Privacy Policy

Privacy Verklaring Hygienekoning.nl – Mei 2020

1.  Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Louis Venera B.V. / Hygienekoning.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Berg en Terblijt, aan de Rijksweg 121 (hierna te noemen ‘Hygienekoning.nl’ of ‘wij’), respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.Hygienekoning.nl De informatie die u verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Tevens door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld [overeenkomstig de Landsverordening bescherming persoonsgegevens].

Louis Venera B.V., KvK-nummer: 72007281, is gevestigd aan de:

Rijksweg 121

Berg en Terblijt

Telefoon: 0644266724

E-mail: [email protected]

2.  Wat zijn persoonsgegevens?

De definitie van persoonsgegevens is als volgt: ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Het gaat dus om persoonsgegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadressen, pasfoto’s, vingerafdrukken, maar ook IP-adressen.

 1. Welke soorten persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel worden deze gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens voor de verwerking van uw verzoek om informatie alsmede voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. Hygienekoning.nl kan uw persoonsgegevens gebruiken teneinde de website en onze dienstverlening voor haar gebruikers beschikbaar te stellen, de website te analyseren en te verbeteren, sollicitaties te verwerken en voor de verwerking van een verzoek tot informatie en diensten.

a) Bezoek aan onze website

Wanneer u onze website www.Hygienekoning.nl bezoekt, stuurt uw browser automatisch gegevens naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. Het gaat om de volgende informatie:

 • Uw IP-adres;
 • Datum en tijd van toegang;
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand.;
 • Website waarvandaan toegang is verleend (verwijzende URL);
 • De gebruikte browser(instellingen) en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw AccessProvider.

De bovenstaande gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden, namelijk zorgen voor: een goede verbinding naar de website, comfortabel gebruik van onze website, evaluatie van de systeemveiligheid en – stabiliteit en voor administratieve doeleinden. In geen geval worden de verwerkte gegevens gebruikt om u te identificeren. Bovendien worden op onze website gebruik gemaakt van cookies.

Privacy Verklaring Hygienekoning.nl – Mei 2020 1

Privacy Verklaring Hygienekoning.nl – Mei 2020

b) Geplaatste bestelling of e-mail

Hygienekoning.nl verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via een geplaatste bestelling of de e-mail ten behoeve van de dienstverlening, zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en uw bestelling.

c) Werknemers

De persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt op grond van de wet en de arbeidsovereenkomst. Dienaangaande wordt ook verwezen naar het op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde reglement alsmede het protocol.

d) Social media

Hygienekoning.nl is tevens actief op verschillende social media, namelijk [Facebook, Twitter en Youtube]. Indien u gebruik maakt van social media plug ins op onze website of via de plug ins vermeld in onze e-mailhandtekening kunnen wij via deze social media persoonsgegevens verkrijgen. Tevens verwijzen wij naar het privacy-beleid van de social media pagina zelf.

e) Marketing

Ten slotte verzamelen wij commerciële informatie over bedrijven en potentiële leveranciers, zoals de positie op de markt, de mogelijke interesse in onze dienstverlening en de mogelijke contactpersonen. De persoonsgegevens die worden verwerkt van potentiele leverancier en contactpersonen zijn: de naam van de onderneming, de vestigingsplaats en de naam van de contactpersoon.

4.  Derden

Hygienekoning.nl verstrekt uw gegevens (naam, adresgevens, BTW-nummer, bestelling, etc.) aan de aanbieder van door u geselecteerde producten. Deze aanbieder draagt een eigen verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens. Overige gegevens worden niet door Hygienekoning.nl aan derden overgedragen. Hierbij geldt de uitzondering voor derden die door Hygienekoning.nl zijn ingeschakeld voor de gegevensverwerking. Daarnaast worden persoonsgegevens slechts overgedragen indien:

 1. dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; (bijvoorbeeld de bezorging van stukken via de postbezorger/koerier of voor het aanhangig maken en voeren van procedures).
 2. dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 3. dit noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen;
 4. dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
 5. u hiervoor toestemming geeft.

Privacy Verklaring Hygienekoning.nl – Mei 2020 2

Privacy Verklaring Hygienekoning.nl – Mei 2020

5.  Doorgifte persoonsgegevens binnen en buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens door Hygienekoning.nl worden doorgegeven vanuit Nederland naar het Buitenland. Binnen de Europese Economische Ruimte wordt een gelijkwaardig beschermingsniveau gewaarborgd.

6.  Rechten van betrokkenen

Op grond van wet- en regelgeving heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens een aantal rechten:

a) Recht op inzage

U heeft recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft dus het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in te zien.

Indien u een verzoek heeft ingediend tot inzage zullen wij u schriftelijk mededelen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, welke soorten persoonsgegevens wij verwerken, aan welke organisaties wij deze persoonsgegevens hebben doorgegeven, hoelang wij deze persoonsgegevens bewaren en welke rechten u ten aanzien van deze verwerking van persoonsgegevens kunt uitoefenen.

b) Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft recht om een verzoek in te dienen tot verbetering van onjuiste persoonsgegevens. Indien wij tot verbetering van uw persoonsgegevens zijn overgegaan ontvangt u hierover bericht. Tevens zullen wij derden die de onjuiste persoonsgegevens hebben ontvangen informeren over de onjuiste of onvolledige gegevens.

c) Recht op beperking van de verwerking

U kunt een verzoek indienen om het gebruik van de persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat u de persoonsgegevens tijdelijk niet beschikbaar maakt. Een dergelijk verzoek is mogelijk indien:

 1. de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist;
 2. de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen;
 3. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden, maar wel voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Tevens zullen wij derden die de persoonsgegevens hebben ontvangen informeren over de beperking van het gebruik van deze persoonsgegevens.

Privacy Verklaring Hygienekoning.nl – Mei 2020 3

Privacy Verklaring Hygienekoning.nl – Mei 2020

d) Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zullen de gegevens niet worden verwerkt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

e) Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht een kopie van de verwerkte persoonsgegevens die u aan ons in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat heeft verstrekt op te vragen. Het gaat hier om digitale gegevens en niet om papieren dossiers.

 1. Recht op vergetelheid (recht op gegevenswissing)

U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, namelijk wanneer:

 1. persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden;
 2. u trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor verwerking;
 3. u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende redenen om ww bezwaar niet te honoreren;
 4. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
 5. de persoonsgegevens moeten worden gewist op grond van een wettelijke verplichting;
 6. de persoonsgegevens zijn verzameld door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten;

Indien uw gegevens zijn verwerkt op grond van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken.

7.  Uitoefenen rechten

Indien u van de bovenstaande rechten gebruik wenst te maken, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming: Maarten Cruts, via [email protected]

Privacy Verklaring Hygienekoning.nl – Mei 2020 4

Privacy Verklaring Hygienekoning.nl – Mei 2020

8.  Bewaartermijn

De door Hygienekoning.nl ontvangen persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de bovengenoemde doeleinden. Bovendien worden de verwerkte persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel of niet langer dan op grond van de wet wordt voorgeschreven.

9.  Gegevensbescherming

Hygienekoning.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.

10. Vragen en wijzigingen

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u een e-mail sturen naar [email protected] Deze privacyverklaring kan regelmatig worden gewijzigd. Deze privacyverklaring is momenteel geldig en dateert van mei 2020.

Privacy Verklaring Hygienekoning.nl – Mei 2020 5

nl_NLNL