Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Hygienekoning.nl – máj 2020

1. Kto spracúva osobné údaje?

Louis Venera BV / Hygienekoning.nl, so sídlom a hlavným miestom podnikania v Berg en Terblijt, Rijksweg 121 (ďalej len „Hygienekoning.nl“ alebo „my“), rešpektuje súkromie všetkých návštevníkov svojej webovej stránky www. S informáciami .Hygienekoning.nl., ktoré poskytnete, sa bude zaobchádzať ako s dôvernými. S týmito informáciami zaobchádzajú dôverne aj tretie strany, ktoré sú zodpovedné za bezpečnosť ukladania údajov [v súlade s národným nariadením o ochrane osobných údajov].

Louis Venera BV, číslo obchodnej komory: 72007281, sídli na adrese:

Štátna diaľnica 121

Berg a Terblijt

Telefón: 0644266724

E-mail: [email protected]

2. Čo sú osobné údaje?

Definícia osobných údajov je takáto: „akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe“. Ide teda o osobné údaje, na základe ktorých možno osobu identifikovať. Osobnými údajmi sú napríklad meno, dátum narodenia, údaje o adrese, e-mailové adresy, pasové fotografie, odtlačky prstov, ale aj IP adresy.

 1. Aké druhy osobných údajov sa spracúvajú a na aký účel sa tieto údaje spracúvajú?

Vaše údaje používame na spracovanie vašej žiadosti o informácie, ako aj na účel, na ktorý ste ich poskytli. Hygienekoning.nl môže použiť vaše osobné údaje na sprístupnenie webovej stránky a našich služieb svojim používateľom, na analýzu a zlepšenie webovej stránky, na spracovanie žiadostí o zamestnanie a na spracovanie žiadostí o informácie a služby.

a) Navštívte našu webovú stránku

Keď navštívite našu webovú stránku www.Hygienekoning.nl, váš prehliadač automaticky odošle údaje na server našej webovej stránky. Tieto informácie sú dočasne uložené v takzvanom protokolovom súbore. Týka sa to nasledujúcich informácií:

 • Vaša IP adresa;
 • dátum a čas prístupu;
 • Názov a URL načítaného súboru.;
 • Webová stránka, z ktorej bol udelený prístup (adresa URL sprostredkovateľa);
 • Použitý prehliadač (nastavenia) a prípadne operačný systém vášho počítača a názov vášho poskytovateľa prístupu.

Vyššie uvedené údaje spracúvame na nasledujúce účely, a to na zabezpečenie: dobrého pripojenia na webovú stránku, pohodlného používania našej webovej stránky, hodnotenia bezpečnosti a stability systému a na administratívne účely. Spracované údaje nebudú za žiadnych okolností použité na vašu identifikáciu. Naša webová stránka navyše používa súbory cookie.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Hygienekoning.nl – máj 2020 1

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Hygienekoning.nl – máj 2020

b) Zadaná objednávka alebo e-mail

Hygienekoning.nl spracúva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávky alebo e-mailu za účelom poskytnutia služby, ako je meno, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa a vaša objednávka. .

c) Zamestnanci

Osobné údaje zamestnancov sú spracúvané na základe zákona a pracovnej zmluvy. V tejto súvislosti sa poukazuje aj na predpisy platné pre pracovnú zmluvu, ako aj protokol.

d) Sociálne médiá

Hygienekoning.nl je aktívny aj na rôznych sociálnych médiách, konkrétne [Facebook, Twitter a Youtube]. Ak na našej webovej stránke alebo prostredníctvom zásuvných modulov uvedených v našom e-mailovom podpise používate doplnky sociálnych médií, môžeme prostredníctvom týchto sociálnych médií získavať osobné údaje. Tiež odkazujeme na zásady ochrany osobných údajov samotnej stránky sociálnych médií.

e) Marketing

Nakoniec zhromažďujeme obchodné informácie o spoločnostiach a potenciálnych dodávateľoch, ako je pozícia na trhu, možný záujem o naše služby a možné kontaktné osoby. Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú o potenciálnom dodávateľovi a kontaktných osobách sú: názov spoločnosti, miesto podnikania a meno kontaktnej osoby.

4. Tretie strany

Hygienekoning.nl poskytuje vaše údaje (meno, adresa, IČ DPH, objednávka atď.) vami vybranému dodávateľovi produktov. Tento poskytovateľ nesie vlastnú zodpovednosť za spracovanie vašich údajov. Ostatné údaje spoločnosť Hygienekoning.nl nepostúpi tretím stranám. Výnimka sa vzťahuje na tretie strany poverené Hygienekoning.nl na spracovanie údajov. Okrem toho sa osobné údaje prenesú iba vtedy, ak:

 1. je to potrebné na vykonanie dohody; (napríklad doručovanie písomností prostredníctvom poštára/kuriéra alebo na začatie a vedenie konania).
 2. je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti;
 3. je to potrebné na zastupovanie oprávnených záujmov;
 4. je to potrebné na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo na výkon verejnej moci;
 5. dávate na to povolenie.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Hygienekoning.nl – máj 2020 2

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Hygienekoning.nl – máj 2020

5. Prenos osobných údajov v rámci EÚ a mimo nej

Vaše osobné údaje môže spoločnosť Hygienekoning.nl preniesť z Holandska do zahraničia v súlade s Európskym všeobecným nariadením o ochrane údajov. Rovnaká úroveň ochrany je zaručená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

6. Práva dotknutých osôb

Na základe zákonov a nariadení máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov niekoľko práv:

a) Právo na prístup

Máte právo získať potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané. Máte preto právo nahliadnuť do osobných údajov, ktoré sme od vás získali.

Ak ste podali žiadosť o prístup, písomne vám oznámime, prečo vaše osobné údaje spracúvame, aké druhy osobných údajov spracúvame, ktorým organizáciám sme tieto osobné údaje odovzdali, ako dlho tieto osobné údaje uchovávame a aké práva, ktoré máte v súvislosti s týmto spracovaním osobných údajov.

b) Právo na opravu a doplnenie

Máte právo podať žiadosť o opravu nesprávnych osobných údajov. Ak sme opravili vaše osobné údaje, budete informovaní. O nesprávnych alebo neúplných údajoch budeme informovať aj tretie strany, ktoré dostali nesprávne osobné údaje.

c) Právo na obmedzenie spracovania

Môžete podať žiadosť o obmedzenie používania osobných údajov. To znamená, že osobné údaje dočasne nesprístupňujete. Takáto žiadosť je možná, ak:

 1. presnosť osobných údajov je sporná;
 2. spracovanie je nezákonné a vy namietate proti vymazaniu;
 3. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, ale na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu osobných údajov.

O obmedzení použitia týchto osobných údajov budeme informovať aj tretie strany, ktoré získali osobné údaje.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Hygienekoning.nl – máj 2020 3

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Hygienekoning.nl – máj 2020

d) Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov. Ak namietate proti spracovaniu vašich osobných údajov, údaje nebudú spracované, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami.

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, obvyklom digitálnom formáte súboru. Týka sa to digitálnych údajov a nie papierových súborov.

 1. Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie)

Máte právo na vymazanie svojich osobných údajov za určitých podmienok, a to keď:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na dané účely;
 2. odvoláte svoj súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a neexistuje žiadny iný právny dôvod na spracovanie;
 3. vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne presvedčivé dôvody na to, aby ste nevyhoveli vašej námietke;
 4. osobné údaje sme spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané na základe zákonnej povinnosti;
 6. osobné údaje boli zhromaždené prostredníctvom mobilných telefónov alebo internetových služieb;

Ak boli vaše údaje spracované na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas odvolať.

7. Výkon práv

Ak chcete využiť vyššie uvedené práva, môžete kontaktovať zodpovednú osobu: Maarten Cruts prostredníctvom [email protected]

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Hygienekoning.nl – máj 2020 4

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Hygienekoning.nl – máj 2020

8. Doba uchovávania

Osobné údaje prijaté spoločnosťou Hygienekoning.nl sa uchovávajú iba na vyššie uvedené účely. Okrem toho sa spracúvané osobné údaje neuchovávajú dlhšie, ako je potrebné na daný účel, alebo dlhšie, ako predpisuje zákon.

9. Ochrana údajov

Hygienekoning.nl prijal primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním, náhodnou stratou, zničením, poškodením, úpravou alebo zverejnením.

10. Otázky a zmeny

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, pošlite e-mail na adresu [email protected] Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne meniť. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je aktuálne platné a platí od mája 2020.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Hygienekoning.nl – máj 2020 5

sk_SKSK