdarbības vietas apmeklējuma adrese, kur patērētājs var vērsties ar sūdzībām;
  • nosacījumus, kādos un kādā veidā patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, vai skaidru paziņojumu par atteikuma tiesību izslēgšanu;
  • informācija par garantijām un esošo pakalpojumu pēc iegādes;
  • cena, ieskaitot visus nodokļus par produktu, pakalpojumu vai digitālo saturu; ciktāl piemērojams, piegādes izmaksas; un distances līguma apmaksas, piegādes vai izpildes veids;
  • prasības līguma izbeigšanai, ja līguma termiņš ir ilgāks par vienu gadu vai tas ir nenoteikts;
  • ja patērētājam ir atteikuma tiesības, atteikuma veidlapas paraugs.
 6. Paplašināta darījuma gadījumā iepriekšējā punkta noteikums attiecas tikai uz pirmo piegādi.

6. Pants - Atteikuma tiesības

Produktiem:

 1. 14 dienu pārdomu laikā patērētājs var lauzt līgumu par produkta iegādi, nepamatojot iemeslus. Uzņēmējs var jautāt patērētājam par atteikuma iemeslu, bet neuzliek viņam pienākumu norādīt iemeslu (-us).
 2. Pārdomu periods, kas minēts 1. punktā, sākas nākamajā dienā pēc tam, kad patērētājs vai patērētāja iepriekš norīkota trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir saņēmusi produktu vai:
  • ja patērētājs ir pasūtījis vairākus produktus vienā un tajā pašā secībā: diena, kurā patērētājs vai viņa izraudzīta trešā persona ir saņēmusi attiecīgo produktu. Uzņēmējs var atteikt pasūtījumu vairākiem produktiem ar atšķirīgu piegādes laiku, ja vien viņš par to ir skaidri informējis patērētāju pirms pasūtīšanas procesa.
  • ja preces piegāde sastāv no vairākiem sūtījumiem vai daļām: diena, kurā patērētājs vai viņa izraudzīta trešā persona ir saņēmusi pēdējo sūtījumu vai pēdējo daļu;
  • līgumiem par regulāru produktu piegādi noteiktā laika posmā: diena, kurā patērētājs vai viņa izraudzīta trešā persona ir saņēmusi pirmo produktu.

Pakalpojumiem un digitālajam saturam, kas netiek piegādāts materiālā nesējā:

 1. Patērētājs 14 dienu laikā bez pamatojuma var lauzt pakalpojumu līgumu un līgumu par digitālā satura piegādi, kas nav piegādāts materiālā nesējā. Uzņēmējs var jautāt patērētājam par atteikuma iemeslu, bet neuzliek viņam pienākumu norādīt iemeslu (-us).
 2. Pārdomu periods, kas minēts 3. punktā, sākas nākamajā dienā pēc nolīguma noslēgšanas.

Pagarināts pārdomu laiks produktiem, pakalpojumiem un digitālajam saturam, kas nav piegādāts materiālā nesējā, ja netiek informēts par atteikuma tiesībām:

 1. Ja uzņēmējs nav sniedzis patērētājam likumīgi prasīto informāciju par atteikuma tiesībām vai atteikuma veidlapas paraugu, pārdomu periods beigsies divpadsmit mēnešus pēc sākotnējā pārdomu perioda beigām, kas noteikts saskaņā ar šī panta iepriekšējām daļām.
 2. Ja uzņēmējs ir sniedzis patērētājam iepriekšējā punktā minēto informāciju divpadsmit mēnešu laikā pēc sākotnējā pārdomu perioda sākuma datuma, pārdomu periods beigsies 14 dienas pēc dienas, kad patērētājs saņēmis šo informāciju.

  Izstāšanās
 3. Atgriešanas pieprasījums ir derīgs tikai tad, ja tas ir pieprasīts, kā viņai dara Hygienekoning.nl. "Piegāde un atgriešana'lappuse.
 4. Atgriešanas izmaksas ir klientam. Tie ir 5,65 eiro un tos var samaksāt, izmantojot atgriešanās paneli
 5. Atgriezt var tikai neatvērtus un nebojātus produktus. Klients ir atbildīgs par atgriešanas pasūtījuma iesaiņošanu pareizā nosūtīšanas kastē ar pietiekamu iepakojuma materiālu. Atgriešanas sūtījums pilnībā ir klienta risks. Hygienekoning.nl nosaka atgriešanās pieņemšanu, kad tā ir saņemta labā kārtībā. Hygienekoning.nl nerūpējas par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies atgriešanas procesā.
 6. Sākotnējās piegādes izmaksas, kas aprēķinātas, pasūtot šo preci, netiks atlīdzinātas. Klientam tiks atmaksāta tikai samaksātā cena (ieskaitot visas atlaides).
 7. Atmaksa tiks veikta tajā pašā bankas kontā vai maksājuma metodē, kuru klients izmantoja arī, pasūtot šo pasūtījumu. Tas tiks veikts ar Mollie Payments Foundation starpniecību.

  Individuāli izstrādājumi
 8. Pielāgoti izstrādājumi, piemēram. Mutes maskas ar savu logotipu nevar atgriezt.

7. Pants - Patērētāja pienākumi pārdomu laikā

 1. Pārdomu laikā patērētājs ar produktu un iepakojumu rīkosies uzmanīgi. Viņš izstrādājumu izpakēs vai izmantos tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai noteiktu produkta raksturu, īpašības un darbību. Šeit izejas punkts ir tāds, ka patērētājs drīkst rīkoties un pārbaudīt produktu tikai tā, kā viņam būtu atļauts to darīt veikalā. Higiēnas apsvērumu dēļ mutes maskas nevar atgriezt, ja iepakojums (plastmasa, kurā iesaiņotas mutes maskas) ir atvērts.
 2. Patērētājs ir atbildīgs tikai par produkta nolietojumu, kas rodas, rīkojoties ar produktu, pārsniedzot 1. punktā atļauto.
 3. Patērētājs nav atbildīgs par produkta vērtības samazināšanos, ja uzņēmējs pirms līguma noslēgšanas vai līguma noslēgšanas laikā nav sniedzis viņam visu likumīgi prasīto informāciju par atteikuma tiesībām.

8. pants - Patērētāja atteikuma tiesību izmantošana un ar to saistītās izmaksas

 1. Ja patērētājs izmanto savas atteikuma tiesības, viņš par to ziņos, veicot lapā aprakstītās darbības. "Piegāde un atgriešana"
 2. Cik ātri vien iespējams, bet 14 dienu laikā no dienas pēc 1. punktā minētā paziņojuma, patērētājs atdos preci vai nodos to uzņēmējam (pilnvarotam pārstāvim). Tas nav nepieciešams, ja uzņēmējs ir piedāvājis produktu savākt pats. Jebkurā gadījumā patērētājs ir ievērojis preču atgriešanas periodu, ja viņš preci atdod pirms pārdomu perioda beigām.
 3. Patērētājs atdod preci ar visiem piegādātajiem piederumiem, ja tas ir pamatoti iespējams sākotnējā stāvoklī un iepakojumā, un saskaņā ar uzņēmēja sniegtajām pamatotajām un skaidrajām instrukcijām.
 4. Pareizas un savlaicīgas atteikuma tiesību izmantošanas risks un pierādīšanas pienākums gulstas uz patērētāju.
 5. Patērētājs sedz preces atgriešanas tiešās izmaksas. Šīs izmaksas ir atrodamas 6. panta 8. punktā, bet arī “atgriešanās portālā”
 6. Ja patērētājs atsakās no tirgus pēc tam, kad vispirms ir nepārprotami pieprasījis, lai pārdomu laikā sāktu sniegt pakalpojumu vai piegādāt gāzi, ūdeni vai elektrību, kas nav gatava pārdošanai ierobežotā apjomā vai noteiktā daudzumā, patērētājs ir maksājamā summa, kas ir proporcionāla tai saistības daļai, kuru uzņēmējs ir izpildījis atteikuma brīdī, salīdzinot ar pilnīgu pienākuma izpildi.
 7. Patērētājs nesedz nekādas izmaksas par tādu pakalpojumu sniegšanu vai ūdens, gāzes vai elektrības piegādi, kas nav sagatavots pārdošanai ierobežotā apjomā vai daudzumā, vai par centralizētās siltumapgādes piegādi, ja:
  • uzņēmējs nav sniedzis patērētājam likumīgi prasīto informāciju par atteikuma tiesībām, izmaksu atlīdzināšanu atteikuma gadījumā vai atteikuma veidlapas paraugu;
  • patērētājs pārdomu laikā nav skaidri pieprasījis sākt pakalpojuma sniegšanu vai gāzes, ūdens, elektrības vai centralizētās siltumapgādes piegādi.
 8. Patērētājs nesedz nekādas izmaksas par pilnīgu vai daļēju digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts materiālajā nesējā, ja:
  • pirms piegādes viņš nav skaidri piekritis uzsākt līguma ievērošanu pirms pārdomu perioda beigām;
  • viņš nav atzinis, ka, dodot piekrišanu, zaudē atteikuma tiesības; vai
  • uzņēmējs nav apstiprinājis šo patērētāja paziņojumu.
 9. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, visi papildu līgumi tiks izbeigti, piemērojot likumu.

9. pants - Uzņēmēja pienākumi atteikšanās gadījumā

 1. Ja uzņēmējs patērētāja elektroniski paziņo par atteikšanos, viņš pēc šī paziņojuma saņemšanas nekavējoties nosūta apstiprinājumu par saņemšanu.
 2. Uzņēmējs bez kavēšanās, bet 14 dienu laikā pēc dienas, kad patērētājs paziņo viņam par atteikšanos, atmaksās visus patērētāja maksājumus, izņemot visas piegādes izmaksas (piegādes izmaksas), ko uzņēmējs iekasējis par atgriezto preci. Ja vien uzņēmējs nepiedāvā preci savākt pats, viņš var gaidīt atmaksu, līdz saņems preci un var apstiprināt, ka produkts nav sabojāts vai atvērts.
 3. Uzņēmējs izmanto to pašu maksājuma metodi, kuru patērētājs ir izmantojis atmaksai, ja vien patērētājs nepiekrīt citai metodei. Atlīdzība patērētājam ir bez maksas.
 4. Ja patērētājs ir izvēlējies dārgāku piegādes veidu nekā lētākā standarta piegāde, uzņēmējam nav jāmaksā papildu izmaksas par dārgāku metodi.

10. pants - atteikuma tiesību izslēgšana

Uzņēmējs no atteikuma tiesībām var izslēgt šādus produktus un pakalpojumus, bet tikai tad, ja uzņēmējs to ir skaidri norādījis piedāvājumā, vismaz laikā, kad tiek noslēgts līgums:

 1. Produkti vai pakalpojumi, kuru cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, uz kurām uzņēmējam nav ietekmes un kas var notikt atteikuma periodā
 2. Publiskas izsoles laikā noslēgtie līgumi. Ar publisku izsoli saprot pārdošanas metodi, kurā uzņēmējs piedāvā produktus, digitālo saturu un / vai pakalpojumus patērētājam, kurš ir personīgi klāt vai kuram tiek dota iespēja personīgi piedalīties izsolē, izsoles rīkotāja vadībā un kur veiksmīgajam pretendentam ir pienākums iegādāties produktus, digitālo saturu un / vai pakalpojumus;
 3. Pakalpojuma līgumi pēc pakalpojuma pilnīgas izpildes, bet tikai tad, ja:
  • darbība ir sākta ar skaidru iepriekšēju patērētāja piekrišanu; un
  • patērētājs ir paziņojis, ka zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz uzņēmējs būs pilnībā izpildījis līgumu;
 4. Kompleksie ceļojumi, kā minēts 7. pantā: 500 BW un pasažieru transporta nolīgumi; 
 5. Pakalpojumu līgumi par izmitināšanu, ja līgumā ir noteikts konkrēts izpildes datums vai periods un kas nav paredzēti dzīvošanai, preču pārvadāšanai, automašīnu nomas pakalpojumiem un ēdināšanai;
 6. Līgumi par atpūtas aktivitātēm, ja līgumā paredzēts noteikts izpildes datums vai periods;
 7. Produkti, kas ražoti saskaņā ar patērētāja specifikācijām, kas nav saliekami un kurus ražo, pamatojoties uz individuālu patērētāja izvēli vai lēmumu, vai kas skaidri paredzēti konkrētai personai;
 8. Produkti, kas ātri sabojājas vai kuriem ir ierobežots glabāšanas laiks;
 9. Hermētiski noslēgti izstrādājumi, kurus nav iespējams atgriezt veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuru zīmogs pēc piegādes ir salauzts
 10. Produkti, kas pēc savas būtības pēc piegādes tiek neatgriezeniski sajaukti ar citiem produktiem;
 11. Alkoholiskie dzērieni, par kuru cenu tika panākta vienošanās, noslēdzot līgumu, bet kuru piegāde var notikt tikai pēc 30 dienām un kuru faktiskā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, uz kurām uzņēmējam nav ietekmes;
 12. Aizzīmogoti audio, video ieraksti un datoru programmatūra, kuras zīmogs pēc piegādes ir salauzts;
 13. Laikraksti, žurnāli vai žurnāli, izņemot to abonēšanu;
 14. Digitālā satura piegāde, izņemot materiālo nesēju, bet tikai tad, ja:
  • darbība ir sākta ar skaidru iepriekšēju patērētāja piekrišanu; un
  • patērētājs ir paziņojis, ka tādējādi zaudē atteikuma tiesības.

11. pants - cena

 1. Hygienekoning.nl vienmēr ir atļauts mainīt savu produktu cenu. Tomēr nav atļauts izvietot balvu un apmaksāts pasūtījums. Tiklīdz klients veic pasūtījumu un maksā, tiek panākta vienošanās par tajā laikā norādīto cenu.
 2. Pretstatā iepriekšējam punktam uzņēmējs par mainīgām cenām var piedāvāt produktus vai pakalpojumus, kuru cenas ir pakļautas finanšu tirgus svārstībām un uz kurām uzņēmējam nav ietekmes. Šī saikne ar svārstībām un fakts, ka norādītās cenas ir mērķa cenas, ir norādīta piedāvājumā.
 3. Cenu paaugstināšana 3 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ir atļauta tikai tad, ja to nosaka likumi vai noteikumi.
 4. Cenu paaugstināšana pēc 3 mēnešiem pēc līguma noslēgšanas ir atļauta tikai tad, ja uzņēmējs to ir noteicis un:
  • tie ir likumu vai noteikumu rezultāts; vai
  • patērētājam ir tiesības atcelt līgumu dienā, kad stājas spēkā cenu paaugstināšana.
 5. Produktu vai pakalpojumu piedāvājumā norādītās cenas ietver PVN.

12. Pants - Līguma izpilde un papildu garantija

 1. Uzņēmējs garantē, ka produkti un / vai pakalpojumi atbilst līgumam, piedāvājumā norādītajām specifikācijām, saprātīgām uzticamības un / vai izmantojamības prasībām un likuma noteikumiem, kas pastāv līguma noslēgšanas dienā / vai valdības noteikumi. Ja par to vienojas, uzņēmējs arī garantē, ka produkts ir piemērots citai lietošanai, nevis parastai lietošanai.
 2. Papildu garantija, ko sniedz uzņēmējs, viņa piegādātājs, ražotājs vai importētājs, nekad neierobežo likumīgās tiesības un apgalvo, ka patērētājs var vērsties pret uzņēmēju uz līguma pamata, ja uzņēmējs nav izpildījis savu līguma daļu.
 3. Ar papildu garantiju saprot jebkādus uzņēmēja, viņa piegādātāja, importētāja vai ražotāja pienākumus, ar kuriem viņš patērētājam piešķir noteiktas tiesības vai prasības, kas pārsniedz to, kas viņam ir likumīgi pienākums darīt, ja viņš nav izpildījis savu līguma daļu. .

13. Pants - Piegāde un īstenošana

 1. Uzņēmējs uzņemsies pēc iespējas rūpīgāk, saņemot un izpildot produktu pasūtījumus un vērtējot pieteikumus pakalpojumu sniegšanai.
 2. Piegādes vieta ir adrese, kuru patērētājs darījis zināmu uzņēmējam.
 3. Pienācīgi ievērojot šo vispārīgo noteikumu 4. pantā noteikto, uzņēmējs pieņemtos pasūtījumus izpildīs ar pienācīgu ātrumu, bet ne vēlāk kā 30 dienas, ja vien nav saskaņots cits piegādes termiņš. Ja piegāde kavējas vai ja pasūtījumu nevar izpildīt vai tikai daļēji, patērētājam par to tiks paziņots ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma veikšanas.
 4. Produktu sabojāšanas un / vai zaudēšanas risks gulstas uz uzņēmēju līdz brīdim, kad pasūtījums tiek nodots PostNL. Uzņēmējs var iesniegt sūtījuma apliecinājumu, vai arī to var atrast vietnē Track & Trace
 5. Uzņēmējs nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai aizkavēšanos, ko izraisījis kurjers, kas izmantots kā nosūtīšanas metode.

14. pants - Darījumu ilgums: ilgums, anulēšana un pagarināšana

Anulēšana:

 1. Patērētājs jebkurā laikā var izbeigt līgumu, kas noslēgts uz nenoteiktu laiku un kas attiecas uz regulāru produktu (ieskaitot elektrību) vai pakalpojumu piegādi, pienācīgi ievērojot saskaņotos atcelšanas noteikumus un uzteikuma termiņu, kas nepārsniedz vienu mēnesi.
 2. Patērētājs jebkurā laikā līdz noteiktā termiņa beigām var izbeigt līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku un kas attiecas uz regulāru produktu (ieskaitot elektrību) vai pakalpojumu piegādi, pienācīgi ievērojot norunātos atcelšanas noteikumus un brīdinājuma termiņu, kas ir vismaz augstākais viens mēnesis.
 3. Patērētājs var iepriekšējos punktos minētos līgumus:
  • atcelt jebkurā laikā un neaprobežoties ar atcelšanu noteiktā laikā vai noteiktā laika posmā;
  • vismaz atcelt tādā pašā veidā, kā viņi ir noslēguši;
  • vienmēr atceliet ar tādu pašu paziņošanas periodu, kādu uzņēmējs ir noteicis pats.

Pagarinājums:

 1. Līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku un kas attiecas uz regulāru produktu (ieskaitot elektrību) vai pakalpojumu piegādi, nevar automātiski atjaunot vai atjaunot uz noteiktu laiku.
 2. Pretēji iepriekšējam punktam līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku un kas attiecas uz ikdienas ziņu, nedēļas laikrakstu un žurnālu regulāru piegādi, var automātiski klusējot atjaunot uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus, ja patērētājs iebilst pret šo pagarināto līgumu. var atcelt pagarinājuma beigas ar uzteikuma termiņu, kas nepārsniedz vienu mēnesi.
 3. Līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku un kas attiecas uz regulāru preču vai pakalpojumu piegādi, var automātiski atjaunot uz nenoteiktu laiku tikai tad, ja patērētājs var jebkurā laikā atteikties ar uzteikuma termiņu, kas nepārsniedz vienu mēnesi. Uzteikuma termiņš nav ilgāks par trim mēnešiem, ja līgums attiecas uz ikdienas, bet retāk kā reizi mēnesī, dienas, ziņu un nedēļas laikrakstu un žurnālu piegādi.
 4. Līgums ar ierobežotu laiku par dienas, ziņu un nedēļas laikrakstu un žurnālu regulāru piegādi (izmēģinājuma vai ievada abonēšana) netiek automātiski turpināts un beidzas automātiski izmēģinājuma vai ievaddaļas beigās.

Dārgi:

 1. Ja līguma termiņš ir ilgāks par vienu gadu, patērētājs var izbeigt līgumu jebkurā laikā pēc viena gada ar uzteikuma termiņu, kas nepārsniedz vienu mēnesi, ja vien saprātīgums un taisnīgums neiebilst pret līguma izbeigšanu pirms norunātā termiņa beigām.

15. pants - Maksājums

 1. Ja līgumā vai papildu nosacījumos nav noteikts citādi, summas, kas patērētājam jāsamaksā, jāsamaksā 14 dienu laikā pēc atdzišanas perioda sākuma vai, ja nav atdzišanas perioda, 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Ja tiek noslēgta vienošanās par pakalpojuma sniegšanu, šis periods sākas nākamajā dienā pēc tam, kad patērētājs ir saņēmis līguma apstiprinājumu.
 2. Visa Hygienekoning.nl pārdošana notiek pēc avansa maksājuma. Klients var ērti izmantot Stichting Mollie Payments norēķinu metodes, kas ir redzamas jūsu pasūtījuma izrakstīšanās laikā. Pasūtījums vietnē Hygienekoning.nl tiks nosūtīts tikai pēc klienta maksājuma veikšanas.
 3. Patērētāja pienākums ir nekavējoties ziņot uzņēmējam par norādītajā vai norādītajā maksājuma neprecizitātē.
 4. Ja patērētājs nepilda savas maksājuma saistības laikā, pēc tam, kad uzņēmējs viņu ir informējis par nokavētu maksājumu, un uzņēmējs ir piešķīris patērētājam 14 dienu periodu, lai viņš joprojām izpildītu maksājuma saistības, pēc tam, kad nesamaksājot šajā 14 dienu laikā, likumā noteiktie procenti ir jāmaksā par summu, kas jāmaksā, un uzņēmējs ir tiesīgs iekasēt viņam radušās ārpustiesas piedziņas izmaksas. Šīs iekasēšanas izmaksas nepārsniedz 15% par neatmaksātajām summām līdz 2500 €; 10% nākamajos 2500 € un 5% nākamajos 5000 € ar vismaz 40 €. Uzņēmējs var atkāpties no norādītajām summām un procentiem patērētāja labā.

16. pants - Sūdzību procedūra

 1. Uzņēmējam ir labi reklamēta sūdzību izskatīšanas procedūra, un viņš sūdzību izskata saskaņā ar šo sūdzību iesniegšanas kārtību.
 2. Sūdzības par līguma izpildi ir jāiesniedz uzņēmējam pilnībā un skaidri jāapraksta saprātīgā laikā pēc tam, kad patērētājs ir atklājis trūkumus.
 3. Uz uzņēmējam iesniegtajām sūdzībām tiks atbildēts 14 dienu laikā no saņemšanas dienas. Ja sūdzībai nepieciešams paredzams ilgāks apstrādes laiks, uzņēmējs 14 dienu laikā atbildēs ar apstiprinājumu par saņemšanu un norādi, kad patērētājs var gaidīt detalizētāku atbildi.
 4. Sūdzību par produktu, pakalpojumu vai uzņēmēja pakalpojumu var iesniegt arī, izmantojot sūdzību veidlapu vietnes Thuiswinkel.org patērētāja lapā. www.thuiswinkel.org. Pēc tam sūdzība tiks nosūtīta gan attiecīgajam uzņēmējam, gan vietnei Thuiswinkel.org.
 5. Jebkurā gadījumā patērētājam jāpiešķir uzņēmējam 4 nedēļas, lai savstarpēji konsultējoties atrisinātu sūdzību. Pēc šī perioda rodas strīds, uz kuru attiecas strīdu izšķiršanas procedūra.

17. pants - Strīdi

 1. Tikai Nīderlandes tiesību akti attiecas uz līgumiem starp uzņēmēju un patērētāju, uz kuriem attiecas šie vispārējie noteikumi.
 2. Strīdus starp patērētāju un uzņēmēju par līgumu slēgšanu vai izpildi attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem, kurus piegādās vai piegādās šis uzņēmējs, pienācīgi ievērojot zemāk minētos noteikumus, gan patērētājs, gan uzņēmējs var iesniegt Tīsvinkeles strīdu komisijā. , PO Box 90600, 2509 LP Hāgā (www.sgc.nl).
 3. Strīdu strīdu izskatīs tikai tad, ja patērētājs saprātīgā termiņā vispirms būs iesniedzis sūdzību uzņēmējam.
 4. Ja sūdzība nerada risinājumu, strīds ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc dienas, kad patērētājs iesniedzis sūdzību uzņēmējam, rakstveidā vai citā formā, kuru nosaka komiteja, jāiesniedz Strīdu komisijai.
 5. Ja patērētājs vēlas iesniegt strīdu Strīdu komisijā, uzņēmējam šī izvēle ir saistoša. Vēlams, lai patērētājs vispirms par to ziņotu uzņēmējam.
 6. Ja uzņēmējs vēlas iesniegt strīdu Strīdu komisijā, patērētājam piecu nedēļu laikā pēc uzņēmēja rakstiska pieprasījuma būs rakstiski jāpaziņo, vai viņš vēlas to darīt, vai viņš vēlas, lai strīdu izskata kompetentā tiesa. Ja uzņēmējs piecu nedēļu laikā nedzird patērētāja izvēli, uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt strīdu kompetentajā tiesā. 
 7. Strīdu komisija pieņem lēmumu saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Strīdu komisijas noteikumos (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Strīdu komisijas lēmumi tiek pieņemti kā saistoši ieteikumi.
 8. Strīdu izskatīšanas komisija strīdu neizskatīs vai pārtrauks to izskatīt, ja uzņēmējam ir noteikts moratorijs, viņš ir bankrotējis vai faktiski izbeidzis uzņēmējdarbību, pirms komisija strīdā nav izskatījusi tiesas sēdē un galīgo lēmumu. ir norādīts.
 9. Ja papildus Thuiswinkel strīdu komisijai ir kompetenta cita strīdu komisija, kas atzīta vai saistīta ar Patērētāju strīdu fonda komitejām (SGC) vai Finanšu pakalpojumu sūdzību institūtu (Kifid), Thuiswinkel strīdu komiteja, vēlams, ir kompetenta strīdos, kas galvenokārt attiecas uz tālpārdošanas metodi vai . Attiecībā uz visiem citiem strīdiem cita atzīta strīdu komiteja, kas ir saistīta ar SGC vai Kifid.

18. pants - Rūpniecības garantija

 1. Thuiswinkel.org garantē, ka tās locekļi ievēros Thuiswinkel Strīdu komisijas saistošos ieteikumus, ja vien loceklis divu mēnešu laikā pēc tā nosūtīšanas nenolems iesniegt saistošo padomu izskatīšanai tiesā. Šī garantija tiek atjaunota, ja pēc tiesas pārskatīšanas ir ievēroti saistoši ieteikumi un spriedums, kas to pierāda, ir kļuvis galīgs. Par summu, kas ir EUR 10 000 par saistošo padomu, Thuiswinkel.org samaksās šo summu patērētājam. Par summām, kas pārsniedz 10 000 eiro par saistošo padomu, tiks samaksāti 10 000 eiro. Par pārsniegumu Thuiswinkel.org uzliek visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka biedrs ievēro saistošos ieteikumus.
 2. Lai piemērotu šo garantiju, patērētājam ir jāiesniedz rakstiska apelācija vietnē Thuiswinkel.org un viņš savu prasību pret uzņēmēju pārsūta uz vietni Thuiswinkel.org. Ja prasība pret uzņēmēju pārsniedz EUR 10 000, patērētājam tiek piedāvāts pārskaitīt savu prasību, ciktāl tā pārsniedz summu EUR 10 000, vietnē Thuiswinkel.org, pēc kuras šī organizācija veiks maksājumu savā vārdā un izmaksās. to likumīgi pieprasīs, lai apmierinātu patērētāju.

19. pants - Papildu vai novirzoši noteikumi Papildu noteikumi vai noteikumi, kas atšķiras no šiem vispārīgajiem noteikumiem, nedrīkst kaitēt patērētājam, un tie jāreģistrē rakstiski vai tādā veidā, lai patērētājs tos varētu uzglabāt pieejamā veidā uz pastāvīga datu nesēja.

 1. Ja patērētāja nosūta savu logotipu un / vai attēlus uz vietni Hygienekoning.nl, lai tas tiktu izdrukāts uz kāda no tā izstrādājumiem, Hygienekoning.nl nekad nav atbildīgs par šī attēla un / vai logotipa autortiesībām. Šī atbildība gulstas uz klientu, kurš veic pasūtījumu.
 2. Hygienekoning.nl nekad nav atbildīgs par tekstu vai attēlu, kas uzdrukāts uz produkta, kuru klients ir pasūtījis. Ja iespiestais teksts vai attēls nav tas, ko klients ir nosūtījis, klientam ir pienākums atdot visus saņemtos drukātos rakstus, lai Hygienekoning.nl tos varētu iznīcināt.
 3. Hygienekoning.nl nav atbildīgs par trešās puses izdrukātā produkta drukas kvalitāti vai klienta iesniegto attēlu kvalitāti.
 4. Iegādāta produkta izmantošana vietnē Hygienekoning.nl ir pilnībā pakļauta klienta riskam. Saņemot pasūtījumu, Hygienekoning.nl pieņem, ka klientam ir pietiekamas zināšanas par produktu, tā darbību un produkta lietošanu.
 5. Jebkurus zaudējumus, kas radušies, izmantojot Hygienekoning.nl vietnē iegādāto produktu, nekad nevar atgūt no Hygienekoning.nl. Iegādāto produktu izmantošana notiek uz jūsu pašu risku.
 6. Hygienekoning.nl nekad neuzrāda “veselīguma norādes” savā vietnē vai reklāmās. Ja trešās personas to dara, atsaucoties uz vietni Hygienekoning.nl, Hygienekoning.nl par to neatbild.

20. pants - Nepārvarama vara

 1. Nepārvaramas varas gadījumā Hygienekoning saistības tiks apturētas.
 2. Ar nepārvaramu varu saprot neparedzētus apstākļus attiecībā uz personām un / vai materiāliem, kurus mēs apkalpojam vai parasti izmantojam līguma izpildē un kuriem ir tāds raksturs, ka līguma izpilde tāpēc nav iespējama vai tik neērta un / vai nesamērīgi dārga. kļūst skaidrs, ka no Hygienekoning.nl vairs nevar saprātīgi vai nekavējoties prasīt līguma ievērošanu. Šādi apstākļi ietver: karu un līdzīgas situācijas, valdības pasākumus, streikus, lokautus, trešo personu šķēršļus, pandēmiju, piemēram, Covid-19 pandēmijas, sekas, abām pusēm neparedzamus tehniskus sarežģījumus, apstākli, ka Higiēnas karalis uzstājas ar prezentāciju , kas ir svarīgi saistībā ar mūsu sniegto prezentāciju, netiek piegādāta laikā vai netiek pienācīgi piegādāta.
 3. Nepārvaramas varas gadījumā Hygienekoning.nl nav pienākums maksāt kompensāciju.
lvLV