Pogoji

Splošni pogoji Hygienekoning.nl

Splošni pogoji Hygienekoning.nl / BonBini Enterprises Holding BV so bili določeni 27. maja 2020 in temeljijo na splošnih pogojih Thuiswinkel.org v posvetovanju z Združenjem potrošnikov z dodatnim dodatkom pogojev in Hygienekoning.nl

Kazalo:Člen 1 - Opredelitve pojmov
2. člen - Identiteta podjetnika
Člen 3 - Uporabnost
4. člen - ponudba
5. člen - sporazum
6. člen - Pravica do odstopa
7. člen - Obveznosti potrošnika v obdobju razmisleka
8. člen - Uresničevanje pravice do odstopa s strani potrošnika in stroški zanjo
9. člen - Obveznosti podjetnika v primeru odstopa
10. člen - Izključitev pravice do odstopa
11. člen - cena
12. člen - Skladnost in dodatno jamstvo
13. člen - Dostava in izvedba
14. člen - Trajanje transakcij: trajanje, preklic in podaljšanje
15. člen - Plačilo
16. člen - Pritožbeni postopek
17. člen - Spori
18. člen - Jamstvo industrije
19. člen - Dodatne določbe ali določbe, ki odstopajo
20. člen - Višja sila

Člen 1 - Opredelitve pojmov

V teh pogojih imajo naslednji izrazi naslednji pomen:

 1. Dodatni dogovor: sporazum, s katerim potrošnik pridobi izdelke, digitalno vsebino in / ali storitve v zvezi s pogodbo na daljavo in to blago, digitalne vsebine in / ali storitve dobavi podjetnik ali tretja oseba na podlagi sporazuma med to tretjo stranjo stranka in podjetnik;
 2. Čas za razmislek: rok, v katerem lahko potrošnik izkoristi svojo pravico do odstopa;
 3. Potrošnik: fizična oseba, ki ne deluje za namene, povezane s svojo trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo;
 4. Dan: koledarski dan;
 5. Digitalne vsebine: podatki, ki so izdelani in dostavljeni v digitalni obliki;
 6. Dogovor o trajanju: sporazum, ki se razteza na redno dostavo blaga, storitev in / ali digitalne vsebine v določenem obdobju;
 7. Vzdržljiv nosilec podatkov: katero koli orodje - vključno z e-pošto -, ki potrošniku ali podjetniku omogoča shranjevanje informacij, ki so nanj naslovljene osebno, na način, ki olajša prihodnje posvetovanje ali uporabo v obdobju, ki je prilagojeno namenu, za katerega so informacije namenjene, in ki omogoča nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij;
 8. Pravica do odstopa: možnost, da potrošnik v obdobju hlajenja odpove pogodbo o razdalji;
 9. Podjetnik: fizična ali pravna oseba, ki je članica Thuiswinkel.org in ki potrošnikom na daljavo ponuja izdelke, (dostop do) digitalnih vsebin in / ali storitev;
 10. Dogovor o razdalji: sporazum, sklenjen med podjetnikom in potrošnikom v okviru organiziranega sistema za prodajo izdelkov, digitalnih vsebin in / ali storitev na daljavo, pri čemer se do sklenitve pogodbe izključno ali delno uporablja izključno ali delno bolj oddaljene komunikacijske tehnike;
 11. Vzorec obrazca za umik: evropski vzorčni obrazec za umik iz Dodatka I teh pogojev; Priloge I ni treba dati na voljo, če potrošnik nima pravice do odstopa od naročila;
 12. Komunikacijska tehnologija na daljavo: pomeni, da je mogoče uporabiti za sklenitev pogodbe, ne da bi morali biti potrošnik in podjetnik hkrati v isti sobi.

2. člen - Identiteta podjetnikaIme podjetnika: BonBini Enterprises Holding BV
Deluje pod imenom / imeni:
- Hygienekoning.nl

Poslovni naslov:
Siriusdreef 17-27
2132WT Hoofddorp

Dostopnost:
Od ponedeljka do petka od 9. do 17. ure

E-poštni naslov: [email protected]

Številka gospodarske zbornice: 78151597
Davčna številka: NL861281676B01

Člen 3 - Uporabnost

 1. Ti splošni pogoji veljajo za vsako ponudbo podjetnika in za vsako pogodbo na daljavo, sklenjeno med podjetnikom in potrošnikom.
 2. Pred sklenitvijo pogodbe na daljavo bo besedilo teh splošnih pogojev na voljo potrošniku. Če to razumno ni mogoče, bo podjetnik pred sklenitvijo pogodbe na daljavo navedel, kako si je mogoče pri podjetniku ogledati splošne pogoje in jih na zahtevo potrošnika v najkrajšem možnem času poslati brezplačno.
 3. Če se pogodba na daljavo sklene v elektronski obliki, z odstopanjem od prejšnjega odstavka in pred sklenitvijo pogodbe na daljavo, se lahko besedilo teh splošnih pogojev potrošniku da na voljo v elektronski obliki, tako da je mogoče enostavno shranjevanje na trajnem nosilcu podatkov. Če to ni razumno mogoče, bo pred sklenitvijo pogodbe na daljavo navedeno, kje je mogoče splošne pogoje pregledati elektronsko in da bodo na zahtevo potrošnika brezplačno poslani elektronsko ali kako drugače.
 4. V primeru, da poleg teh splošnih pogojev veljajo še posebni pogoji za izdelek ali storitev, se smiselno uporabljata drugi in tretji odstavek, v primeru nasprotujočih si pogojev pa se lahko potrošnik vedno zanese na veljavno zanj najugodnejšo določbo ...

4. člen - ponudba

 1. Če ima ponudba omejeno obdobje veljavnosti ali je pod pogojem, da bo to izrecno navedeno v ponudbi.
 2. Ponudba vsebuje popoln in natančen opis ponujenih izdelkov, digitalne vsebine in / ali storitev. Opis je dovolj podroben, da lahko potrošnik pravilno oceni ponudbo. Če podjetnik uporablja slike, so to resnični prikaz ponujenih izdelkov, storitev in / ali digitalnih vsebin. Očitne napake ali napake v ponudbi za podjetnika niso zavezujoče.
 3. Vsaka ponudba vsebuje takšne informacije, da je potrošniku jasno, katere pravice in obveznosti so povezane s sprejetjem ponudbe.

5. člen - Dogovor

 1. V skladu z določbami četrtega odstavka se pogodba sklene v trenutku, ko potrošnik sprejme ponudbo in izpolni ustrezne pogoje.
 2. Če je potrošnik ponudbo sprejel po elektronski poti, bo podjetnik takoj potrdil prejem sprejetja ponudbe po elektronski poti. Dokler podjetnik ne potrdi prejema tega sprejema, lahko potrošnik sporazum razveže.
 3. Če bo pogodba sklenjena elektronsko, bo podjetnik z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zagotovil elektronski prenos podatkov in zagotovil varno spletno okolje. Če lahko potrošnik plača po elektronski poti, bo podjetnik sprejel ustrezne varnostne ukrepe.
 4. V zakonskih okvirih se lahko podjetnik - seznani, ali lahko potrošnik izpolni svoje plačilne obveznosti, pa tudi vsa tista dejstva in dejavnike, ki so pomembni za odgovorno sklenitev pogodbe na daljavo. Če ima podjetnik na podlagi te preiskave utemeljene razloge, da ne sklene sporazuma, je upravičen zavrniti naročilo ali zahtevo z obrazložitvijo ali k izvedbi priložiti posebne pogoje.
 5. Najpozneje ob dostavi izdelka, storitve ali digitalne vsebine potrošniku bo podjetnik poslal naslednje informacije, v pisni obliki ali na tak način, da jih lahko potrošnik na trajen medij dostopno shrani:
  • naslov za obisk poslovne lokacije podjetnika, kamor lahko potrošnik odide s pritožbami;
  • pogoje, pod katerimi in na kakšen način lahko potrošnik izkoristi pravico do odstopa od pogodbe, ali jasno izjavo o izključitvi pravice do odstopa;
  • informacije o garancijah in obstoječih poprodajnih storitvah;
  • ceno, vključno z vsemi davki na izdelek, storitev ali digitalno vsebino; kolikor je primerno, stroški dostave; ter način plačila, dostave ali izvajanja pogodbe na daljavo;
  • zahteve za odpoved sporazuma, če sporazum traja več kot eno leto ali je nedoločen;
  • če ima potrošnik pravico do odstopa, vzorec obrazca za odstop.
 6. V primeru podaljšane transakcije določba iz prejšnjega odstavka velja samo za prvo dobavo.

6. člen - Pravica do odstopa

Za izdelke:

 1. Potrošnik lahko v 14-dnevnem obdobju ohlajanja razpusti sporazum o nakupu izdelka, ne da bi navedel razloge. Podjetnik lahko potrošnika vpraša o razlogu za odstop, vendar ga ne sme zavezati, da navede svoje razloge.
 2. Obdobje za razmislek iz odstavka 1 se začne naslednji dan po tem, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo potrošnik vnaprej določi in ni nosilec, prejela izdelek ali:
  • če je potrošnik naročil več izdelkov v istem vrstnem redu: dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je določil, prejela zadevni izdelek. Podjetnik lahko, če je potrošnika o tem jasno obvestil pred postopkom naročila, zavrne naročilo več izdelkov z različnimi roki dostave.
  • če je dostava izdelka sestavljena iz več pošiljk ali delov: dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je določil, prejel zadnjo pošiljko ali zadnji del;
  • v primeru pogodb o redni dobavi izdelkov v določenem obdobju: dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki ga je določil, prejel prvi izdelek.

Za storitve in digitalno vsebino, ki ni na materialnem nosilcu:

 1. Potrošnik lahko brez navedbe razlogov razveže pogodbo o storitvi in pogodbo o dobavi digitalnih vsebin, ki niso bile dostavljene na materialnem nosilcu podatkov v 14 dneh. Podjetnik lahko potrošnika vpraša o razlogu za odstop, vendar ga ne sme zavezati, da navede svoje razloge.
 2. Obdobje za razmislek iz odstavka 3 se začne naslednji dan po sklenitvi sporazuma.

Podaljšano obdobje za razmislek o izdelkih, storitvah in digitalni vsebini, ki ni bila dostavljena na materialnem nosilcu, če ni bila obveščena o pravici do odstopa:

 1. Če podjetnik potrošniku ni posredoval zakonsko zahtevanih informacij o pravici do odstopa od pogodbe ali vzorcu obrazca za odstop, se obdobje hlajenja izteče dvanajst mesecev po koncu prvotnega obdobja hlajenja, določenega v skladu s prejšnjimi odstavki. tega članka.
 2. Če je podjetnik potrošniku posredoval informacije iz prejšnjega odstavka v dvanajstih mesecih po datumu začetka prvotnega obdobja za razmislek, obdobje za razmislek poteče 14 dni po dnevu, ko je potrošnik te informacije prejel.

  Umiki
 3. Zahteva za vrnitev je veljavna samo, če je bila zahtevana tako kot Hygienekoning.nl pri njej 'Dostava in vračila'je opisana stran.
 4. Stroški vračila so za kupca. Ti znašajo 5,65 EUR in jih lahko plačate prek „povratne plošče“
 5. Vrniti je mogoče samo neodprte in nepoškodovane izdelke. Kupec je odgovoren, da naročilo za vračilo zapakira v ustrezno škatlo z dovolj embalaže. Povratna pošiljka je v celoti na tveganje kupca. Hygienekoning.nl določa sprejem vrnitve, ko je prejeta v dobrem stanju. Hygienekoning.nl ne skrbi za škodo, ki bi nastala med postopkom vračila.
 6. Začetni stroški pošiljanja, izračunani ob naročilu tega artikla, ne bodo povrnjeni. Kupcu se povrne samo plačana cena (vključno s popusti).
 7. Vračilo bo izvedeno na isti bančni račun ali način plačila, ki ga je stranka uporabila tudi pri naročilu tega naročila. To bo izvedlo prek ustanove Mollie Payments.

  Izdelki po meri
 8. Izdelki po meri, kot so. Mask z lastnim logotipom ni mogoče vrniti.

7. člen - Obveznosti potrošnika v obdobju razmisleka

 1. V času razmisleka bo potrošnik z izdelkom in embalažo skrbno ravnal. Izdelek bo razpakiral ali uporabil le v obsegu, ki je potreben za določitev narave, lastnosti in delovanja izdelka. Tu je osnovno načelo, da lahko potrošnik izdelek obravnava in pregleda samo tako, kot bi smel v trgovini. Iz higienskih razlogov ustnih mask ni dovoljeno vrniti, če je bila embalaža (plastika, v kateri so pakirane ustne maske) odprta.
 2. Potrošnik je odgovoren le za amortizacijo izdelka, ki je posledica načina ravnanja z izdelkom, ki presega dovoljeno v prvem odstavku.
 3. Potrošnik ne odgovarja za amortizacijo izdelka, če mu podjetnik pred ali ob sklenitvi sporazuma ni posredoval vseh zakonsko zahtevanih informacij o pravici do odstopa od pogodbe.

8. člen - Uresničevanje pravice do odstopa s strani potrošnika in stroški zanjo

 1. Če potrošnik izkoristi svojo pravico do odstopa, mora to sporočiti v korakih, opisanih na strani. "Dostava in vračila"
 2. Potrošnik bo čim prej, vendar v 14 dneh od dneva, ki sledi dnevu obvestila iz odstavka 1, izdelek vrnil ali ga predal (pooblaščenemu zastopniku) podjetnika. To ni potrebno, če se je podjetnik ponudil, da bo izdelek prevzel sam. Potrošnik je v vsakem primeru upošteval rok vračila, če izdelek vrne pred potekom roka za razmislek.
 3. Potrošnik izdelek vrne z vsemi dobavljenimi dodatki, če je to razumno mogoče v prvotnem stanju in embalaži ter v skladu z razumnimi in jasnimi navodili podjetnika.
 4. Tveganje in dokazno breme za pravilno in pravočasno uveljavljanje pravice do odstopa je od potrošnika.
 5. Potrošnik nosi neposredne stroške vračila izdelka. Te stroške lahko najdete v odstavku 8 člena 6, pa tudi v „portalu za vrnitev“
 6. Če se potrošnik umakne, potem ko je najprej izrecno zahteval, da se v času razmisleka začne opravljanje storitve ali dobava plina, vode ali električne energije, ki niso pripravljeni za prodajo v omejenem obsegu ali v določeni količini, je potrošnik podjetnik. dolgovani znesek, ki je sorazmeren tistemu delu obveznosti, ki ga je podjetnik izpolnil ob umiku, v primerjavi s popolnim izpolnjevanjem obveznosti.
 7. Potrošnik ne nosi nobenih stroškov za izvajanje storitev ali dobavo vode, plina ali električne energije, ki niso pripravljeni za prodajo v omejeni količini ali količini, ali za oskrbo z daljinskim ogrevanjem, če:
  • podjetnik potrošniku ni posredoval zakonsko zahtevanih informacij o pravici do odstopa od pogodbe, povračilu stroškov v primeru odstopa ali vzorcu obrazca za odstop, ali;
  • potrošnik v obdobju razmisleka ni izrecno zahteval začetka izvajanja storitve ali dobave plina, vode, električne energije ali daljinskega ogrevanja.
 8. Potrošnik ne nosi nobenih stroškov za popolno ali delno dostavo digitalne vsebine, ki ni na materialnem nosilcu, če:
  • pred dostavo se ni izrecno strinjal, da bo začel spoštovati dogovor pred koncem obdobja za razmislek;
  • ni priznal, da je s soglasjem izgubil pravico do odstopa; ali
  • podjetnik te izjave od potrošnika ni potrdil.
 9. Če potrošnik izkoristi svojo pravico do odstopa, bodo vsi dodatni sporazumi razveljavljeni po zakonu.

9. člen - Obveznosti podjetnika v primeru odstopa

 1. Če podjetnik obvestilo o odstopu s strani potrošnika omogoči v elektronski obliki, bo po prejemu tega obvestila takoj poslal potrditev prejema.
 2. Podjetnik bo povrnil vsa plačila, ki jih je opravil potrošnik, razen stroškov dostave (stroškov pošiljanja), ki jih podjetnik zaračuna za vrnjeni izdelek, brez odlašanja, vendar v 14 dneh po dnevu, ko ga potrošnik obvesti o odstopu. Če podjetnik ne ponudi, da bo izdelek prevzel sam, lahko počaka, da vrne denar, dokler izdelka ne prejme in lahko potrdi, da izdelek ni bil poškodovan ali odprt.
 3. Podjetnik uporablja isti način plačila, ki ga je potrošnik uporabil za povračilo, razen če se potrošnik strinja z drugačnim načinom. Povračilo je za potrošnika brezplačno.
 4. Če se je potrošnik odločil za dražji način dostave od najcenejše standardne dostave, podjetniku ni treba povrniti dodatnih stroškov za dražji način.

10. člen - Izključitev pravice do odstopa

Podjetnik lahko iz pravice do odstopa od pogodbe izključi naslednje izdelke in storitve, vendar le, če je podjetnik to v ponudbi jasno navedel, vsaj pravočasno do sklenitve pogodbe:

 1. Izdelki ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, na katera podjetnik nima vpliva in ki se lahko pojavijo v odstopnem roku
 2. Sporazumi, sklenjeni med javno dražbo. Javna dražba pomeni prodajno metodo, pri kateri podjetnik ponuja izdelke, digitalne vsebine in / ali storitve potrošniku, ki je osebno prisoten ali mu je dana možnost, da je osebno prisoten na dražbi pod vodstvom dražitelj in kadar je izbrani ponudnik dolžan kupiti izdelke, digitalne vsebine in / ali storitve;
 3. Pogodbe o storitvah po popolni izvedbi storitve, vendar le, če:
  • izvedba se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika; in
  • potrošnik je izjavil, da bo izgubil pravico do odstopa, takoj ko bo podjetnik v celoti izpolnil dogovor;
 4. Paketno potovanje iz člena 7: 500 nizozemskega civilnega zakonika in pogodbe o prevozu potnikov; 
 5. Sporazumi o storitvah za zagotavljanje nastanitve, če je v pogodbi določen določen datum ali obdobje izvedbe in razen za stanovanjske namene, prevoz blaga, najem avtomobilov in gostinstvo;
 6. Sporazumi v zvezi z dejavnostmi v prostem času, če je v sporazumu določen določen datum ali obdobje izvršitve;
 7. Izdelki, izdelani v skladu s potrošniškimi specifikacijami, ki niso vnaprej izdelani in so izdelani na podlagi individualne izbire ali odločitve potrošnika ali so očitno namenjeni določeni osebi;
 8. Izdelki, ki se hitro pokvarijo ali imajo omejen rok uporabnosti;
 9. Zapečateni izdelki, ki jih zaradi varovanja zdravja ali higiene ni primerno vrniti in katerih je bil pečat po dobavi zlomljen;
 10. Izdelki, ki se po naravi nepreklicno mešajo z drugimi izdelki;
 11. Alkoholne pijače, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi sporazuma, vendar je njihova dobava možna šele po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katerega podjetnik nima vpliva;
 12. Zapečateni avdio, video posnetki in računalniška programska oprema, katere pečat je bil po dobavi porušen;
 13. Časopisi, revije ali revije, razen naročnin nanje;
 14. Dostava digitalne vsebine, ki ni na materialnem nosilcu podatkov, vendar le, če:
  • izvedba se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika; in
  • potrošnik je izjavil, da s tem izgubi pravico do odstopa.

11. člen - cena

 1. Hygienekoning.nl lahko vedno spremeni ceno svojih izdelkov. Nagrade pa ni dovoljeno podeliti in plačano naročilo. Takoj, ko kupec odda naročilo in plača, se dogovori za ceno, ki je bila takrat navedena.
 2. V nasprotju s prejšnjim odstavkom lahko podjetnik ponuja izdelke ali storitve, katerih cene so odvisne od nihanj na finančnem trgu in na katere podjetnik nima vpliva, po spremenljivih cenah. Povezava do nihanj in dejstva, da so navedene cene ciljne cene, je navedena v ponudbi.
 3. Povišanje cen v treh mesecih po sklenitvi pogodbe je dovoljeno le, če je rezultat zakonskih predpisov ali določb.
 4. Povišanje cen od 3 mesecev po sklenitvi pogodbe je dovoljeno le, če je podjetnik to določil in:
  • so rezultat zakonskih predpisov ali določb; ali
  • potrošnik je pooblaščen, da sporazum odpove na dan, ko začne zviševanje cene veljati.
 5. Cene, navedene v ponudbi izdelkov ali storitev, vključujejo DDV.

12. člen - Skladnost s sporazumom in dodatno jamstvo

 1. Podjetnik jamči, da so izdelki in / ali storitve v skladu z dogovorom, specifikacijami, navedenimi v ponudbi, razumnimi zahtevami glede zanesljivosti in / ali uporabnosti ter zakonskimi določbami, ki obstajajo na dan sklenitve sporazuma in / ali vladnimi predpisi . Po dogovoru podjetnik tudi jamči, da je izdelek primeren za drugačno od običajne uporabe.
 2. Dodatno jamstvo, ki ga zagotovi podjetnik, njegov dobavitelj, proizvajalec ali uvoznik, nikoli ne omejuje zakonskih pravic in trditev, ki jih lahko potrošnik uveljavlja proti podjetniku na podlagi sporazuma, če podjetnik ni izpolnil svojega dela dogovora.
 3. Pod dodatnim jamstvom se razume kakršna koli obveznost podjetnika, njegovega dobavitelja, uvoznika ali proizvajalca, v kateri potrošniku podeli določene pravice ali zahtevke, ki presegajo tisto, kar je zakonsko dolžan storiti v primeru, da ni izpolnil svojega dela. sporazuma.

13. člen - Dostava in izvedba

 1. Podjetnik bo kar najbolj previden pri prejemanju in izvajanju naročil za izdelke ter pri ocenjevanju vlog za opravljanje storitev.
 2. Kraj dostave je naslov, ki ga je potrošnik podjetniku sporočil.
 3. Ob ustreznem spoštovanju navedenega v 4. členu teh splošnih pogojev bo podjetnik sprejeta naročila izvršil s pravočasno hitrostjo, vendar najpozneje v 30 dneh, razen če ni dogovorjeno drugačno dobavno obdobje. Če dostava zamuja ali če naročila ni mogoče ali le delno izvršiti, bo potrošnik o tem obveščen najkasneje v 30 dneh po oddaji naročila.
 4. Tveganje za škodo in / ali izgubo izdelkov je v rokah podjetnika, dokler naročila ni izročeno PostNL. Podjetnik lahko predloži dokazilo o pošiljki ali pa ga najdete na Track & Trace
 5. Podjetnik ni odgovoren za škodo ali zamude, ki jih je povzročil kurir, uporabljen kot način pošiljanja.

14. člen - Trajanje transakcij: trajanje, preklic in podaljšanje

Odpoved:

 1. Potrošnik lahko kadar koli odpove pogodbo, ki je bila sklenjena za nedoločen čas in se razteza na redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitvami, ob ustreznem upoštevanju dogovorjenih pravil o odpovedi in odpovednem roku, ki ni daljši od en mesec.
 2. Potrošnik lahko prekine pogodbo, ki je bila sklenjena za določen čas in se razteza na redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev, kadar koli do konca določenega roka, ob ustreznem upoštevanju dogovorjenih pravil o odpovedi in odpovedni rok najmanj en mesec.
 3. Potrošnik lahko sporazume iz prejšnjih odstavkov:
  • preklic kadar koli in ne sme biti omejen na odpoved ob določenem času ali v določenem obdobju;
  • vsaj preklicati na enak način, kot jih je sklenil on;
  • vedno odpove z istim odpovednim rokom, kot si ga je podjetnik sam določil.

Raztezek:

 1. Pogodbe, ki je bila sklenjena za določen čas in se razteza na redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev, ni mogoče tiho podaljšati ali podaljšati za določeno obdobje.
 2. V nasprotju s prejšnjim odstavkom se lahko pogodba, ki je bila sklenjena za določen čas in se razteza na redno oddajanje dnevnih novic ter tednikov in revij, tiho podaljša za največ tri mesece, če potrošnik nasprotuje temu podaljšanemu sporazumu. lahko prekliče konec podaljšanja z odpovednim rokom, ki ni daljši od enega meseca.
 3. Pogodba, ki je bila sklenjena za določen čas in se razteza na redno dobavo izdelkov ali storitev, se lahko tiho podaljša za nedoločen čas le, če lahko potrošnik kadar koli odpove z odpovednim rokom, ki ni daljši od enega meseca. Odpovedni rok je največ tri mesece, če se sporazum razširi na redno, vendar manj kot enkrat mesečno, dostavo dnevnih, novic in tedenskih časopisov in revij.
 4. Dogovor z omejenim trajanjem redne dostave dnevnih, novic in tedenskih časopisov in revij (preizkusna ali uvodna naročnina) se tiho ne nadaljuje in se samodejno konča na koncu preizkusnega ali uvodnega obdobja.

Drage:

 1. Če pogodba traja več kot eno leto, lahko potrošnik kadar koli po enem letu odpove pogodbo z odpovednim rokom, ki ni daljši od enega meseca, razen če razumnost in poštenost nasprotujeta odpovedi pred koncem dogovorjenega roka.

15. člen - Plačilo

 1. Če v pogodbi ali dodatnih pogojih ni določeno drugače, je treba zneske, ki jih dolguje potrošnik, plačati v 14 dneh po začetku hladilnega obdobja ali v odsotnosti hladilnega obdobja v 14 dneh po sklenitvi sporazum. V primeru dogovora o opravljanju storitve se to obdobje začne teči dan po tem, ko potrošnik prejme potrditev pogodbe.
 2. Vsa prodaja Hygienekoning.nl je predplačniška. Kupec lahko enostavno uporablja načine plačila Stichting Mollie Payments, ki so vidni med plačilom vašega naročila. Naročilo na Hygienekoning.nl bo poslano šele po plačilu kupca.
 3. Potrošnik je dolžan podjetniku nemudoma sporočiti netočnosti v navedenih ali navedenih podrobnostih plačila.
 4. Če potrošnik svojih plačilnih obveznosti ne izpolni pravočasno, potem ko ga je podjetnik obvestil o zamudi pri plačilu in mu je podjetnik odobril 14 dni, da še vedno izpolni svoje plačilne obveznosti, potem ko plačila v tem 14-dnevnem roku zapadejo zakonske obresti na dolgovani znesek in podjetnik je upravičen zaračunati zunajsodne stroške izterjave, ki so mu nastali. Ti stroški zbiranja znašajo največ: 15% pri neporavnanih zneskih do 2.500 EUR; 10% v naslednjih 2.500 EUR in 5% v naslednjih 5.000 EUR z najmanj 40 EUR. Podjetnik lahko odstopa od navedenih zneskov in odstotkov v korist potrošnika.

16. člen - Pritožbeni postopek

 1. Podjetnik ima dobro objavljen pritožbeni postopek in pritožbo obravnava v skladu s tem pritožbenim postopkom.
 2. Pritožbe glede izvajanja pogodbe je treba v razumnem roku, potem ko potrošnik odkrije napake, v celoti in jasno opisati podjetniku.
 3. Na pritožbe, predložene podjetniku, bomo odgovorili v roku 14 dni od datuma prejema. Če pritožba zahteva predvidljivo daljši čas obdelave, bo podjetnik v 14 dneh odgovoril s potrditvijo prejema in navedbo, kdaj lahko potrošnik pričakuje podrobnejši odgovor.
 4. Pritožbo glede izdelka, storitve ali podjetniške storitve je mogoče vložiti tudi prek obrazca za pritožbe na potrošniški strani spletnega mesta Thuiswinkel.org. www.thuiswinkel.org. Pritožba bo nato poslana ustreznemu podjetniku in Thuiswinkel.org.
 5. Potrošnik mora podjetniku v vsakem primeru dati 4 tedne časa, da se pritožba reši v medsebojnem posvetovanju. Po tem obdobju nastane spor, ki je predmet spora.

17. člen - Spori

 1. Za sporazume med podjetnikom in potrošnikom, za katere veljajo ti splošni pogoji, velja samo nizozemska zakonodaja.
 2. Spore med potrošnikom in podjetnikom glede sklenitve ali izvajanja dogovorov v zvezi z izdelki in storitvami, ki jih mora ta podjetnik dostaviti ali dostaviti, lahko ob ustreznem upoštevanju spodnjih določb potrošnik in podjetnik predloži Thuiswinkelu. Odbor za spore., Poštni predal 90600, 2509 LP v Haagu (www.sgc.nl).
 3. Odbor za spore bo spore obravnaval le, če bo potrošnik pritožbo podjetniku najprej predložil v razumnem roku.
 4. Če pritožba ne vodi do rešitve, je treba spor predložiti odboru za spore v pisni obliki ali v drugi obliki, ki jo določi odbor najkasneje v 12 mesecih po datumu, ko je potrošnik pritožbo vložil podjetniku.
 5. Če želi potrošnik vložiti spor pri Odboru za spore, podjetnika ta izbira zaveže. Po možnosti potrošnik o tem najprej poroča podjetniku.
 6. Če želi podjetnik vložiti spor pri Odboru za spore, bo moral potrošnik v petih tednih od pisne zahteve podjetnika pisno sporočiti, ali želi to storiti ali želi, da spor obravnava pristojno sodišče. Če podjetnik v petih tednih ne sliši za izbiro potrošnika, je podjetnik upravičen, da spor predloži pristojnemu sodišču. 
 7. Odbor za spore odloča pod pogoji, določenimi v predpisih Odbora za spore (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Odločitve odbora za spore sprejemajo zavezujoče nasvete.
 8. Odbor za spore ne bo obravnaval sporov ali bo ustavil postopek, če je podjetnik dobil moratorij, je bankrotiral ali je dejansko zaključil svoje poslovne dejavnosti, preden je odbor na obravnavi in na zaključnem sporazumu obravnaval spor. odločitev.
 9. Če je poleg Odbora za spore v Thuiswinkelu pristojen še en odbor za spore, ki je priznan ali povezan z Odborom za potrošniške spore (SGC) ali Inštitutom za pritožbe glede finančnih storitev (Kifid), je odbor za spore Thuiswinkel po možnosti pristojen za spore, ki se nanašajo predvsem na način prodaje ali storitev na daljavo. Za vse druge spore je drugi priznani odbor za spore, povezan s SGC ali Kifid.

18. člen - Jamstvo industrije

 1. Thuiswinkel.org zagotavlja, da člani Odbora za spore v Thuiswinkelu spoštujejo zavezujoče nasvete, razen če se član odloči, da bo zavezujoči nasvet predložil sodišču v pregled v dveh mesecih po njegovem pošiljanju. To jamstvo se oživi, če je bil zavezujoč nasvet potrjen po pregledu sodišča in je sodba, ki dokazuje, postala pravnomočna. Thuiswinkel.org bo ta znesek potrošniku plačal do 10.000 EUR na zavezujoč nasvet. Za zneske, večje od 10.000 EUR na zavezujoč nasvet, bo plačanih 10.000 EUR. Za presežek je Thuiswinkel.org dolžan po najboljših močeh zagotoviti, da član upošteva zavezujoče nasvete.
 2. Uporaba tega jamstva zahteva, da se potrošnik pisno pritoži na Thuiswinkel.org in da svojo terjatev do podjetnika prenese na Thuiswinkel.org. Če je terjatev do podjetnika večja od 10.000 EUR, se potrošniku ponudi, da svojo terjatev prenese na Thuiswinkel.org, če presega znesek 10.000 EUR, nato pa bo ta organizacija izvedla plačilo v svojem imenu in na stroške bo to zakonito zahteval, da bo zadovoljil potrošnika.

19. člen - Dodatne določbe ali določbe, ki odstopajo Dodatne določbe ali določbe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev, potrošniku morda ne smejo škodovati in jih je treba zapisati v pisni obliki ali na tak način, da jih lahko potrošnik na trajen medij dostopno shrani.

 1. Če potrošnik pošlje svoj logotip in / ali slike na Hygienekoning.nl, da jih natisne na enem od svojih izdelkov, Hygienekoning.nl nikoli ni odgovoren za avtorske pravice te slike in / ali logotipa. Ta odgovornost je na kupcu, ki odda naročilo.
 2. Hygienekoning.nl ni nikoli odgovoren za besedilo ali sliko, natisnjeno na izdelku, ki ga je kupec naročil. Če natisnjeno besedilo ali slika ni tisto, kar je kupec poslal, mora kupec vrniti vse prejete tiskane izdelke, da jih lahko Hygienekoning.nl uniči.
 3. Hygienekoning.nl ni odgovoren za kakovost tiskanja izdelka, ki ga je natisnila tretja oseba, ali kakovost slik, ki jih je poslala stranka.
 4. Uporaba kupljenega izdelka na Hygienekoning.nl je v celoti na tveganje kupca. Ob prejemu naročila Hygienekoning.nl predpostavlja, da kupec dovolj dobro pozna izdelek, delovanje izdelka in uporabo izdelka.
 5. Morebitne škode, ki je nastala zaradi uporabe izdelka, kupljenega na spletnem mestu Hygienekoning.nl, ni mogoče nikoli povrniti s strani Hygienekoning.nl. Kupljene izdelke uporabljate na lastno odgovornost.
 6. Hygienekoning.nl na svoji spletni strani ali v oglasih nikoli ne daje „zdravstvenih trditev“. Če to storijo tretje osebe s sklicevanjem na Hygienekoning.nl, Hygienekoning.nl za to ni odgovoren.

20. člen - Višja sila

 1. V primeru višje sile so obveznosti Hygienekoninga začasno ustavljene.
 2. Višja sila pomeni nepredvidljive okoliščine v zvezi z osebami in / ali materialom, ki mu služimo ali ga običajno uporabljamo pri izvajanju sporazuma, ki so takšne narave, da je izvršitev sporazuma zato nemogoča ali tako neprijetna in / ali nesorazmerno drago. Izkazalo se je, da izpolnitve sporazuma ni več mogoče smiselno ali takoj zahtevati od Hygienekoning.nl. Takšne okoliščine vključujejo: vojno in primerljive razmere, vladne ukrepe, stavke, blokade, ovire tretjih oseb, posledice pandemije, kot je pandemija Covid-19, tehnične zaplete, ki jih obe strani ne moreta predvideti, okoliščino, da Hygiene King predstavlja, kar je pomembno v zvezi s predstavitvijo, ki jo bomo izvedli mi, ni dostavljeno pravočasno ali pravilno.
 3. V primeru višje sile Hygienekoning.nl ni dolžan plačati odškodnine.
sl_SISL