Podmienky

Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Hygienekoning.nl

Všeobecné obchodné podmienky Bonbini Enterprises Holding BV hodn Hygienekoning.nl boli ustanovené 27. mája 2020 a vychádzajú zo všeobecných obchodných podmienok Thuiswinkel.org po konzultácii so Združením spotrebiteľov s dodatočným doplnením podmienok Hygienekoning .nl

Index: 

Článok 1 – Vymedzenie pojmov
Článok 2 – Totožnosť podnikateľa
Článok 3 – Uplatniteľnosť
Článok 4 – Ponuka
Článok 5 – Dohoda
Článok 6 – Právo na odstúpenie od zmluvy

Článok 7 – Predĺžená lehota na odstúpenie od zmluvy

Článok 8 – Povinnosti spotrebiteľa počas lehoty na rozmyslenie
Článok 9 – Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy
Článok 10 – Povinnosti spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy

Článok 11 – Povinnosti podnikateľa pri odstúpení od zmluvy
Článok 12 – Právo na odstúpenie od zmluvy
Článok 13 – Cena
Článok 14 – Súlad a dodatočná záruka
Článok 15 – Doručenie a vykonanie
Článok 16 – Trvanie transakcií: trvanie, zrušenie a predĺženie
Článok 17 – Platba
Článok 18 – Postup pri sťažnostiach
Článok 19 – Spory
Článok 20 – Záruka priemyslu
Článok 21 – Dodatočné alebo odlišné ustanovenia
Článok 22 – Vyššia moc

Článok 1 – Vymedzenie pojmov

V týchto podmienkach platia nasledujúce definície:

 1. Dodatočná dohoda: zmluva, na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda produkty, digitálny obsah a/alebo služby v súvislosti so zmluvou na diaľku a tieto predmety, digitálny obsah a/alebo služby dodáva podnikateľ alebo tretia osoba na základe zmluvy medzi touto treťou osobou strana a podnikateľ;
 2. Čas reflexie: lehota, v ktorej môže spotrebiteľ využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy;
 3. Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nekoná na účely súvisiace s jej živnosťou, podnikaním, remeslom alebo povolaním;
 4. deň: kalendárny deň;
 5. Digitálny obsah: údaje vytvorené a dodané v digitálnej forme;
 6. Dohoda o trvaní: dohoda, ktorá sa vzťahuje na pravidelné doručovanie tovaru, služieb a/alebo digitálneho obsahu počas určitého obdobia;
 7. Odolný dátový nosič: akýkoľvek nástroj – vrátane e-mailu – ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo podnikateľovi uchovávať informácie, ktoré sú mu osobne adresované, spôsobom, ktorý možno v budúcnosti nahliadnuť alebo použiť počas obdobia, ktoré je prispôsobené účelu, na ktorý sú tieto informácie určené, a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;
 8. Právo na odstúpenie od zmluvy: možnosť spotrebiteľa zrušiť zmluvu na diaľku v rámci lehoty na rozmyslenie;
 9. Podnikateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá je členom Thuiswinkel.org a ktorá ponúka produkty, (prístup k) digitálnemu obsahu a/alebo služby spotrebiteľom na diaľku;
 10. Zmluva na diaľku: dohoda uzavretá medzi podnikateľom a spotrebiteľom v rámci organizovaného systému predaja produktov na diaľku, pričom sa až do uzavretia zmluvy vrátane výhradného alebo spoločného používania jednej alebo viacerých techník komunikácie na diaľku používa;
 11. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy: európsky vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe I týchto obchodných podmienok; Príloha I nemusí byť sprístupnená, ak spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so svojou objednávkou;
 12. Technológia diaľkovej komunikácie: prostriedky, ktoré je možné použiť na uzavretie zmluvy bez toho, aby sa spotrebiteľ a podnikateľ museli stretávať súčasne v jednej miestnosti.

Článok 2 – Totožnosť podnikateľa

Meno podnikateľa: Bonbini enterprises holding bv
Obchodovanie pod názvom: Hygienekoning.nl

Adresa firmy: Siriusdreef 17-27
PSČ: 2132 WT

Miesto: Hoofddorp

Návšteva a poštová adresa: Siriusdreef 17-27
PSČ: 2132 WT 

Miesto: Hoofddorp

Prístupnosť:
Od pondelka do piatku od 8. do 16. hodiny.

Telefónne číslo: +31 23 230 20 83

E-mailová adresa: [email protected]

Číslo obchodnej komory: 78151597
DIČ: NL861281676B01

Článok 3 – Uplatniteľnosť

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú ponuku podnikateľa a na každú zmluvu uzatvorenú na diaľku medzi podnikateľom a spotrebiteľom.
 2. Pred uzavretím zmluvy na diaľku je spotrebiteľovi sprístupnený text týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak to nie je primerane možné, podnikateľ pred uzavretím zmluvy na diaľku uvedie, akým spôsobom je možné do všeobecných obchodných podmienok u podnikateľa nahliadnuť a na žiadosť spotrebiteľa mu budú v čo najkratšom čase bezplatne zaslané. .
 3. Ak je zmluva uzavretá na diaľku elektronicky, bez ohľadu na predchádzajúci odsek a pred uzavretím zmluvy na diaľku, znenie týchto všeobecných obchodných podmienok môže byť spotrebiteľovi sprístupnené v elektronickej podobe tak, aby bolo možné spotrebiteľa jednoducho uložiť na trvanlivom nosiči dát. Ak to nie je primerane možné, pred uzavretím zmluvy na diaľku bude uvedené, kde je možné všeobecné obchodné podmienky elektronicky nahliadnuť a že budú na žiadosť spotrebiteľa bezplatne zaslané elektronicky alebo inak.
 4. V prípade, že sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok uplatnia aj konkrétne produktové alebo servisné podmienky, druhý a tretí odsek sa použijú primerane a spotrebiteľ sa môže v prípade rozporu podmienok vždy dovolať toho platného ustanovenia, ktoré je pre neho najvýhodnejšie.

Článok 4 – Ponuka

 1. Ak má ponuka obmedzenú dobu platnosti alebo podlieha podmienkam, bude to v ponuke výslovne uvedené.
 2. Ponuka obsahuje pokiaľ možno úplný a presný popis ponúkaných produktov. Popis je dostatočne podrobný na to, aby spotrebiteľ mohol správne posúdiť ponuku. Ak podnikateľ používa obrázky, tieto sú verným zobrazením ponúkaných produktov. Zjavné chyby alebo zjavné chyby v ponuke nie sú pre podnikateľa záväzné.
 3. Každá ponuka obsahuje také informácie, aby bolo spotrebiteľovi zrejmé, aké práva a povinnosti sú spojené s prijatím ponuky.

Článok 5 – Dohoda

 1. S výhradou ustanovenia odseku 4 je zmluva uzavretá okamihom prijatia ponuky spotrebiteľom a splnením súvisiacich podmienok.
 2. Ak spotrebiteľ prijal ponuku elektronicky, podnikateľ bezodkladne potvrdí prijatie ponuky elektronicky. Pokiaľ prevzatie tohto akceptovania nepotvrdí podnikateľ, môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť.
 3. Ak je zmluva uzatvorená elektronicky, podnikateľ prijme vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie elektronického prenosu údajov a zaistenie bezpečného webového prostredia. Ak môže spotrebiteľ platiť elektronicky, podnikateľ prijme primerané bezpečnostné opatrenia.
 4. Podnikateľ sa môže v zákonných rámcoch informovať o tom, či spotrebiteľ dokáže splniť svoje platobné povinnosti, ako aj o všetkých skutočnostiach a faktoroch, ktoré sú dôležité pre zodpovedné uzatvorenie zmluvy na diaľku. Ak má podnikateľ na základe tohto šetrenia závažné dôvody na to, aby zmluvu neuzavrel, je oprávnený objednávku alebo žiadosť odmietnuť s odôvodnením alebo k vykonaniu pripojiť osobitné podmienky.
 5. Predtým, ako bude spotrebiteľ viazaný zmluvou na diaľku, poskytne podnikateľ spotrebiteľovi písomne alebo tak, aby ich spotrebiteľ mohol prístupným spôsobom uložiť na trvanlivom nosiči dát, nasledovné informácie:
  1. návštevná adresa prevádzkarne podnikateľa, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť so sťažnosťami;
  1. podmienky, za ktorých a spôsob, akým môže spotrebiteľ využiť právo na odstúpenie od zmluvy, alebo jasné vyhlásenie o vylúčení práva na odstúpenie od zmluvy;
  1. informácie o zárukách a existujúcom popredajnom servise;
  1. cena vrátane všetkých daní produktu, prípadne náklady na doručenie a spôsob platby, doručenia alebo plnenia zmluvy na diaľku;
  1. požiadavky na ukončenie dohody, ak je dohoda uzatvorená na viac ako jeden rok alebo na dobu neurčitú;
  1. ak má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 6. V prípade dlhodobej transakcie sa ustanovenie v predchádzajúcom odseku vzťahuje len na prvú dodávku.

Článok 6 – Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy týkajúcej sa kúpy produktu v lehote 14 dní na rozmyslenie bez uvedenia dôvodu, s výhradou ustanovení článku 12. Podnikateľ môže spotrebiteľa požiadať o uvedenie dôvodu odstúpenia od zmluvy, neuvedie však jeho dôvod(y).
 2. Lehota na rozmyslenie uvedená v odseku 1 začína plynúť dňom po tom, čo spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevezme produkt, alebo:
  1. ak si spotrebiteľ objednal viacero produktov v tej istej objednávke: deň, kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevzal posledný produkt. Podnikateľ môže odmietnuť objednávku viacerých produktov s rôznou dodacou lehotou, pokiaľ o tom spotrebiteľa pred objednávkou jednoznačne informoval.
  1. ak dodávka produktu pozostáva z viacerých zásielok alebo častí: deň, kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevezme poslednú zásielku alebo poslednú časť;
  1. pri dohodách o pravidelnom doručovaní produktov počas určitého obdobia: deň, kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevzal prvý produkt.

Článok 7 – Predĺžená lehota na odstúpenie od zmluvy

 1. Ak podnikateľ neposkytol spotrebiteľovi zákonom požadované informácie o práve na odstúpenie od zmluvy alebo vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, lehota na rozmyslenie uplynie dvanásť mesiacov po uplynutí pôvodnej lehoty na rozmyslenie určenej podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku.
 2. Ak podnikateľ poskytol spotrebiteľovi informácie podľa predchádzajúceho odseku do dvanástich mesiacov odo dňa začatia plynutia pôvodnej lehoty na rozmyslenie, lehota na rozmyslenie uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ túto informáciu dostal. .

Článok 8 – Povinnosti spotrebiteľa počas lehoty na rozmyslenie

 1. Počas lehoty na rozmyslenie bude spotrebiteľ zaobchádzať s výrobkom a obalom opatrne. Produkt rozbalí alebo použije len v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti produktu. Základnou zásadou je, že spotrebiteľ môže s výrobkom manipulovať a kontrolovať ho len tak, ako by mu to bolo umožnené v obchode. 
 2. Spotrebiteľ je zodpovedný za znehodnotenie produktu, ktoré je výsledkom spôsobu nakladania s produktom nad rámec toho, čo je povolené v odseku 1.
 3. Spotrebiteľ nezodpovedá za znehodnotenie produktu, ak mu podnikateľ pred alebo pri uzavretí zmluvy neposkytol všetky zákonom požadované informácie o práve na odstúpenie od zmluvy.


Článok 9 – Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

 1. Žiadosť o vrátenie tovaru je platná len vtedy, ak spotrebiteľ informuje podnikateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ oznámi svoju voľbu podľa pokynov uvedených na „Doprava a vrátenie tovaru' stránke podnikateľ  nasledovať.
  1. Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy uvedenej v článku 6 a článku 7, ak spotrebiteľ odošle oznámenie týkajúce sa uplatnenia svojho práva pred uplynutím tejto lehoty. 
  1. Riziko a dôkazné bremeno za správne a včasné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nesie spotrebiteľ.
  1. Uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom zanikajú povinnosti zmluvných strán plniť uzatvorenú zmluvu. Tieto dohody sú právne zrušené. 

Článok 10 – Povinnosti spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy

 1. Spotrebiteľ v čo najkratšom čase, najneskôr však do 14 dní odo dňa nasledujúceho po oznámení podľa článku 9 ods. 1, vráti výrobok, alebo ho odovzdá (splnomocnenému zástupcovi) podnikateľa. Toto nie je potrebné, ak sa podnikateľ ponúkol, že si výrobok vyzdvihne sám. Spotrebiteľ v každom prípade dodržal lehotu na vrátenie, ak vráti produkt pred uplynutím lehoty na rozmyslenie.Náklady na vrátenie idú na účet spotrebiteľa. Tieto sumy predstavujú 5,65 EUR a budú zaplatené prostredníctvom „panelu vrátenia“. Vrátiť je možné len nerozbalené a nepoškodené produkty. Spotrebiteľ je zodpovedný za zabalenie vrátenej objednávky do správnej prepravnej krabice s dostatočným množstvom baliaceho materiálu. Spätná zásielka je plne na náklady a riziko spotrebiteľa. Podnikateľ určí prijatie vrátenia, keď je vrátený v poriadku. Podnikateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pri procese vrátenia.Počiatočné prepravné náklady vypočítané pri objednávke tohto tovaru nebudú preplatené. Spotrebiteľovi bude vrátená iba zaplatená cena (vrátane prípadných zliav), ktorá bude vrátená na rovnaký bankový účet alebo spôsob platby, ktorý spotrebiteľ použil aj pri objednávke tejto objednávky. Uskutoční sa to prostredníctvom nadácie Mollie Payments Foundation.

Článok 11 – Povinnosti podnikateľa pri odstúpení od zmluvy

 1. Ak podnikateľ umožní oznámenie o odstúpení spotrebiteľom elektronicky, bezodkladne po prijatí tohto oznámenia zašle potvrdenie o prijatí.
 2. Podnikateľ vráti spotrebiteľovi všetky platby, s výnimkou prípadných nákladov na doručenie (náklady na dopravu), ktoré si podnikateľ účtoval za vrátený produkt, bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď mu spotrebiteľ oznámil odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ sa podnikateľ neponúkne, že si tovar vyzdvihne sám, môže počkať so splácaním, kým tovar neprevezme a potvrdí, že tovar nie je poškodený alebo otvorený.
 3. Podnikateľ pri vrátení peňazí používa rovnaký spôsob platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ nesúhlasí s iným spôsobom. Vrátenie peňazí je pre spotrebiteľa bezplatné.
 4. Ak si spotrebiteľ zvolil drahší spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, podnikateľ dodatočné náklady na drahší spôsob nemusí uhrádzať.

Článok 12 – Právo na odstúpenie od zmluvy

Podnikateľ môže z práva na odstúpenie od zmluvy vylúčiť nasledujúce produkty, ale len v prípade, ak to podnikateľ aspoň v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy jasne uviedol v ponuke:

 1. Produkty alebo služby, ktorých cena podlieha výkyvom na finančnom trhu, na ktoré podnikateľ nemá vplyv a ku ktorým môže dôjsť v lehote na odstúpenie od zmluvy;
 2. Dohody uzatvorené počas verejnej dražby. Verejnou dražbou sa rozumie spôsob predaja, pri ktorom podnikateľ ponúka produkty, digitálny obsah a/alebo služby spotrebiteľovi, ktorý je osobne prítomný alebo má možnosť byť osobne prítomný na aukcii, pod vedením dražiteľ, a kde je úspešný uchádzač povinný kúpiť produkty, digitálny obsah a/alebo služby;
 3. Výrobky vyrábané podľa špecifikácií spotrebiteľa, ktoré nie sú prefabrikované a ktoré sú vyrábané na základe individuálneho výberu alebo rozhodnutia spotrebiteľa, alebo ktoré sú jednoznačne určené pre konkrétnu osobu. To zahŕňa ústne čiapky s vlastným logom;
 4. Výrobky, ktoré sa rýchlo kazia alebo majú obmedzenú trvanlivosť;
 5. Zapečatené výrobky, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny a ktorých pečať bola po dodaní porušená, ako sú napríklad ústne masky;
 6. Produkty, ktoré sú po dodaní svojou povahou neodvolateľne zmiešané s inými produktmi;
 7. Produkty v kategórii suplementov, ako napríklad jódové tablety;

Článok 13 – Cena

 1. Podnikateľ nesmie meniť cenu umiestňovaného tovaru zmeniť zaplatenú objednávku. Len čo spotrebiteľ zadá objednávku a zaplatí, je dohoda dohodnutá za cenu, ktorá bola v tom čase uvedená.
 2. Na rozdiel od predchádzajúceho odseku môže podnikateľ ponúkať produkty alebo služby, ktorých ceny podliehajú výkyvom na finančnom trhu a na ktoré podnikateľ nemá vplyv, s variabilnými cenami. Táto závislosť od kolísania a skutočnosti, že všetky uvedené ceny sú cieľovými cenami, sú uvedené v ponuke.
 3. Zvýšenie ceny do 3 mesiacov po uzavretí zmluvy je povolené len vtedy, ak je výsledkom zákonných predpisov alebo ustanovení.
 4. Zvýšenie ceny po 3 mesiacoch od uzavretia zmluvy je povolené len vtedy, ak to podnikateľ stanovil a:
  1. sú výsledkom zákonných nariadení alebo ustanovení; alebo
  1. spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy s účinnosťou odo dňa účinnosti zvýšenia ceny.
 5. Ceny uvedené v ponuke produktov alebo služieb sú vrátane DPH.

Článok 14 – Dodržiavanie zmluvy a dodatočná záruka

 1. Podnikateľ zaručuje, že produkty sú v súlade so zmluvou, špecifikáciami uvedenými v ponuke, primeranými požiadavkami na spoľahlivosť a/alebo použiteľnosť a zákonnými ustanoveniami a/alebo nariadeniami vlády platnými ku dňu uzavretia zmluvy. Ak je to dohodnuté, podnikateľ zároveň ručí za to, že výrobok je vhodný na iné ako obvyklé použitie.
 2. Mimoriadna záruka poskytovaná podnikateľom, jeho dodávateľom, výrobcom alebo dovozcom nikdy neobmedzuje zákonné práva a nároky, ktoré si môže spotrebiteľ uplatniť voči podnikateľovi zo zmluvy, ak podnikateľ nesplní svoju časť zmluvy.
 3. Dodatočnou zárukou sa rozumie akýkoľvek záväzok podnikateľa, jeho dodávateľa, dovozcu alebo výrobcu, ktorým priznáva spotrebiteľovi určité práva alebo nároky presahujúce rámec zákonnej povinnosti v prípade, že nesplní svoju časť zmluvy. ..

Článok 15 – Doručenie a vykonanie

 1. Pri prijímaní a realizácii objednávok produktov a pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie služieb bude podnikateľ dbať na maximálnu starostlivosť.
 2. Miestom dodania je adresa, ktorú spotrebiteľ oznámil podnikateľovi.
 3. Pri riadnom dodržaní toho, čo je uvedené v článku 4 týchto všeobecných obchodných podmienok, vykoná podnikateľ prijaté objednávky urýchlene, najneskôr však do 30 dní, pokiaľ nebola dohodnutá iná dodacia lehota. Ak sa dodávka oneskorí, alebo ak nebude možné alebo len čiastočne zrealizovať objednávku, bude o tom spotrebiteľ informovaný najneskôr do 30 dní od zadania objednávky.
 4. Riziko poškodenia alebo straty produktov prechádza na spotrebiteľa, akonáhle on alebo ním určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, získa produkty do fyzickej držby. Nebezpečenstvo však prechádza na spotrebiteľa odovzdaním prepravcovi, ak tento dostal od spotrebiteľa pokyn na prepravu produktov a túto voľbu mu podnikateľ neponúkol, tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa voči prepravcovi. . 

Článok 16 – Trvanie transakcií: trvanie, zrušenie a predĺženie

 1. Spotrebiteľ môže vypovedať zmluvu, ktorá bola uzavretá na dobu neurčitú a ktorá sa vzťahuje aj na pravidelné doručovanie produktov, pri riadnom dodržaní dohodnutých pravidiel pre odstúpenie od zmluvy a výpovednej lehote nie dlhšej ako jeden mesiac.
 2. Spotrebiteľ môže zmluvu uzatvorenú na dobu určitú, ktorá sa vzťahuje na pravidelné doručovanie produktov, vypovedať kedykoľvek ku koncu doby určitej, pri riadnom dodržaní dohodnutých pravidiel pre odstúpenie od zmluvy a výpovednej lehote nie dlhšej. ako jeden mesiac.
 3. Spotrebiteľ môže uzatvárať zmluvy uvedené v predchádzajúcich odsekoch:
  1. zrušiť kedykoľvek a nie sú obmedzené na zrušenie v určitom čase alebo období;
  1. prinajmenšom zrušiť rovnakým spôsobom, akým ich uzavrel;
  1. zrušiť vždy s rovnakou výpovednou lehotou, akú si podnikateľ stanovil.
 4. Zmluvu, ktorá bola uzavretá na dobu určitú a ktorá sa vzťahuje na pravidelné doručovanie produktov, nemožno konkludentne predĺžiť ani obnoviť na dobu určitú.
 5. Dohodu, ktorá bola uzavretá na dobu určitú a ktorá sa vzťahuje na pravidelné doručovanie produktov, možno konkludentne predĺžiť na dobu neurčitú len vtedy, ak je spotrebiteľovi umožnené kedykoľvek odstúpiť s výpovednou lehotou nie dlhšou ako jeden mesiac. . 
 6. Ak zmluva trvá dlhšie ako jeden rok, spotrebiteľ môže zmluvu vypovedať kedykoľvek po uplynutí jedného roka s výpovednou lehotou nie dlhšou ako jeden mesiac, pokiaľ primeranosť a spravodlivosť nebráni zrušeniu pred uplynutím dohodnutej doby trvania.

Článok 17 – Platba

 1. Ak nie je v zmluve alebo v dodatočných podmienkach ustanovené inak, sumy, ktoré má spotrebiteľ zaplatiť, musia byť zaplatené do 14 dní od začiatku lehoty na rozmyslenie, alebo ak lehota na rozmyslenie neexistuje, do 14 dní po uzavretie dohody.. 
 2. Všetky tržby podnikateľa sú na platbu vopred. Spotrebiteľ môže použiť spôsoby platby Mollie Payments Foundation, ktoré sú viditeľné pri pokladni objednávky. Objednávka s podnikateľom bude odoslaná až po uhradení platby spotrebiteľom je
 3. Spotrebiteľ má povinnosť bezodkladne nahlásiť nepresnosti v poskytnutých alebo uvedených platobných údajoch podnikateľovi.
 4. Ak si spotrebiteľ nesplní svoju platobnú povinnosť včas po tom, čo bol podnikateľom informovaný o omeškaní s platbou a podnikateľ poskytol spotrebiteľovi lehotu 14 dní na splnenie svojich platobných povinností, po uplynutí sa v tejto 14-dňovej lehote neuskutoční, z ešte dlžnej sumy bude dlžný zákonný úrok a podnikateľ je oprávnený si účtovať náklady na mimosúdne vymáhanie, ktoré mu vznikli. Tieto inkasné náklady dosahujú maximálne: 15% na dlžné sumy do 2 500 EUR; 10% nad nasledujúcich 2 500 € a 5% nad ďalších 5 000 € s minimom 40 €. Podnikateľ sa môže od uvedených súm a percent odchýliť v prospech spotrebiteľa.

Článok 18 – Postup pri sťažnostiach

 1. Podnikateľ má reklamačný poriadok a reklamáciu vybavuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom.
 2. Reklamácie týkajúce sa plnenia zmluvy musia byť spotrebiteľovi podané úplne a jasne popísané v primeranej lehote po tom, čo spotrebiteľ zistil vady. podnikateľ
 3. Sťažnosti podané podnikateľovi budú zodpovedané v lehote 14 dní odo dňa prijatia. Ak si reklamácia vyžaduje predvídateľnú dlhšiu dobu vybavenia, podnikateľ odpovie v lehote 14 dní oznámením o prijatí a uvedením, kedy môže spotrebiteľ očakávať podrobnejšiu odpoveď.
 4. Reklamáciu produktu, služby alebo služby podnikateľa je možné podať aj prostredníctvom reklamačného formulára na spotrebiteľskej stránke webu Thuiswinkel.org. www.homewinkel.org. Sťažnosť bude následne odoslaná dotknutému podnikateľovi aj Thuiswinkel.org.
 5. Spotrebiteľ musí dať podnikateľovi na vyriešenie reklamácie po vzájomnej konzultácii minimálne 4 týždne. Po tomto termíne vzniká spor, ktorý je predmetom konania o urovnaní sporu.

Článok 19 – Spory

 1. Na zmluvy medzi podnikateľom a spotrebiteľom, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, sa vzťahuje iba holandské právo.
 2. Spory medzi spotrebiteľom a podnikateľom o uzatvorení alebo plnení zmlúv ohľadom produktov a služieb, ktoré má tento podnikateľ dodať alebo dodať, môže spotrebiteľ aj podnikateľ pri riadnom dodržaní nižšie uvedených ustanovení podávať spoločnosti Thuiswinkel. Výbor pre spory. , PO Box 90600, 2509 LP v Haagu (www.sgc.nl ).
 3. Sporom sa bude zaoberať len sporová komisia, ak spotrebiteľ v primeranej lehote najskôr podal sťažnosť podnikateľovi.
 4. Ak sťažnosť nevedie k vyriešeniu, spor je potrebné predložiť výboru pre spory písomne alebo inou formou, ktorú výbor určí, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa, keď spotrebiteľ podal sťažnosť podnikateľovi.
 5. Ak chce spotrebiteľ predložiť spor sporovej komisii, je podnikateľ touto voľbou viazaný. Spotrebiteľ to prednostne nahlási najskôr podnikateľovi.
 6. Ak chce podnikateľ predložiť spor sporovej komisii, spotrebiteľ sa bude musieť do piatich týždňov od písomnej výzvy podnikateľa písomne vyjadriť, či si to želá urobiť, alebo či chce spor riešiť. príslušným súdom. Ak podnikateľ nebude o voľbe spotrebiteľa informovaný v lehote piatich týždňov, je podnikateľ oprávnený predložiť spor príslušnému súdu. 
 7. Výbor pre spory rozhoduje za podmienok stanovených v predpisoch výboru pre spory (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Rozhodnutia výboru pre spory sa prijímajú formou záväzných odporúčaní.
 8. Sporová komisia sa nebude zaoberať sporom alebo preruší prejednávanie, ak bol podnikateľovi udelené pozastavenie platieb, dostal sa do úpadku alebo skutočne ukončil podnikateľskú činnosť skôr, ako bude spor prerokovaný komisiou na pojednávaní a bolo vydané právoplatné rozhodnutie.bolo poukázané.
 9. Ak je okrem Výboru pre spory Thuiswinkel príslušný iný výbor pre spory uznaný alebo pridružený k Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) alebo Inštitútu sťažností finančných služieb (Kifid), Výbor pre spory Thuiswinkel je prednostne príslušný pre spory týkajúce sa najmä metódy predaja alebo služieb na diaľku. Pre všetky ostatné spory je to ďalší uznávaný výbor pre spory pridružený k SGC alebo Kifid.

Článok 20 – Záruka priemyslu

 1. Thuiswinkel.org zaručuje dodržiavanie záväzných odporúčaní výboru pre spory Thuiswinkel jeho členmi, pokiaľ sa člen nerozhodne predložiť záväzné odporúčanie súdu na preskúmanie do dvoch mesiacov od jeho odoslania. Táto záruka sa obnoví, ak záväzné odporúčanie zostalo v platnosti aj po preskúmaní súdom a rozsudok, z ktorého vyplýva, nadobudol právoplatnosť. Do maximálnej výšky 10 000 EUR za záväznú radu túto sumu spotrebiteľovi vyplatí Thuiswinkel.org. Pri sumách vyšších ako 10 000 EUR za záväzné odporúčanie sa vyplatí 10 000 EUR. V prípade prekročenia má Thuiswinkel.org povinnosť vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby člen dodržiaval záväznú radu.
 2. Uplatnenie tejto záruky vyžaduje, aby spotrebiteľ podal písomné odvolanie na Thuiswinkel.org a aby svoju pohľadávku voči podnikateľovi postúpil na Thuiswinkel.org. Ak pohľadávka voči podnikateľovi presahuje 10 000 €, spotrebiteľovi sa ponúkne postúpenie svojej pohľadávky, pokiaľ presahuje sumu 10 000 €, na Thuiswinkel.org, potom táto organizácia vykoná platbu vo svojom mene a na náklady bude požadovať na súde uspokojiť spotrebiteľa.

Článok 21 – Dodatočné alebo odlišné ustanovenia 

Dodatočné ustanovenia alebo ustanovenia, ktoré sa od týchto všeobecných obchodných podmienok odchyľujú, nemôžu byť na ujmu spotrebiteľa a musia byť zaznamenané v písomnej forme alebo tak, aby ich spotrebiteľ mohol prístupným spôsobom uložiť na trvanlivom nosiči dát.

 1. Ak spotrebiteľ zašle svoje logo a/alebo obrázky podnikateľovi, aby si ich dal vytlačiť na niektorý zo svojich produktov, tento nikdy nezodpovedá za autorské práva k tomuto obrázku a/alebo logu. Túto zodpovednosť nesie spotrebiteľ, ktorý zadáva objednávku.
 2. Podnikateľ nikdy nezodpovedá za text alebo obrázok vytlačený na produkte, ktorý si spotrebiteľ objednal. Ak vytlačený text alebo obrázok nie je tým, čo spotrebiteľ zaslal, je spotrebiteľ povinný vrátiť všetky prijaté vytlačené veci tak, aby ich podnikateľ mohol zničiť.
 3. Podnikateľ nezodpovedá za kvalitu tlače produktu vytlačeného treťou osobou, ani za kvalitu spotrebiteľom zaslaných obrázkov.
 4. Použitie produktu zakúpeného od podnikateľa je výlučne na riziko spotrebiteľa. Pri obdržaní objednávky podnikateľ predpokladá, že spotrebiteľ má dostatočné znalosti o produkte, o fungovaní produktu a o použití produktu.
 5. Prípadnú škodu vzniknutú používaním produktu zakúpeného na internetovej stránke podnikateľa nemožno od podnikateľa nikdy vymáhať. Používanie zakúpených produktov je na vaše vlastné riziko.
 6. Podnikateľ nikdy neuvádza „zdravotné tvrdenia“ na svojej webovej stránke alebo v reklamách. Ak tak urobia tretie osoby s odkazom na podnikateľa, podnikateľ za to nezodpovedá.

Článok 22 – Vyššia moc

 1. V prípade zásahu vyššej moci sa povinnosti podnikateľa pozastavujú.
 2. Vyššou mocou sa rozumejú nepredvídateľné okolnosti týkajúce sa osôb a/alebo materiálu, ktorým slúžime alebo máme tendenciu slúžiť pri plnení zmluvy, ktoré sú takého charakteru, že vykonanie zmluvy je preto nemožné alebo tak nepohodlné a/ alebo neúmerne drahé. stáva sa, že plnenie dohody už nemožno alebo nemožno od podnikateľa okamžite požadovať. Medzi takéto okolnosti patria okrem iného: vojna a porovnateľné situácie, vládne opatrenia, štrajky, výluky, prekážky zo strany tretích strán, následky pandémií ako pandémia Covid-19, epidémie, technické komplikácie nepredvídateľné pre obe strany, okolnosť, že podnikateľ nedostane prezentáciu, ktorá je dôležitá v súvislosti s prezentáciou, ktorú máme dodať načas alebo nesprávne.
 3. V prípade zásahu vyššej moci nie je podnikateľ povinný uhradiť náhradu.

sk_SKSK