Integritetspolicy

Sekretesspolicy Hygienekoning.nl - maj 2020

1. Vem behandlar personuppgifterna?

Louis Venera BV / Hygienekoning.nl, med sitt säte och huvudkontor i Berg en Terblijt, Rijksweg 121 (hädanefter kallad "Hygienekoning.nl" eller "vi"), respekterar integriteten för alla besökare på sin webbplats www. Information från .Hygienekoning.nl som du tillhandahåller kommer att behandlas konfidentiellt. Denna information behandlas också konfidentiellt av tredje part som ansvarar för säkerheten för datalagringen [i enlighet med den nationella förordningen om skydd av personuppgifter].

Louis Venera BV, Handelskammarens nummer: 72007281, finns på:

Riksväg 121

Berg och Terblijt

Telefon: 0644266724

E-post: [email protected]

2. Vad är personuppgifter?

Definitionen av personuppgifter är följande: 'all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person'. Det är därför personuppgifter genom vilka en person kan identifieras. Personuppgifter är till exempel namn, födelsedatum, adressuppgifter, e-postadresser, passfoto, fingeravtryck men också IP-adresser.

 1. Vilka typer av personuppgifter behandlas och för vilket ändamål behandlas dessa uppgifter?

Vi använder dina uppgifter för att behandla din begäran om information samt för det ändamål för vilket du tillhandahöll den. Hygienekoning.nl kan använda dina personuppgifter för att göra webbplatsen och våra tjänster tillgängliga för sina användare, för att analysera och förbättra webbplatsen, för att behandla jobbansökningar och för att behandla en begäran om information och tjänster.

a) Besök vår webbplats

När du besöker vår webbplats www.Hygienekoning.nl skickar din webbläsare automatiskt data till servern på vår webbplats. Denna information lagras tillfälligt i en så kallad loggfil. Det gäller följande information:

 • Din IP-adress;
 • Datum och tid för åtkomst;
 • Namn och URL för den hämtade filen.;
 • Webbplats från vilken åtkomst beviljades (hänvisnings-URL);
 • Webbläsaren som används (inställningar) och, om tillämpligt, datorns operativsystem och namnet på din AccessProvider.

Ovanstående uppgifter behandlas av oss för följande ändamål, nämligen att säkerställa: en bra anslutning till webbplatsen, bekväm användning av vår webbplats, utvärdering av systemsäkerhet och stabilitet och för administrativa ändamål. Under inga omständigheter kommer de bearbetade uppgifterna att användas för att identifiera dig. Dessutom används cookies på vår webbplats.

Sekretesspolicy Hygienekoning.nl - maj 2020 1

Sekretesspolicy Hygienekoning.nl - maj 2020

b) Beställning eller e-post

Hygienekoning.nl behandlar personuppgifter som du tillhandahåller oss via en beställning eller e-post till förmån för tjänsten, såsom ditt namn, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter och din beställning.

c) Anställda

De anställdas personuppgifter behandlas på grundval av lagen och anställningsavtalet. I detta avseende hänvisas också till de regler som gäller för anställningsavtalet samt protokollet.

d) Sociala medier

Hygienekoning.nl är också aktivt på olika sociala medier, nämligen [Facebook, Twitter och Youtube]. Om du använder plugin-program för sociala medier på vår webbplats eller via de plug-ins som nämns i vår e-postsignatur kan vi få personuppgifter via dessa sociala medier. Vi hänvisar också till sekretesspolicyn för själva sociala mediasidan.

e) Marknadsföring

Slutligen samlar vi in kommersiell information om företag och potentiella leverantörer, såsom positionen på marknaden, eventuellt intresse för våra tjänster och möjliga kontaktpersoner. De personuppgifter som behandlas av potentiella leverantörer och kontaktpersoner är: företagets namn, verksamhetsort och kontaktpersonens namn.

4. Tredje parter

Hygienekoning.nl tillhandahåller dina uppgifter (namn, adress, momsnummer, beställning etc.) till leverantören av produkter som du har valt. Denna leverantör bär sitt eget ansvar för behandlingen av dina uppgifter. Annan information kommer inte att överföras av Hygienekoning.nl till tredje part. Undantaget gäller tredje parter som anlitas av Hygienekoning.nl för databehandling. Dessutom överförs personuppgifter endast om:

 1. detta är nödvändigt för genomförandet av ett avtal; (till exempel leverans av dokument via brevbäraren / kuriren eller för att inleda och genomföra rättsliga förfaranden).
 2. detta är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet;
 3. detta är nödvändigt för att försvara legitima intressen;
 4. detta är nödvändigt för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller för utövandet av officiell myndighet.
 5. du ger tillstånd för detta.

Sekretesspolicy Hygienekoning.nl - maj 2020 2

Sekretesspolicy Hygienekoning.nl - maj 2020

5. Överföring av personuppgifter inom och utanför EU

Dina personuppgifter kan överföras av Hygienekoning.nl från Nederländerna till utlandet i enlighet med den europeiska allmänna personuppgiftsförordningen. En motsvarande skyddsnivå garanteras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

6. De registrerades rättigheter

Baserat på lagar och förordningar har du ett antal rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter:

a) Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas eller inte. Du har därför rätt att se de personuppgifter som vi har fått från dig.

Om du har lämnat in en begäran om åtkomst kommer vi att informera dig skriftligen varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka typer av personuppgifter vi behandlar, till vilka organisationer vi har vidarebefordrat dessa personuppgifter, hur länge vi behåller dessa personuppgifter och vilka rättigheter du har med avseende på denna behandling av personuppgifter. kan träna.

b) Rätt till rättelse och tillägg

Du har rätt att skicka in en begäran om korrigering av felaktiga personuppgifter. Du kommer att meddelas om vi har korrigerat dina personuppgifter. Vi kommer också att informera tredje part som har fått felaktiga personuppgifter om felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

c) Rätt till begränsning av behandlingen

Du kan skicka en begäran om att begränsa användningen av personuppgifterna. Detta innebär att du gör personuppgifterna tillfälligt otillgängliga. En sådan begäran är möjlig om:

 1. noggrannheten i personuppgifter bestrids;
 2. behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering;
 3. personuppgifterna är inte längre nödvändiga för ändamålen, utan krävs för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 4. du har invänt mot behandlingen av personuppgifter.

Vi kommer också att informera tredje parter som har fått personuppgifterna om begränsningen av användningen av dessa personuppgifter.

Sekretesspolicy Hygienekoning.nl - maj 2020 3

Sekretesspolicy Hygienekoning.nl - maj 2020

d) Rätt till invändningar

Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter. Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter kommer uppgifterna inte att behandlas, såvida vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter.

e) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära en kopia av de behandlade personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat, vanligt digitalt filformat. Detta gäller digitala data och inte pappersfiler.

 1. Rätt att glömmas bort (rätt till radering)

Du har rätt att radera dina personuppgifter under vissa villkor, nämligen när:

 1. personuppgifter är inte längre nödvändiga för ändamålen;
 2. du återkallar ditt samtycke som ligger till grund för behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;
 3. du motsätter dig behandlingen och det finns inga tvingande skäl att inte respektera din invändning;
 4. personuppgifterna har behandlats olagligt av oss;
 5. personuppgifterna måste raderas på grundval av en rättslig skyldighet;
 6. personuppgifterna har samlats in med hjälp av mobiltelefoni eller internettjänster;

Om dina uppgifter har bearbetats på grundval av ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke.

7. Utövande av rättigheter

Om du vill utöva ovanstående rättigheter, vänligen kontakta dataskyddsombudet: Maarten Cruts, via [email protected]

Sekretesspolicy Hygienekoning.nl - maj 2020 4

Sekretesspolicy Hygienekoning.nl - maj 2020

8. Lagringstid

De personuppgifter som mottas av Hygienekoning.nl lagras endast för ovannämnda ändamål. Dessutom kommer de behandlade personuppgifterna inte att sparas längre än nödvändigt för ändamålet eller inte längre än vad som föreskrivs i lag.

9. Dataskydd

Hygienekoning.nl har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse, skada, modifiering eller avslöjande.

10. Frågor och förändringar

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen skicka ett e-postmeddelande till [email protected] Denna sekretesspolicy kan ändras regelbundet. Denna sekretesspolicy är för närvarande giltig och går från maj 2020.

Sekretesspolicy Hygienekoning.nl - maj 2020 5

sv_SESV