Zasady i warunki

Zasady i warunki

Ogólne warunki handlowe Hygienekoning.nl

Ogólne warunki handlowe Bonbini Enterprises Holding BV hodn Hygienekoning.nl zostały ustanowione w dniu 27 maja 2020 r. i opierają się na ogólnych warunkach Thuiswinkel.org w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów z dodatkowym uzupełnieniem warunków Hygienekoning .nl

Indeks: 

Artykuł 1 – Definicje
Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 – Zastosowanie
Artykuł 4 – Oferta
Artykuł 5 – Umowa
Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 7 – Przedłużony okres karencji

Artykuł 8 – Obowiązki konsumenta w okresie refleksji
Artykuł 9 – Wykonywanie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 10 - Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy

Artykuł 11 – Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia
Artykuł 12 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 13 – Cena
Artykuł 14 – Zgodność i dodatkowa gwarancja
Artykuł 15 – Dostawa i wykonanie
Artykuł 16 – Transakcje czasowe: czas trwania, anulowanie i przedłużenie
Artykuł 17 – Płatność
Artykuł 18 – Postępowanie reklamacyjne
Artykuł 19 – Spory
Artykuł 20 – Gwarancja branżowa
Artykuł 21 – Dodatkowe lub odmienne postanowienia
Artykuł 22 – Siła wyższa

Artykuł 1 – Definicje

W niniejszym regulaminie obowiązują następujące definicje:

 1. Dodatkowe porozumienie: umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i/lub usługi w związku z umową na odległość, a te przedmioty, treści cyfrowe i/lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie umowy między tą osobą trzecią strona i przedsiębiorca;
 2. Czas refleksji: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 3. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;
 4. Dzień: dzień kalendarzowy;
 5. Treści cyfrowe: dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej;
 6. Umowa na czas trwania: umowa, która obejmuje regularne dostarczanie towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony czas;
 7. Trwały nośnik danych: dowolne narzędzie – w tym e-mail – umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje lub wykorzystanie przez okres dostosowany do celu, dla którego informacje są przeznaczone, oraz co pozwala na niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji;
 8. Prawo odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
 9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna będąca członkiem Thuiswinkel.org i oferująca produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i/lub usług konsumentom na odległość;
 10. Umowa na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży produktów na odległość, w ramach którego dokonuje się wyłącznego lub wspólnego korzystania z jednej lub kilku technik komunikacji na odległość, aż do zawarcia umowy włącznie;
 11. Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w załączniku I do niniejszych warunków; Załącznik I nie musi być udostępniony, jeżeli konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od jego zamówienia;
 12. Technologia komunikacji zdalnej: oznacza, że może służyć do zawarcia umowy, bez konieczności jednoczesnego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Nazwa przedsiębiorcy: Bonbini companies holding bv
Handel pod nazwą: Hygienekoning.nl

Adres firmy: Siriusdreef 17-27
Kod pocztowy: 2132 WT

Miejsce: Hoofdorp

Wizyta i adres pocztowy: Siriusdreef 17-27
Kod pocztowy: 2132 WT 

Miejsce: Hoofdorp

Dostępność:
Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Numer telefonu: +31 23 230 20 83

Adres e-mail: [email protected]

Numer Izby Handlowej: 78151597
Numer VAT: NL861281676B01

Artykuł 3 – Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków jest udostępniany konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca przed zawarciem umowy na odległość wskaże, w jaki sposób ogólne warunki mogą być postrzegane przez przedsiębiorcę i że zostaną przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta tak szybko, jak to możliwe .
 3. Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, niezależnie od poprzedniego akapitu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł być przechowywany w prosty sposób na trwałym nośniku danych. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie ogólne warunki można zapoznać się drogą elektroniczną i że zostaną one przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta drogą elektroniczną lub w inny sposób.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie mutatis mutandis, a konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze w przypadku sprzecznych warunków.

Artykuł 4 – Oferta

 1. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 2. Oferta zawiera możliwie pełny i dokładny opis oferowanych produktów. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca używa zdjęć, są one wierną reprezentacją oferowanych produktów. Oczywiste błędy lub oczywiste błędy w ofercie nie są wiążące dla przedsiębiorcy.
 3. Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

Artykuł 5 – Umowa

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia warunków z nią związanych.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
 3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może dowiedzieć się – w ramach prawnych – czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić realizacji zamówienia lub wniosku z uzasadnieniem lub dołączyć do wykonania specjalne warunki.
 5. Przed związaniem się konsumenta umową na odległość przedsiębiorca przekaże konsumentowi w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być one przez konsumenta przechowywane w przystępny sposób na trwałym nośniku danych następujące informacje:
  1. adres odwiedzin placówki przedsiębiorcy, do której konsument może zgłosić reklamację;
  1. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy;
  1. informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym;
  1. cenę wraz ze wszystkimi podatkami produktu, w odpowiednim zakresie koszty dostawy oraz sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy zawartej na odległość;
  1. wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa obowiązuje dłużej niż rok lub jest zawarta na czas nieokreślony;
  1. jeżeli konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku transakcji długoterminowej postanowienie w poprzednim akapicie dotyczy tylko pierwszej dostawy.

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może rozwiązać umowę dotyczącą zakupu produktu w ciągu 14 dni bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem postanowień art. 12. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia, ale nie może podać jego powód(y).
 2. Okres namysłu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu, w którym konsument lub osoba trzecia wyznaczona z góry przez konsumenta, która nie jest przewoźnikiem, otrzymała produkt lub:
  1. jeżeli konsument zamówił kilka produktów w tej samej kolejności: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, pod warunkiem, że wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić zamówienia kilku produktów o różnych terminach dostawy.
  1. jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, otrzymała ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
  1. w przypadku umów o regularne dostarczanie produktów w określonym okresie: w dniu, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, otrzymała pierwszy produkt.

Artykuł 7 – Przedłużony okres karencji

 1. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganej przez prawo informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres refleksji wygasa dwanaście miesięcy po zakończeniu pierwotnego okresu refleksji ustalonego zgodnie z poprzednimi paragrafami tego artykułu.
 2. Jeżeli przedsiębiorca dostarczył konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim akapicie w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu odstąpienia od umowy, okres odstąpienia od umowy wygasa 14 dni po dniu, w którym konsument otrzymał tę informację .

Artykuł 8 – Obowiązki konsumenta w okresie refleksji

 1. W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Podstawową zasadą jest tutaj to, że konsument może obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko tak, jak mógłby to zrobić w sklepie. 
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za amortyzację produktu, która jest wynikiem sposobu obchodzenia się z produktem wykraczającego poza dozwolony w ust. 1.
 3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za amortyzację produktu, jeżeli przedsiębiorca nie przekazał mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia przed lub przy zawarciu umowy.


Artykuł 9 – Wykonywanie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Żądanie zwrotu jest ważne tylko wtedy, gdy konsument poinformuje przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument dokonuje wyboru, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi na „Dostawa i zwroty' strona z przedsiębiorca  podążać.
  1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w okresie odstąpienia, o którym mowa w art. 6 i art. 7, jeżeli konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa przed upływem tego terminu. 
  1. Ryzyko i ciężar dowodu dotyczące prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie.
  1. Skorzystanie przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy powoduje wygaśnięcie zobowiązań stron do wykonania zawartej umowy. Umowy te są prawnie rozwiązane. 

Artykuł 10 - Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jak najszybciej, a w każdym razie w terminie 14 dni od dnia następnego po zgłoszeniu, o którym mowa w art. 9 ust. 1, konsument zwraca produkt lub przekazuje go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Konsument w każdym przypadku dotrzymał terminu zwrotu, jeśli zwróci produkt przed upływem terminu do namysłu.Koszty zwrotu są na rachunek konsumenta. Wynoszą one 5,65 € i będą wypłacane za pośrednictwem „panelu zwrotów”. Zwrotowi podlegają wyłącznie nieotwarte i nieuszkodzone produkty. Obowiązkiem konsumenta jest zapakowanie zamówienia zwrotnego w odpowiednie pudełko wysyłkowe z wystarczającą ilością materiału opakowaniowego. Przesyłka zwrotna odbywa się w całości na koszt i ryzyko konsumenta. Przedsiębiorca decyduje o przyjęciu zwrotu, gdy zwrot został otrzymany w dobrym stanie. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe podczas procesu zwrotu.Początkowe koszty wysyłki obliczone przy zamawianiu tego przedmiotu nie zostaną zwrócone. Konsumentowi zostanie zwrócona tylko zapłacona cena (w tym ewentualne rabaty) na ten sam rachunek bankowy lub ten sam sposób płatności, którego konsument również użył przy składaniu zamówienia. Nastąpi to za pośrednictwem Fundacji Mollie Payments.

Artykuł 11 – Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia

 1. Jeżeli przedsiębiorca umożliwi odstąpienie od umowy przez konsumenta drogą elektroniczną, niezwłocznie po otrzymaniu tego powiadomienia prześle potwierdzenie odbioru.
 2. Przedsiębiorca zwraca wszystkie płatności od konsumenta, z wyłączeniem kosztów dostawy (kosztów przesyłki) naliczonych przez przedsiębiorcę za zwracany produkt, niezwłocznie, ale w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował go o odstąpieniu. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może poczekać ze zwrotem, aż otrzyma produkt i może potwierdzić, że produkt nie został uszkodzony lub otwarty.
 3. Przedsiębiorca korzysta z tego samego sposobu płatności, którego użył konsument do zwrotu, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób. Zwrot jest bezpłatny dla konsumenta.
 4. Jeżeli konsument wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższy sposób.

Artykuł 12 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć z prawa odstąpienia następujące produkty, ale tylko wtedy, gdy wyraźnie zaznaczył to w ofercie, przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy:

 1. Produkty lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy;
 2. Umowy zawierane podczas aukcji publicznej. Przez aukcję publiczną rozumie się sposób sprzedaży, w ramach którego przedsiębiorca oferuje produkty, treści cyfrowe i/lub usługi konsumentowi, który jest osobiście obecny lub ma możliwość osobistego stawiennictwa na aukcji, pod kierunkiem licytatorem, a zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
 3. Produkty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, które nie są prefabrykowane i które są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta lub są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby. Obejmuje to nakładki na usta z własnym logo;
 4. Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia;
 5. Produkty zapieczętowane, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i których pieczęć została zerwana po dostarczeniu, takie jak maski na usta;
 6. Produkty, które ze względu na swój charakter zostają nieodwołalnie zmieszane z innymi produktami po dostarczeniu;
 7. Produkty z kategorii suplementów, takie jak tabletki jodowe;

Artykuł 13 – Cena

 1. Przedsiębiorca nie może zmienić ceny umieszczonego oraz zmienić płatne zamówienie. Z chwilą złożenia przez konsumenta zamówienia i zapłaty dochodzi do zawarcia umowy za cenę, która była wówczas podana.
 2. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, po cenach zmiennych. Ta zależność od wahań oraz fakt, że wszelkie wymienione ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów lub postanowień ustawowych.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:
  1. wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów; lub
  1. konsument ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła podwyżka ceny.
 5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 14 – Zgodność z umową i dodatkowa gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz przepisami prawnymi i/lub przepisami rządowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowanie.
 2. Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw i twierdzi, że konsument może dochodzić przeciwko przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeśli przedsiębiorca nie wypełnił swojej części umowy.
 3. Przez dodatkową gwarancję rozumie się każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi pewne prawa lub roszczenia wykraczające poza to, co jest wymagane prawem w przypadku, gdy nie wypełnił swojej części umowy ...

Artykuł 15 – Dostawa i wykonanie

 1. Przedsiębiorca dołoży największej możliwej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres podany przedsiębiorcy przez konsumenta.
 3. Z należytym przestrzeganiem postanowień artykułu 4 niniejszych ogólnych warunków, przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia szybko, najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia.
 4. Ryzyko uszkodzenia lub utraty produktów przechodzi na konsumenta z chwilą, gdy on lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem wejdzie w fizyczne posiadanie produktów. Jednakże ryzyko przechodzi na konsumenta z chwilą dostarczenia do przewoźnika, jeżeli ten ostatni otrzymał od konsumenta polecenie przewiezienia produktów, a przedsiębiorca nie zaoferował takiego wyboru, bez uszczerbku dla praw konsumenta w stosunku do przewoźnika . 

Artykuł 16 – Transakcje czasowe: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę, która została zawarta na czas nieokreślony i obejmuje regularne dostarczanie produktów, z zachowaniem uzgodnionych zasad odstąpienia i okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
 2. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony, która rozciąga się na regularne dostarczanie produktów w dowolnym momencie pod koniec określonego terminu, z należytym przestrzeganiem uzgodnionych zasad odstąpienia i okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż miesiąc.
 3. Konsument może zawierać umowy, o których mowa w poprzednich paragrafach:
  1. anulować w dowolnym momencie i nie ograniczają się do anulowania w określonym czasie lub okresie;
  1. przynajmniej anulować w taki sam sposób, w jaki zawarli przez niego;
  1. zawsze anuluj z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki określił dla siebie przedsiębiorca.
 4. Umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostawy produktów nie może być automatycznie przedłużana lub odnawiana na czas określony.
 5. Umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostarczanie produktów może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc . 
 6. Jeżeli umowa trwa dłużej niż jeden rok, konsument może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie po upływie jednego roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że zasadność i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu przed upływem uzgodnionego okresu.

Artykuł 17 – Płatność

 1. O ile umowa lub dodatkowe warunki nie stanowią inaczej, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 14 dni po rozpoczęciu okresu odstąpienia od umowy lub, w przypadku braku okresu odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni po zawarcie umowy. 
 2. Cała sprzedaż przedsiębiorcy odbywa się na zasadzie przedpłaty. Konsument może skorzystać z metod płatności Fundacji Mollie Payments, które są widoczne podczas realizacji zamówienia. Zamówienie z przedsiębiorcą zostanie wysłane dopiero po dokonaniu płatności przez konsumenta jest
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić nieścisłości w podanych lub podanych przedsiębiorcy danych do płatności.
 4. Jeżeli konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o opóźnionej płatności i wyznaczeniu konsumentowi terminu 14 dni na dalsze wywiązanie się ze swoich zobowiązań płatniczych, po dokonaniu płatności nie zostanie dokonany w tym 14-dniowym terminie, od należnej jeszcze kwoty będą należne odsetki ustawowe, a przedsiębiorca jest uprawniony do obciążenia poniesionymi przez niego pozasądowymi kosztami windykacji. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2500 EUR; 10% przez kolejne 2500 € i 5% przez następne 5000 € przy minimum 40 €. Przedsiębiorca może odejść od podanych kwot i procentów na korzyść konsumenta.

Artykuł 18 – Postępowanie reklamacyjne

 1. Przedsiębiorca posiada procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać konsumentowi wyczerpująco i wyraźnie w rozsądnym terminie po stwierdzeniu przez konsumenta wad. przedsiębiorca
 3. Reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Reklamację dotyczącą produktu, usługi lub usługi przedsiębiorcy można również złożyć za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie konsumenckiej serwisu Thuiswinkel.org. www.homewinkel.org. Skarga zostanie następnie wysłana zarówno do zainteresowanego przedsiębiorcy, jak i Thuiswinkel.org.
 5. Konsument musi dać przedsiębiorcy co najmniej 4 tygodnie na rozwiązanie reklamacji we wzajemnych konsultacjach. Po upływie tego terminu powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporu.

Artykuł 19 – Spory

 1. Do umów między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie.
 2. Spory między konsumentem a przedsiębiorcą dotyczące zawarcia lub realizacji umów dotyczących produktów i usług, które mają być dostarczone lub dostarczone przez tego przedsiębiorcę, mogą, z należytym uwzględnieniem poniższych postanowień, być składane zarówno przez konsumenta, jak i przedsiębiorcę do Thuiswinkel Komisja rozjemcza, PO Box 90600, 2509 LP w Hadze (www.sgc.nl ).
 3. Spór będzie rozpatrywany przez komisję rozjemczą tylko wtedy, gdy konsument najpierw złożył skargę do przedsiębiorcy w rozsądnym terminie.
 4. Jeżeli reklamacja nie doprowadzi do rozwiązania, spór należy zgłosić do Komisji Rozjemczej w formie pisemnej lub w innej formie ustalonej przez Komisję nie później niż 12 miesięcy od dnia, w którym konsument złożył reklamację przedsiębiorcy.
 5. Jeżeli konsument chce skierować spór pod komisję rozjemczą, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Najlepiej, gdy konsument najpierw zgłasza to przedsiębiorcy.
 6. Jeśli przedsiębiorca chce zgłosić spór do komisji rozjemczej, konsument będzie musiał w ciągu pięciu tygodni od pisemnego wniosku przedsiębiorcy w tym celu określić na piśmie, czy chce to zrobić, czy też chce, aby spór został rozpatrzony przez właściwy sąd. Jeżeli przedsiębiorca nie zostanie poinformowany o wyborze konsumenta w terminie pięciu tygodni, przedsiębiorca ma prawo skierować spór do właściwego sądu. 
 7. Komisja Rozjemcza podejmuje decyzję na warunkach określonych w regulaminie Komisji Rozjemczej (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Decyzje Komisji Rozjemczej podejmowane są w formie wiążącej porady.
 8. Komisja Rozjemcza nie zajmie się sporem lub przerwie postępowanie, jeżeli przedsiębiorca uzyskał wstrzymanie płatności, zbankrutował lub faktycznie zakończył działalność gospodarczą, zanim spór został rozpatrzony przez komisję na rozprawie oraz została wydana ostateczna decyzja.
 9. Jeżeli oprócz Komisji ds. Sporów Thuiswinkel inna komisja ds. sporów uznana lub powiązana ze Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) lub Financial Services Complaints Institute (Kifid) jest kompetentna, w przypadku sporów dotyczących głównie metody sprzedaży lub usług na odległość. W przypadku wszystkich innych sporów inna uznana komisja ds. sporów stowarzyszona z SGC lub Kifid.

Artykuł 20 – Gwarancja branżowa

 1. Thuiswinkel.org gwarantuje przestrzeganie wiążącej porady Komisji ds. Sporów Thuiswinkel przez jej członków, chyba że członek zdecyduje się przekazać wiążącą poradę sądowi do rozpatrzenia w ciągu dwóch miesięcy od jej wysłania. Gwarancja ta zostaje przywrócona, jeżeli wiążąca porada pozostała w mocy po rozpatrzeniu przez sąd, a orzeczenie, z którego wynika, stało się ostateczne. Do maksymalnej kwoty 10 000 EUR za każdą wiążącą poradę, kwota ta zostanie wypłacona konsumentowi przez Thuiswinkel.org. W przypadku kwot większych niż 10 000 EUR za wiążącą poradę zostanie wypłacona kwota 10 000 EUR. W przypadku nadwyżki Thuiswinkel.org ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że członek przestrzega wiążącej porady.
 2. Zastosowanie tej gwarancji wymaga od konsumenta złożenia pisemnego odwołania do Thuiswinkel.org i przeniesienia roszczenia wobec przedsiębiorcy na Thuiswinkel.org. Jeżeli roszczenie wobec przedsiębiorcy przekracza 10 000 EUR, konsumentowi proponuje się przeniesienie roszczenia do kwoty 10 000 EUR na Thuiswinkel.org, po czym organizacja ta dokona płatności we własnym imieniu i na swój koszt zażąda w sądzie w celu zaspokojenia konsumenta.

Artykuł 21 – Dodatkowe lub odmienne postanowienia 

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na niekorzyść konsumenta i muszą być zapisane w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być przez konsumenta przechowywane w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.

 1. Jeśli konsument wyśle swoje logo i/lub obrazy do przedsiębiorcy, aby wydrukować je na jednym ze swoich produktów, ten ostatni nigdy nie ponosi odpowiedzialności za prawa autorskie do tego obrazu i/lub logo. Odpowiedzialność ta spoczywa na konsumencie składającym zamówienie.
 2. Przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za tekst lub obraz wydrukowany na produkcie, który zamówił konsument. Jeśli wydrukowany tekst lub obraz nie jest tym, co przesłał konsument, konsument jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych wydrukowanych przedmiotów, aby przedsiębiorca mógł je zniszczyć.
 3. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakość druku produktu wydrukowanego przez osobę trzecią lub jakość zdjęć dostarczonych przez konsumenta.
 4. Korzystanie z zakupionego produktu od przedsiębiorcy odbywa się całkowicie na ryzyko konsumenta. Przyjmując zamówienie, przedsiębiorca zakłada, że konsument ma wystarczającą wiedzę o produkcie, jego funkcjonowaniu i użytkowaniu.
 5. Ewentualne szkody poniesione w wyniku używania produktu zakupionego na stronie przedsiębiorcy nigdy nie mogą zostać od niego odzyskane. Użytkownik korzysta z zakupionych produktów na własne ryzyko.
 6. Przedsiębiorca nigdy nie zamieszcza „oświadczeń zdrowotnych” na swojej stronie internetowej ani w reklamach. Jeżeli osoby trzecie robią to w odniesieniu do przedsiębiorcy, przedsiębiorca nie ponosi za to odpowiedzialności.

Artykuł 22 – Siła wyższa

 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej obowiązki przedsiębiorcy ulegają zawieszeniu.
 2. Przez siłę wyższą rozumie się nieprzewidywalne okoliczności dotyczące osób i/lub materiałów, którym służymy lub staramy się służyć przy wykonywaniu umowy, które są tego rodzaju, że wykonanie umowy jest w związku z tym niemożliwe lub tak niewygodne i/ lub nieproporcjonalnie drogie, staje się, że wykonania umowy nie można już lub nie można żądać od przedsiębiorcy natychmiast. Do takich okoliczności zalicza się m.in.: wojnę i sytuacje porównywalne, środki rządowe, strajki, lokauty, utrudnienia ze strony osób trzecich, konsekwencje pandemii takich jak pandemia Covid-19, epidemie, komplikacje techniczne niemożliwe do przewidzenia przez obie strony, okoliczność, że przedsiębiorca nie otrzymuje prezentacji, co jest ważne w związku z prezentacją, która ma być przez nas dostarczona na czas lub niewłaściwie.
 3. W przypadku siły wyższej przedsiębiorca nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania.

pl_PLPL