Pogoji

Pogoji

Splošni pogoji Hygienekoning.nl

Splošni pogoji Bonbini Enterprises Holding BV pod Hygienekoning.nl so bili določeni 27. maja 2020 in temeljijo na splošnih pogojih Thuiswinkel.org v posvetovanju z Združenjem potrošnikov z dodatnim dodatkom pogojev Hygienekoning .nl

Kazalo: 

1. člen – Opredelitve pojmov
2. člen – Identiteta podjetnika
3. člen – Uporabnost
4. člen – Ponudba
5. člen – Sporazum
6. člen - Pravica do odstopa

7. člen – Podaljšani odstopni rok

8. člen – Obveznosti potrošnika v času za razmislek
9. člen – Uveljavljanje pravice do odstopa
10. člen – Obveznosti potrošnika v primeru odstopa

11. člen – Obveznosti podjetnika v primeru odstopa
12. člen – Izključitvena pravica do odstopa
13. člen – Cena
14. člen – Skladnost in dodatno jamstvo
15. člen – Dostava in izvedba
16. člen – Transakcije trajanja: trajanje, preklic in podaljšanje
17. člen – Plačilo
18. člen – Pritožbeni postopek
19. člen – Spori
20. člen – Industrijska garancija
21. člen – Dodatne ali odstopajoče določbe
22. člen – Višja sila

1. člen – Opredelitve pojmov

V teh pogojih imajo naslednji izrazi naslednji pomen:

 1. Dodatni dogovor: sporazum, s katerim potrošnik pridobi izdelke, digitalno vsebino in / ali storitve v zvezi s pogodbo na daljavo in to blago, digitalne vsebine in / ali storitve dobavi podjetnik ali tretja oseba na podlagi sporazuma med to tretjo stranjo stranka in podjetnik;
 2. Čas za razmislek: rok, v katerem lahko potrošnik izkoristi svojo pravico do odstopa;
 3. Potrošnik: fizična oseba, ki ne deluje za namene, povezane z njeno obrtjo, poslovanjem, obrtjo ali poklicem;
 4. Dan: koledarski dan;
 5. Digitalne vsebine: podatki, ki so izdelani in dostavljeni v digitalni obliki;
 6. Dogovor o trajanju: sporazum, ki se razteza na redno dostavo blaga, storitev in / ali digitalne vsebine v določenem obdobju;
 7. Vzdržljiv nosilec podatkov: vsako orodje – vključno z elektronsko pošto –, ki potrošniku ali podjetniku omogoča shranjevanje informacij, ki so osebno naslovljene nanj, na način, ki preprečuje prihodnje posvetovanje ali uporabo v obdobju, ki je prilagojeno namenu, za katerega so informacije namenjene, in ki omogoča nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij;
 8. Pravica do odstopa: možnost, da potrošnik v obdobju hlajenja odpove pogodbo o razdalji;
 9. Podjetnik: fizična ali pravna oseba, ki je članica Thuiswinkel.org in ki potrošnikom na daljavo ponuja izdelke, (dostop do) digitalnih vsebin in / ali storitev;
 10. Dogovor o razdalji: pogodba, sklenjena med podjetnikom in potrošnikom v okviru organiziranega sistema prodaje izdelkov na daljavo, pri čemer se izključno ali skupno uporablja ena ali več tehnik komuniciranja na daljavo do vključno sklenitve pogodbe;
 11. Vzorec obrazca za umik: evropski vzorčni obrazec za umik iz Dodatka I teh pogojev; Priloge I ni treba dati na voljo, če potrošnik nima pravice do odstopa od naročila;
 12. Komunikacijska tehnologija na daljavo: pomeni, ki se lahko uporabi za sklenitev dogovora, ne da bi se moral potrošnik in podjetnik sestati v istem prostoru hkrati.

2. člen – Identiteta podjetnika

Ime podjetnika: Bonbini enterprises holding bv
Trgovanje pod imenom: Hygienekoning.nl

Poslovni naslov: Siriusdreef 17-27
Poštna številka: 2132 WT

Kraj: Hoofddorp

Obisk in poštni naslov: Siriusdreef 17-27
Poštna številka: 2132 WT 

Kraj: Hoofddorp

Dostopnost:
Od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure.

Telefonska številka: +31 23 230 20 83

Elektronski naslov: [email protected]

Številka gospodarske zbornice: 78151597
Davčna številka: NL861281676B01

3. člen – Uporabnost

 1. Ti splošni pogoji veljajo za vsako ponudbo podjetnika in za vsako pogodbo, sklenjeno na daljavo med podjetnikom in potrošnikom.
 2. Pred sklenitvijo pogodbe na daljavo bo besedilo teh splošnih pogojev na voljo potrošniku. Če to razumno ni mogoče, bo podjetnik pred sklenitvijo pogodbe na daljavo navedel, kako si je mogoče pri podjetniku ogledati splošne pogoje in jih na zahtevo potrošnika v najkrajšem možnem času poslati brezplačno.
 3. Če se pogodba na daljavo sklene v elektronski obliki, z odstopanjem od prejšnjega odstavka in pred sklenitvijo pogodbe na daljavo, se lahko besedilo teh splošnih pogojev potrošniku da na voljo v elektronski obliki, tako da je mogoče enostavno shranjevanje na trajnem nosilcu podatkov. Če to ni razumno mogoče, bo pred sklenitvijo pogodbe na daljavo navedeno, kje je mogoče splošne pogoje pregledati elektronsko in da bodo na zahtevo potrošnika brezplačno poslani elektronsko ali kako drugače.
 4. V primeru, da poleg teh splošnih pogojev veljajo še posebni pogoji za izdelek ali storitev, se smiselno uporabljata drugi in tretji odstavek, v primeru nasprotujočih si pogojev pa se lahko potrošnik vedno zanese na veljavno zanj najugodnejšo določbo ...

4. člen – Ponudba

 1. Če ima ponudba omejeno obdobje veljavnosti ali je pod pogojem, da bo to izrecno navedeno v ponudbi.
 2. Ponudba vsebuje čim bolj popoln in natančen opis ponujenih izdelkov. Opis je dovolj podroben, da lahko potrošnik pravilno oceni ponudbo. Če podjetnik uporablja slike, so te resnična predstavitev ponujenih izdelkov. Očitne napake ali očitne napake v ponudbi za podjetnika ne zavezujejo.
 3. Vsaka ponudba vsebuje takšne informacije, da je potrošniku jasno, katere pravice in obveznosti so povezane s sprejetjem ponudbe.

5. člen – Sporazum

 1. V skladu z določbami četrtega odstavka se pogodba sklene v trenutku, ko potrošnik sprejme ponudbo in izpolni ustrezne pogoje.
 2. Če je potrošnik ponudbo sprejel po elektronski poti, bo podjetnik takoj potrdil prejem sprejetja ponudbe po elektronski poti. Dokler podjetnik ne potrdi prejema tega sprejema, lahko potrošnik sporazum razveže.
 3. Če bo pogodba sklenjena elektronsko, bo podjetnik z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zagotovil elektronski prenos podatkov in zagotovil varno spletno okolje. Če lahko potrošnik plača po elektronski poti, bo podjetnik sprejel ustrezne varnostne ukrepe.
 4. Podjetnik se lahko – v zakonskih okvirih – seznani, ali lahko potrošnik izpolni svoje plačilne obveznosti, pa tudi vsa tista dejstva in dejavnike, ki so pomembni za odgovorno sklenitev pogodbe na daljavo. Če ima podjetnik na podlagi te preiskave utemeljene razloge, da pogodbe ne sklene, ima pravico, da naročilo ali zahtevo z razlogi zavrne ali k izvedbi priloži posebne pogoje.
 5. Preden potrošnika zavezuje pogodba na daljavo, bo podjetnik potrošniku posredoval naslednje podatke, pisno ali tako, da jih bo potrošnik lahko shranil na dostopen način na trajnem nosilcu podatkov:
  1. naslov za obisk poslovne lokacije podjetnika, kamor lahko potrošnik odide s pritožbami;
  1. pogoje, pod katerimi in na kakšen način lahko potrošnik izkoristi pravico do odstopa od pogodbe, ali jasno izjavo o izključitvi pravice do odstopa;
  1. informacije o garancijah in obstoječih poprodajnih storitvah;
  1. cena, ki vključuje vse davke na izdelek, kolikor je primerno, stroške dostave in način plačila, dostave ali izvedbe pogodbe na daljavo;
  1. zahteve za odpoved sporazuma, če sporazum traja več kot eno leto ali je nedoločen;
  1. če ima potrošnik pravico do odstopa, vzorec obrazca za odstop.
 6. V primeru podaljšane transakcije določba iz prejšnjega odstavka velja samo za prvo dobavo.

6. člen - Pravica do odstopa

 1. Potrošnik lahko odpove pogodbo o nakupu izdelka v 14-dnevnem roku za razmislek brez navedbe razlogov, ob upoštevanju določb 12. člena. Podjetnik lahko od potrošnika zahteva razlog za odstop, vendar ne navede njegov(-i) razlog(i).
 2. Obdobje za razmislek iz odstavka 1 se začne naslednji dan po tem, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo potrošnik vnaprej določi in ni nosilec, prejela izdelek ali:
  1. če je potrošnik naročil več izdelkov v istem vrstnem redu: dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je določil, ki ni prevoznik, prejela zadnji izdelek. Podjetnik lahko, če je o tem jasno obvestil potrošnika pred postopkom naročanja, zavrne naročilo za več izdelkov z različnimi dobavnimi roki.
  1. če je dobava izdelka sestavljena iz več pošiljk ali delov: dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je določil, ki ni prevoznik, prejela zadnjo pošiljko ali zadnji del;
  1. pri pogodbah za redno dostavo izdelkov v določenem obdobju: dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo on določi, ki ni prevoznik, prejela prvi izdelek.

7. člen – Podaljšani odstopni rok

 1. Če podjetnik potrošniku ni posredoval zakonsko zahtevanih informacij o pravici do odstopa od pogodbe ali vzorcu obrazca za odstop, se obdobje hlajenja izteče dvanajst mesecev po koncu prvotnega obdobja hlajenja, določenega v skladu s prejšnjimi odstavki. tega članka.
 2. Če je podjetnik potrošniku posredoval informacije iz prejšnjega odstavka v dvanajstih mesecih po datumu začetka prvotnega obdobja za razmislek, obdobje za razmislek poteče 14 dni po dnevu, ko je potrošnik te informacije prejel.

8. člen – Obveznosti potrošnika v času za razmislek

 1. V času hlajenja bo potrošnik skrbno ravnal z izdelkom in embalažo. Izdelek bo razpakiral ali uporabljal le v obsegu, ki je potreben za določitev narave, lastnosti in delovanja izdelka. Osnovno načelo tukaj je, da lahko potrošnik ravna z izdelkom in ga pregleduje le tako, kot bi mu to dovoljeno v trgovini. 
 2. Potrošnik je odgovoren za amortizacijo izdelka, ki je posledica načina ravnanja z izdelkom, ki presega tisto, kar je dovoljeno v odstavku 1.
 3. Potrošnik ne odgovarja za amortizacijo izdelka, če mu podjetnik pred ali ob sklenitvi sporazuma ni posredoval vseh zakonsko zahtevanih informacij o pravici do odstopa od pogodbe.


9. člen – Uveljavljanje pravice do odstopa

 1. Zahteva za vračilo je veljavna le, če potrošnik pred potekom odstopnega roka obvesti podjetnika o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe. Potrošnik svojo izbiro seznani z upoštevanjem navodil, opisanih naDostava in vračila' stran od podjetnik  slediti.
  1. Potrošnik ima pravico do odstopa v roku iz 6. in 7. člena, če potrošnik pošlje sporočilo o uveljavljanju svoje pravice pred iztekom tega roka. 
  1. Tveganje in dokazno breme za pravilno in pravočasno uveljavljanje pravice do odstopa je od potrošnika.
  1. Z uveljavljanjem pravice do odstopa s strani potrošnika prenehajo obveznosti za izpolnitev sklenjene pogodbe. Ti sporazumi so pravno razpuščeni. 

10. člen – Obveznosti potrošnika v primeru odstopa

 1. Potrošnik v najkrajšem možnem času, vsekakor pa v 14 dneh od dneva po obvestilu iz prvega odstavka 9. člena, vrne izdelek ali ga izroči (pooblaščenemu zastopniku) podjetniku. To ni potrebno, če je podjetnik ponudil sam prevzem izdelka. Potrošnik je v vsakem primeru upošteval rok vračila, če izdelek vrne pred potekom roka za vračilo Stroški vračila so bremenitev potrošnika. Ti znašajo 5,65 € in bodo plačani preko 'return panel'. Vračamo lahko samo neodprte in nepoškodovane izdelke. Potrošnik je odgovoren, da naročilo za vračilo zapakira v ustrezno poštno škatlo z zadostnim embalažnim materialom. Vračilo pošiljke je v celoti na stroške in tveganje potrošnika. Podjetnik odloči o sprejemu vračila, ko je vračilo dobro prejeto. Podjetnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala med postopkom vračila, začetni stroški pošiljanja, izračunani ob naročilu tega artikla, se ne povrnejo. Potrošniku bo povrnjena samo plačana cena (vključno z morebitnimi popusti), vračilo bo izvedeno na isti bančni račun ali način plačila, ki ga je potrošnik uporabil tudi pri naročilu tega naročila. To bo storjeno prek fundacije Mollie Payments.

11. člen – Obveznosti podjetnika v primeru odstopa

 1. Če podjetnik obvestilo o odstopu s strani potrošnika omogoči v elektronski obliki, bo po prejemu tega obvestila takoj poslal potrditev prejema.
 2. Podjetnik bo povrnil vsa plačila, ki jih je opravil potrošnik, razen stroškov dostave (stroškov pošiljanja), ki jih podjetnik zaračuna za vrnjeni izdelek, brez odlašanja, vendar v 14 dneh po dnevu, ko ga potrošnik obvesti o odstopu. Če podjetnik ne ponudi, da bo izdelek prevzel sam, lahko počaka, da vrne denar, dokler izdelka ne prejme in lahko potrdi, da izdelek ni bil poškodovan ali odprt.
 3. Podjetnik uporablja isti način plačila, ki ga je potrošnik uporabil za povračilo, razen če se potrošnik strinja z drugačnim načinom. Povračilo je za potrošnika brezplačno.
 4. Če se je potrošnik odločil za dražji način dostave od najcenejše standardne dostave, podjetniku ni treba povrniti dodatnih stroškov za dražji način.

12. člen – Izključitvena pravica do odstopa

Podjetnik lahko iz pravice do odstopa izključi naslednje izdelke, vendar le, če je podjetnik to v ponudbi vsaj pravočasno do sklenitve pogodbe jasno navedel:

 1. Izdelki ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, na katere podjetnik nima vpliva in ki se lahko pojavijo v odstopnem roku;
 2. Sporazumi, sklenjeni med javno dražbo. Javna dražba pomeni prodajno metodo, pri kateri podjetnik ponuja izdelke, digitalne vsebine in / ali storitve potrošniku, ki je osebno prisoten ali mu je dana možnost, da je osebno prisoten na dražbi pod vodstvom dražitelj in kadar je izbrani ponudnik dolžan kupiti izdelke, digitalne vsebine in / ali storitve;
 3. Izdelki, izdelani po potrošniških specifikacijah, ki niso montažni in so izdelani na podlagi individualne izbire ali odločitve potrošnika oziroma so jasno namenjeni določeni osebi. To vključuje kapice za usta z lastnim logotipom;
 4. Izdelki, ki se hitro pokvarijo ali imajo omejen rok uporabnosti;
 5. Zapečateni izdelki, ki zaradi varovanja zdravja ali higiene niso primerni za vračilo in na katerih je bil pečat po dostavi polomljen, kot so maske za usta;
 6. Izdelki, ki se po naravi nepreklicno mešajo z drugimi izdelki;
 7. Izdelki v kategoriji dodatkov, kot so tablete joda;

13. člen – Cena

 1. Podjetnik ne sme spreminjati cene plasiranega in spremeni plačano naročilo. Takoj, ko potrošnik odda naročilo in plača, je dogovor dogovorjen za ceno, ki je bila takrat navedena.
 2. V nasprotju s prejšnjim odstavkom lahko podjetnik ponuja izdelke ali storitve, katerih cene so odvisne od nihanj na finančnem trgu in na katere podjetnik nima vpliva, po spremenljivih cenah. Povezava do nihanj in dejstva, da so navedene cene ciljne cene, je navedena v ponudbi.
 3. Povišanje cen v treh mesecih po sklenitvi pogodbe je dovoljeno le, če je rezultat zakonskih predpisov ali določb.
 4. Povišanje cen od 3 mesecev po sklenitvi pogodbe je dovoljeno le, če je podjetnik to določil in:
  1. so rezultat zakonskih predpisov ali določb; ali
  1. potrošnik je pooblaščen, da sporazum odpove na dan, ko začne zviševanje cene veljati.
 5. Cene, navedene v ponudbi izdelkov ali storitev, vključujejo DDV.

14. člen – Skladnost z dogovorom in dodatno jamstvo

 1. Podjetnik jamči, da so izdelki skladni s pogodbo, specifikacijami, navedenimi v ponudbi, razumnimi zahtevami zanesljivosti in/ali uporabnosti ter zakonskimi določili in/ali državnimi predpisi, ki veljajo na dan sklenitve pogodbe. Če je dogovorjeno, podjetnik jamči tudi, da je izdelek primeren za drugačno uporabo kot običajno.
 2. Dodatno jamstvo, ki ga zagotovi podjetnik, njegov dobavitelj, proizvajalec ali uvoznik, nikoli ne omejuje zakonskih pravic in trditev, ki jih lahko potrošnik uveljavlja proti podjetniku na podlagi sporazuma, če podjetnik ni izpolnil svojega dela dogovora.
 3. Pod dodatnim jamstvom se razume kakršna koli obveznost podjetnika, njegovega dobavitelja, uvoznika ali proizvajalca, v kateri potrošniku podeli določene pravice ali zahtevke, ki presegajo tisto, kar je zakonsko dolžan storiti v primeru, da ni izpolnil svojega dela. sporazuma.

15. člen – Dostava in izvedba

 1. Podjetnik bo kar najbolj previden pri prejemanju in izvajanju naročil za izdelke ter pri ocenjevanju vlog za opravljanje storitev.
 2. Kraj dostave je naslov, ki ga je potrošnik podjetniku sporočil.
 3. Ob ustreznem spoštovanju navedenega v 4. členu teh splošnih pogojev bo podjetnik sprejeta naročila izvršil s pravočasno hitrostjo, vendar najpozneje v 30 dneh, razen če ni dogovorjeno drugačno dobavno obdobje. Če dostava zamuja ali če naročila ni mogoče ali le delno izvršiti, bo potrošnik o tem obveščen najkasneje v 30 dneh po oddaji naročila.
 4. Tveganje poškodbe ali izgube izdelkov preide na potrošnika takoj, ko on ali tretja oseba, ki jo je določil, ki ni prevoznik, pridobi fizično posest nad izdelki. Tveganje pa preide na potrošnika ob dostavi prevozniku, če mu je slednji naročil prevoz izdelkov in te izbire ni ponudil podjetnik, brez poseganja v pravice potrošnika do prevoznika. . 

16. člen – Transakcije trajanja: trajanje, preklic in podaljšanje

 1. Potrošnik lahko odpove pogodbo, ki je bila sklenjena za nedoločen čas in se nanaša na redno dostavo izdelkov, ob upoštevanju dogovorjenih pravil o odpovedi in odpovednem roku, ki ni daljši od enega meseca.
 2. Potrošnik lahko odpove pogodbo, ki je bila sklenjena za določen čas in ki se nanaša na redno dostavo izdelkov, kadar koli proti koncu določenega roka, ob upoštevanju dogovorjenih pravil o odpovedi in odpovednem roku, ki ni daljši. kot en mesec.
 3. Potrošnik lahko sporazume iz prejšnjih odstavkov:
  1. preklic kadar koli in ne sme biti omejen na odpoved ob določenem času ali v določenem obdobju;
  1. vsaj preklicati na enak način, kot jih je sklenil on;
  1. vedno odpove z istim odpovednim rokom, kot si ga je podjetnik sam določil.
 4. Pogodbe, ki je bila sklenjena za določen čas in se nanaša na redno dobavo izdelkov, ni mogoče tiho podaljšati ali podaljšati za določen čas.
 5. Pogodba, ki je bila sklenjena za določen čas in se nanaša na redno dostavo izdelkov, se lahko tiho podaljša samo za nedoločen čas, če lahko potrošnik kadar koli odpove z odpovednim rokom, ki ni daljši od enega meseca. . 
 6. Če pogodba traja več kot eno leto, lahko potrošnik kadar koli po enem letu odpove pogodbo z odpovednim rokom, ki ni daljši od enega meseca, razen če razumnost in poštenost nasprotujeta odpovedi pred koncem dogovorjenega roka.

17. člen – Plačilo

 1. Če v pogodbi ali dodatnih pogojih ni določeno drugače, mora potrošnik plačati dolgovane zneske v 14 dneh po začetku obdobja ohlajanja ali, če obdobja ohlajanja ni, v 14 dneh po sklenitev pogodbe.. 
 2. Vsa prodaja podjetnika poteka po predplačilu. Potrošnik lahko uporablja plačilna sredstva Mollie Payments Foundation, ki so vidna med oddajo naročila. Naročilo pri podjetniku bo poslano šele po opravljenem plačilu potrošnika je
 3. Potrošnik je dolžan podjetniku nemudoma sporočiti netočnosti v navedenih ali navedenih podrobnostih plačila.
 4. Če potrošnik svojih plačilnih obveznosti ne izpolni pravočasno, potem ko ga je podjetnik obvestil o zamudi pri plačilu in mu je podjetnik odobril 14 dni, da še vedno izpolni svoje plačilne obveznosti, potem ko plačila v tem 14-dnevnem roku zapadejo zakonske obresti na dolgovani znesek in podjetnik je upravičen zaračunati zunajsodne stroške izterjave, ki so mu nastali. Ti stroški zbiranja znašajo največ: 15% pri neporavnanih zneskih do 2.500 EUR; 10% v naslednjih 2.500 EUR in 5% v naslednjih 5.000 EUR z najmanj 40 EUR. Podjetnik lahko odstopa od navedenih zneskov in odstotkov v korist potrošnika.

18. člen – Pritožbeni postopek

 1. Podjetnik ima pritožbeni postopek in pritožbo obravnava v skladu s tem pritožbenim postopkom.
 2. Reklamacije glede izvršitve pogodbe morajo biti potrošniku v celoti in jasno opisane v razumnem roku po tem, ko je potrošnik odkril napake. podjetnik
 3. Na pritožbe, predložene podjetniku, bomo odgovorili v roku 14 dni od datuma prejema. Če pritožba zahteva predvidljivo daljši čas obdelave, bo podjetnik v 14 dneh odgovoril s potrditvijo prejema in navedbo, kdaj lahko potrošnik pričakuje podrobnejši odgovor.
 4. Pritožbo glede izdelka, storitve ali podjetniške storitve je mogoče vložiti tudi prek obrazca za pritožbe na potrošniški strani spletnega mesta Thuiswinkel.org. www.thuiswinkel.org. Pritožba bo nato poslana ustreznemu podjetniku in Thuiswinkel.org.
 5. Potrošnik mora podjetniku v vsakem primeru dati 4 tedne časa, da se pritožba reši v medsebojnem posvetovanju. Po tem obdobju nastane spor, ki je predmet spora.

19. člen – Spori

 1. Za sporazume med podjetnikom in potrošnikom, za katere veljajo ti splošni pogoji, velja samo nizozemska zakonodaja.
 2. Spore med potrošnikom in podjetnikom glede sklenitve ali izvajanja dogovorov v zvezi z izdelki in storitvami, ki jih mora ta podjetnik dostaviti ali dostaviti, lahko ob ustreznem upoštevanju spodnjih določb potrošnik in podjetnik predloži Thuiswinkelu. Odbor za spore., Poštni predal 90600, 2509 LP v Haagu (www.sgc.nl ).
 3. Odbor za spore bo spore obravnaval le, če bo potrošnik pritožbo podjetniku najprej predložil v razumnem roku.
 4. Če pritožba ne vodi do rešitve, je treba spor predložiti odboru za spore v pisni obliki ali v drugi obliki, ki jo določi odbor najkasneje v 12 mesecih po datumu, ko je potrošnik pritožbo vložil podjetniku.
 5. Če želi potrošnik vložiti spor pri Odboru za spore, podjetnika ta izbira zaveže. Po možnosti potrošnik o tem najprej poroča podjetniku.
 6. Če želi podjetnik vložiti spor pri Odboru za spore, bo moral potrošnik v petih tednih od pisne zahteve podjetnika pisno sporočiti, ali želi to storiti ali želi, da spor obravnava pristojno sodišče. Če podjetnik v petih tednih ne sliši za izbiro potrošnika, je podjetnik upravičen, da spor predloži pristojnemu sodišču. 
 7. Odbor za spore odloča pod pogoji, določenimi v predpisih Odbora za spore (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Odločitve odbora za spore sprejemajo zavezujoče nasvete.
 8. Odbor za spore ne bo obravnaval sporov ali bo ustavil postopek, če je podjetnik dobil moratorij, je bankrotiral ali je dejansko zaključil svoje poslovne dejavnosti, preden je odbor na obravnavi in na zaključnem sporazumu obravnaval spor. odločitev.
 9. Če je poleg Odbora za spore v Thuiswinkelu pristojen še en odbor za spore, ki je priznan ali povezan z Odborom za potrošniške spore (SGC) ali Inštitutom za pritožbe glede finančnih storitev (Kifid), je odbor za spore Thuiswinkel po možnosti pristojen za spore, ki se nanašajo predvsem na način prodaje ali storitev na daljavo. Za vse druge spore je drugi priznani odbor za spore, povezan s SGC ali Kifid.

20. člen – Industrijska garancija

 1. Thuiswinkel.org zagotavlja, da člani Odbora za spore v Thuiswinkelu spoštujejo zavezujoče nasvete, razen če se član odloči, da bo zavezujoči nasvet predložil sodišču v pregled v dveh mesecih po njegovem pošiljanju. To jamstvo se oživi, če je bil zavezujoč nasvet potrjen po pregledu sodišča in je sodba, ki dokazuje, postala pravnomočna. Thuiswinkel.org bo ta znesek potrošniku plačal do 10.000 EUR na zavezujoč nasvet. Za zneske, večje od 10.000 EUR na zavezujoč nasvet, bo plačanih 10.000 EUR. Za presežek je Thuiswinkel.org dolžan po najboljših močeh zagotoviti, da član upošteva zavezujoče nasvete.
 2. Uporaba tega jamstva zahteva, da se potrošnik pisno pritoži na Thuiswinkel.org in da svojo terjatev do podjetnika prenese na Thuiswinkel.org. Če je terjatev do podjetnika večja od 10.000 EUR, se potrošniku ponudi, da svojo terjatev prenese na Thuiswinkel.org, če presega znesek 10.000 EUR, nato pa bo ta organizacija izvedla plačilo v svojem imenu in na stroške bo to zakonito zahteval, da bo zadovoljil potrošnika.

21. člen – Dodatne ali odstopajoče določbe 

Dodatne določbe ali določbe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev, potrošniku morda ne smejo škodovati in jih je treba zapisati v pisni obliki ali na tak način, da jih lahko potrošnik na trajen medij dostopno shrani.

 1. Če potrošnik pošlje svoj logotip in/ali slike podjetniku, da ga natisne na enega od svojih izdelkov, slednji v nobenem primeru ni odgovoren za avtorske pravice te slike in/ali logotipa. To odgovornost nosi potrošnik, ki odda naročilo.
 2. Podjetnik nikoli ne odgovarja za besedilo ali sliko, natisnjeno na izdelku, ki ga je potrošnik naročil. Če natisnjeno besedilo ali slika ni tisto, kar je potrošnik poslal, je potrošnik dolžan vrniti vse prejete natisnjene artikle, da jih podjetnik lahko uniči.
 3. Podjetnik ne odgovarja za kakovost tiska izdelka, ki ga natisne tretja oseba, ali kakovost slik, ki jih pošlje potrošnik.
 4. Uporaba kupljenega izdelka od podjetnika je v celoti na tveganje potrošnika. Podjetnik ob prejemu naročila domneva, da ima potrošnik dovolj znanja o izdelku, o delovanju izdelka in o uporabi izdelka.
 5. Morebitne škode, ki bi nastala zaradi uporabe izdelka, kupljenega na spletni strani podjetnika, podjetnika nikoli ne more povrniti. Uporaba kupljenih izdelkov je na lastno odgovornost.
 6. Podjetnik nikoli ne navaja 'zdravstvenih trditev' na svoji spletni strani ali v oglasih. Če to storijo tretje osebe s sklicevanjem na podjetnika, podjetnik za to ne odgovarja.

22. člen – Višja sila

 1. V primeru višje sile se obveznosti podjetnika zadržijo.
 2. Pod višjo silo se razumejo nepredvidljive okoliščine v zvezi z osebami in/ali materialom, ki jim služimo ali jih nameravamo služiti pri izvajanju pogodbe, ki so takšne narave, da je izpolnitev pogodbe zato nemogoča ali tako neprijetna in/ ali nesorazmerno draga postane, da izpolnitve dogovora od podjetnika ni več ali ni mogoče zahtevati takoj. Takšne okoliščine med drugim uvrščajo: vojno in primerljive situacije, vladne ukrepe, stavke, blokade, ovire s strani tretjih oseb, posledice pandemije, kot je pandemija Covid-19, epidemije, tehnične zaplete, ki jih obe strani ne moreta predvideti, okoliščine, da je podjetnik ne prejme predstavitve, ki je pomembna v zvezi s predstavitvijo, ki jo moramo izvesti, pravočasno ali neustrezno.
 3. V primeru višje sile podjetnik ni dolžan plačati odškodnine.

sl_SISL