Villkor

Villkor

Allmänna villkor Hygienekoning.nl

De allmänna villkoren för Bonbini Enterprises Holding BV under Hygienekoning.nl upprättades den 27 maj 2020 och är baserade på de allmänna villkoren Thuiswinkel.org i samråd med Konsumentföreningen med ett tillägg av villkoren för Hygienekoning .nl

Index: 

Artikel 1 – Definitioner
Artikel 2 – Företagarens identitet
Artikel 3 – Tillämpning
Artikel 4 – Erbjudandet
Artikel 5 – Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 – Förlängd ångerfrist

Artikel 8 – Konsumentens skyldigheter under betänketiden
Artikel 9 – Utövande av ångerrätten
Artikel 10 – Konsumentens skyldigheter vid ångerrätt

Artikel 11 – Företagarens skyldigheter vid återkallelse
Artikel 12 – Uteslutningsrätt till ångerrätt
Artikel 13 – Priset
Artikel 14 – Efterlevnad och extra garanti
Artikel 15 – Leverans och utförande
Artikel 16 – Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förlängning
Artikel 17 – Betalning
Artikel 18 – Klagomålsförfarande
Artikel 19 – Tvister
Artikel 20 – Branschgaranti
Artikel 21 – Ytterligare eller andra bestämmelser
Artikel 22 – Force majeure

Artikel 1 – Definitioner

Under dessa förhållanden har följande termer följande betydelser:

 1. Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och / eller tjänster tillhandahålls av entreprenören eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje parten och entreprenören;
 2. Dags för eftertanke: den tid inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 3. Konsument: den fysiska person som inte agerar för ändamål som har samband med hans näringsverksamhet, affär, hantverk eller yrke;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
 6. Varaktighetsavtal: ett avtal som omfattar regelbunden leverans av varor, tjänster och / eller digitalt innehåll under en viss period;
 7. Hållbar databärare: varje verktyg – inklusive e-post – som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är personligen riktad till honom på ett sätt som förhindrar framtida konsultation eller användning under en tidsperiod som är anpassad till det syfte för vilket informationen är avsedd, och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen;
 8. Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att säga upp distansavtalet inom avkylningsperioden.
 9. Entreprenör: den fysiska eller juridiska personen som är medlem i Thuiswinkel.org och som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och / eller tjänster till konsumenter på distans;
 10. Distansavtal: ett avtal som ingåtts mellan företagaren och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, varvid exklusivt eller gemensamt utnyttjas av en eller flera tekniker för distanskommunikation fram till och med avtalets ingående;
 11. Formulär för återkallande: det europeiska modellformuläret för uttag som ingår i bilaga I till dessa villkor; Bilaga I behöver inte göras tillgänglig om konsumenten inte har ångerrätt med avseende på sin beställning.
 12. Fjärrkommunikationsteknik: betyder som kan användas för att sluta avtal, utan att konsumenten och företagaren behöver träffas i samma lokal samtidigt.

Artikel 2 – Företagarens identitet

Företagarens namn: Bonbini enterprises holding bv
Handel under namnet: Hygienekoning.nl

Företagsadress: Siriusdreef 17-27
Postnummer: 2132 WT

Plats: Hoofddorp

Besöks- och postadress: Siriusdreef 17-27
Postnummer: 2132 WT 

Plats: Hoofddorp

Tillgänglighet:
Måndag till fredag från 8.00 till 16.00.

Telefonnummer: +31 23 230 20 83

E-postadress: [email protected]

Handelskammarens nummer: 78151597
Momsnummer: NL861281676B01

Artikel 3 – Tillämpning

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.
 2. Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt kommer entreprenören att ange, innan distansavtalet ingås, hur de allmänna villkoren kan ses hos entreprenören och att de kommer att skickas gratis så snart som möjligt på konsumentens begäran.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, med avvikelse från föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten kan kan enkelt lagras på en hållbar databärare. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges var de allmänna villkoren kan inspekteras elektroniskt och att de kommer att skickas gratis elektroniskt eller på annat sätt på konsumentens begäran.
 4. Om specifika produkt- eller servicevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och i händelse av motstridiga villkor kan konsumenten alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelsen som är mest gynnsam för honom. .

Artikel 4 – Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller underkastas villkor kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller så mycket som möjligt en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter som erbjuds. Uppenbara fel eller uppenbara fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.
 3. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är kopplade till att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 – Avtalet

 1. Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 ingås avtalet i det ögonblick som konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller motsvarande villkor.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av entreprenören kan konsumenten upplösa avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Företagaren kan själv – inom rättsliga ramar – informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avslå en beställning eller begäran med motivering eller att till utförandet förena särskilda villkor.
 5. Innan konsumenten blir bunden av distansavtalet kommer företagaren att lämna följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:
  1. besöksadress för företagarens etablering där konsumenten kan gå med klagomål;
  1. villkoren för och hur konsumenten kan använda sig av ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten,
  1. information om garantier och befintlig service efter köp;
  1. priset inklusive alla skatter på produkten, i den mån det är tillämpligt leveranskostnaderna, och sättet för betalning, leverans eller fullgörande av distansavtalet;
  1. Kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt.
  1. om konsumenten har en ångerrätt, modellen för ångerrätt.
 6. I händelse av en förlängd transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

Artikel 6 - Ångerrätt

 1. Konsumenten kan lösa ett avtal om köp av en produkt under en betänketid på 14 dagar utan att ange skäl, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 12. Företagaren får fråga konsumenten om anledningen till att ångra sig, men inte att ange hans anledning(er).
 2. Den reflektionsperiod som avses i punkt 1 börjar dagen efter att konsumenten, eller en tredje part som i förväg har utsetts av konsumenten, som inte är transportören, har fått produkten, eller:
  1. om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning: den dag då konsumenten eller en av denne utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit emot den sista produkten. Företagaren kan, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta innan beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider.
  1. om leveransen av en vara består av flera sändningar eller delar: den dag då konsumenten eller en av denne utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit emot den sista sändningen eller den sista delen;
  1. vid avtal om regelbunden leverans av produkter under viss tid: den dag då konsumenten eller en av denne utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit emot den första produkten.

Artikel 7 – Förlängd ångerfrist

 1. Om entreprenören inte har tillhandahållit konsumenten den lagligt föreskrivna informationen om ångerrätten eller modellformuläret för återkallande, kommer reflektionsperioden att löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga reflektionsperioden som fastställts i enlighet med föregående stycken i denna artikel.
 2. Om entreprenören har tillhandahållit konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter inledningsdatumet för den ursprungliga reflektionsperioden, upphör eftertankeperioden 14 dagar efter den dag då konsumenten fick denna information.

Artikel 8 – Konsumentens skyldigheter under betänketiden

 1. Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Grundprincipen här är att konsumenten endast får hantera och besiktiga varan som han skulle få göra i butik. 
 2. Konsumenten ansvarar för värdeminskning på varan som är ett resultat av ett sätt att hantera varan som går utöver vad som är tillåtet i 1 mom.
 3. Konsumenten är inte ansvarig för en minskning av värdet på produkten om entreprenören inte har gett honom all lagligt föreskriven information om ångerrätten före eller efter avtalets ingående.


Artikel 9 – Utövande av ångerrätten

 1. En returbegäran är endast giltig om konsumenten informerar företagaren om sitt beslut att frånträda avtalet innan ångerfristen har löpt ut. Konsumenten gör sitt val känt genom att följa instruktionerna som beskrivs påFrakt & Retur' sida av entreprenör  att följa.
  1. Konsumenten har sin ångerrätt inom den ångerfrist som avses i artikel 6 och artikel 7 om konsumenten skickar meddelandet om utövandet av sin rätt innan denna period har löpt ut. 
  1. Risken och bevisbördan för rätt och snabb utövande av ångerrätten ligger hos konsumenten.
  1. Konsumentens utövande av ångerrätten upphör förpliktelserna för parterna att fullgöra det ingångna avtalet. Dessa avtal är juridiskt upplösta. 

Artikel 10 – Konsumentens skyldigheter vid ångerrätt

 1. Så snart som möjligt, men i alla fall inom 14 dagar från dagen efter det meddelande som avses i artikel 9.1, returnerar konsumenten produkten eller överlämnar den till (en auktoriserad representant för) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten har i alla fall iakttagit returtiden om han returnerar varan innan betänketiden har löpt ut.Returkostnaderna står för konsumentens räkning. Dessa uppgår till 5,65 € och kommer att betalas via "returpanelen". Endast oöppnade och oskadade produkter kan returneras. Det är konsumentens ansvar att packa returordern i en ordentlig fraktlåda med tillräckligt med förpackningsmaterial. Returförsändelsen sker helt på konsumentens bekostnad och risk. Företagaren bestämmer accepterandet av returen när returen mottagits i god ordning. Företagaren ansvarar inte för eventuella skador som uppstår under returprocessen. De initiala fraktkostnaderna som beräknas vid beställning av denna vara ersätts inte. Endast det pris som betalats (inklusive eventuella rabatter) kommer att återbetalas till konsumenten Återbetalningen sker till samma bankkonto eller betalningssätt som konsumenten också använde vid beställning av denna beställning. Detta kommer att göras genom Mollie Payments Foundation.

Artikel 11 – Företagarens skyldigheter vid återkallelse

 1. Om företagaren gör anmälan om återkallelse från konsumenten elektroniskt kommer han omedelbart att skicka en bekräftelse på mottagandet efter mottagandet av detta meddelande.
 2. Entreprenören kommer att ersätta alla betalningar från konsumenten, exklusive leveranskostnader (fraktkostnader) som företagaren debiterar för den returnerade produkten, utan dröjsmål men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelar honom om återkallandet. Om inte entreprenören erbjuder sig att hämta produkten själv kan han vänta med att betala tillbaka tills han har fått produkten och kan bekräfta att produkten inte har skadats eller öppnats.
 3. Entreprenören använder samma betalningsmetod som konsumenten har använt för återbetalning, såvida inte konsumenten godkänner en annan metod. Återbetalningen är gratis för konsumenten.
 4. Om konsumenten har valt en dyrare leveransmetod än den billigaste standardleveransen behöver företagaren inte betala tillbaka merkostnaderna för den dyrare metoden.

Artikel 12 – Uteslutningsrätt till ångerrätt

Företagaren kan undanta följande produkter från ångerrätten, men endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för avtalets ingående:

 1. Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen;
 2. Avtal som ingåtts under en offentlig auktion. Med en offentlig auktion menas en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster erbjuds av entreprenören till konsumenten som är personligen närvarande eller ges möjlighet att vara personligen närvarande på auktionen, under ledning av en auktionsägare, och där framgångsrik budgivare är skyldig att köpa produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster;
 3. Produkter tillverkade enligt konsumentspecifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas utifrån ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som är uppenbart avsedda för en specifik person. Detta inkluderar munskydd med din egen logotyp;
 4. Produkter som förstörs snabbt eller har en begränsad hållbarhetstid;
 5. Förseglade produkter som inte lämpar sig för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leverans, såsom munskydd;
 6. Produkter som till sin natur blandas oåterkalleligt med andra produkter efter leverans;
 7. Produkter i kategorin kosttillskott, såsom jodtabletter;

Artikel 13 – Priset

 1. Företagaren får inte ändra priset på en placerad och ändra betald order. Så fort konsumenten lägger en beställning och betalar ingås avtalet till det pris som då angavs.
 2. I motsats till föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på den finansiella marknaden och som entreprenören inte har något inflytande över, till rörliga priser. Denna länk till fluktuationer och det faktum att eventuella angivna priser är riktpriser anges i erbjudandet.
 3. Prisökningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser.
 4. Prisökningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om entreprenören har bestämt detta och:
  1. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser; eller
  1. konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
 5. De priser som anges i erbjudandet om produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 14 – Överensstämmelse med avtalet och extra garanti

 1. Företagaren garanterar att produkterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som finns vid datumet för avtalets ingående. Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
 2. En extra garanti som tillhandahålls av entreprenören, hans leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheterna och hävdar att konsumenten kan göra gällande gentemot entreprenören på grundval av avtalet om entreprenören inte har uppfyllt sin del av avtalet.
 3. Med en extra garanti avses varje skyldighet för entreprenören, hans leverantör, importör eller producent där han ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad han är lagligt skyldig att göra om han inte har uppfyllt sin del av avtalet. .

Artikel 15 – Leverans och utförande

 1. Entreprenören kommer att ta största möjliga försiktighet när han tar emot och implementerar order på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransstället är den adress som konsumenten har meddelat företagaren.
 3. Med vederbörlig iakttagelse av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer entreprenören att genomföra accepterade beställningar med rätt hastighet, dock senast 30 dagar, såvida inte en annan leveranstid har avtalats. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte eller endast delvis kan genomföras, kommer konsumenten att underrättas om detta senast 30 dagar efter beställningen.
 4. Risken för skada på eller förlust av produkterna övergår till konsumenten så snart denne eller en tredje part utsedd av honom, som inte är transportör, har förvärvat produkterna fysiskt. Risken övergår dock till konsumenten vid leverans till transportören, om denne har instruerats av konsumenten att transportera produkterna och detta val inte erbjöds av företagaren, utan att det påverkar konsumentens rättigheter gentemot transportören. . 

Artikel 16 – Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förlängning

 1. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter, med iakttagande av överenskomna avbeställningsregler och en uppsägningstid om högst en månad.
 2. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter när som helst mot slutet av den bestämda löptiden, med iakttagande av överenskomna avbeställningsregler och en uppsägningstid på högst än en månad.
 3. Konsumenten kan de avtal som nämns i föregående stycken:
  1. avbryta när som helst och inte begränsas till avbokning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
  1. åtminstone avbryta på samma sätt som de ingick av honom;
  1. avbryt alltid med samma uppsägningstid som entreprenören har bestämt för sig själv.
 4. Ett avtal som har ingåtts på bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter får inte tyst förlängas eller förnyas på bestämd tid.
 5. Ett avtal som har ingåtts på bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst får säga upp sig med en uppsägningstid om högst en månad . 
 6. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa motsätter sig uppsägning före utgången av den överenskomna perioden.

Artikel 17 – Betalning

 1. I den mån annat inte föreskrivs i avtalet eller tilläggsvillkoren ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 14 dagar efter det att ångerfristen har börjat eller, i avsaknad av ångerfrist, inom 14 dagar efter det att ångerfristen har börjat. ingående av avtalet. . 
 2. All försäljning av företagaren sker på förskottsbetalning. Konsumenten kan använda Mollie Payments Foundations betalningsmetoder som är synliga vid utcheckningen av beställningen. En beställning hos företagaren skickas först när konsumentens betalning är gjord är
 3. Konsumenten har skyldighet att utan dröjsmål rapportera felaktigheter i angivna eller angivna betalningsuppgifter till företagaren.
 4. Om konsumenten inte uppfyller sina betalningsskyldigheter i tid, efter att han har informerats av entreprenören om den sena betalningen och entreprenören har gett konsumenten en frist på 14 dagar för att fortfarande uppfylla sina betalningsskyldigheter, efter underlåtenhet att betala inom denna 14-dagarsperiod beror den lagstadgade räntan på det förfallna beloppet och entreprenören har rätt att ta ut de utomstående inkassokostnader som han har haft. Dessa insamlingskostnader uppgår till maximalt: 15% på utestående belopp upp till € 2500; 10% under de närmaste 2500 € och 5% under de nästa 5 000 € med minst 40 €. Entreprenören kan avvika från de angivna beloppen och procentsatserna till förmån för konsumenten.

Artikel 18 – Klagomålsförfarande

 1. Företagaren har ett reklamationsförfarande och hanterar reklamationen i enlighet med detta reklamationsförfarande.
 2. Klagomål över avtalets fullgörande ska lämnas fullständigt och tydligt beskrivna till konsumenten inom skälig tid efter att konsumenten upptäckt bristerna. entreprenör
 3. Klagomål som skickas till entreprenören kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandedatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid svarar entreprenören inom 14 dagar med en bekräftelse på mottagandet och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Ett klagomål om en produkt, tjänst eller entreprenörens tjänst kan också lämnas in via ett klagomålsformulär på konsumentsidan på Thuiswinkel.org-webbplatsen. www.thuiswinkel.org. Klagomålet kommer sedan att skickas till både relevant entreprenör och Thuiswinkel.org.
 5. Konsumenten måste under alla omständigheter ge entreprenören fyra veckor på sig att lösa klagomålet i ömsesidigt samråd. Efter denna period uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

Artikel 19 – Tvister

 1. Endast nederländsk lag gäller för avtal mellan entreprenören och konsumenten på vilka dessa allmänna villkor gäller.
 2. Tvister mellan konsumenten och entreprenören om ingående eller genomförande av avtal med avseende på produkter och tjänster som levereras eller levereras av denna entreprenör kan, med vederbörlig iakttagande av bestämmelserna nedan, läggas fram av både konsumenten och entreprenören till Thuiswinkel tvistkommitté. , PO Box 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl ).
 3. En tvist hanteras endast av tvistkommittén om konsumenten först har lämnat in sitt klagomål till företagaren inom rimlig tid.
 4. Om klagomålet inte leder till en lösning måste tvisten överlämnas till tvistkommittén skriftligen eller i en annan form som ska bestämmas av kommittén senast 12 månader efter det datum då konsumenten lämnade in klagomålet till företagaren.
 5. Om konsumenten vill lägga fram en tvist till tvistkommittén är företagaren bunden av detta val. Företrädesvis rapporterar konsumenten först detta till företagaren.
 6. Om företagaren vill lägga fram en tvist till tvistkommittén måste konsumenten skriftligen meddela inom fem veckor efter en skriftlig begäran från företagaren om han vill göra det eller om han vill att tvisten ska behandlas av den behöriga domstolen. Om entreprenören inte hört om konsumentens val inom fem veckors tid, har entreprenören rätt att överlämna tvisten till den behöriga domstolen. 
 7. Tvistkommittén fattar ett beslut på de villkor som anges i tvistkommitténs regler (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Tvistkommitténs beslut fattas genom bindande råd.
 8. Tvistkommittén kommer inte att behandla en tvist eller avbryta förfarandet om entreprenören har beviljats moratorium, gått i konkurs eller faktiskt har avslutat sin affärsverksamhet innan en tvist har behandlats av kommittén vid förhandlingen och ett slutgiltigt beslut. har påpekats.
 9. Om, förutom Thuiswinkel-tvistkommittén, en annan tvistkommitté som erkänns eller är ansluten till stiftelsen för konsumenttvistkommittéer (SGC) eller Financial Services Complaints Institute (Kifid) är behörig, är Thuiswinkel-tvistkommittén företrädesvis behörig för tvister, främst rörande metoden för fjärrförsäljning eller . För alla andra tvister är den andra erkända tvistekommittén ansluten till SGC eller Kifid.

Artikel 20 – Branschgaranti

 1. Thuiswinkel.org garanterar att dess medlemmar kommer att följa den bindande rådgivningen från Thuiswinkel tvistkommitté, såvida inte medlemmen beslutar att överlämna det bindande rådet till domstolen för granskning inom två månader efter det att det skickades. Denna garanti återupplivas om det bindande rådet har upprätthållits efter domstolens granskning och domen som visar att detta har blivit slutgiltigt. Upp till ett belopp på 10 000 euro per bindande rådgivning kommer detta belopp att betalas av Thuiswinkel.org till konsumenten. För belopp som överstiger 10 000 euro per bindande rådgivning betalas 10 000 euro. För överskottet har Thuiswinkel.org en skyldighet att göra sitt bästa för att säkerställa att medlemmen följer den bindande rådgivningen.
 2. Tillämpningen av denna garanti kräver att konsumenten gör ett skriftligt överklagande till Thuiswinkel.org och att han överför sitt krav mot entreprenören till Thuiswinkel.org. Om fordran mot entreprenören uppgår till mer än 10 000 euro, erbjuds konsumenten att överföra sitt anspråk i den mån det överstiger 10 000 euro till Thuiswinkel.org, varefter denna organisation gör betalningen i eget namn och kostnader. kommer juridiskt att begära detta för att tillfredsställa konsumenten.

Artikel 21 – Ytterligare eller andra bestämmelser 

Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligt eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare.

 1. Om konsumenten skickar sin logotyp och/eller bilder till företagaren för att få den tryckt på någon av sina produkter, är denne aldrig under några omständigheter ansvarig för upphovsrätten till denna bild och/eller logotyp. Detta ansvar ligger på den konsument som gör beställningen.
 2. Företagaren ansvarar aldrig för den text eller bild som är tryckt på produkten som konsumenten har beställt. Om den tryckta texten eller bilden inte är vad konsumenten har skickat är konsumenten skyldig att returnera alla mottagna trycksaker så att företagaren kan förstöra dem.
 3. Företagaren ansvarar inte för utskriftskvaliteten på produkten som tryckts av tredje part, eller kvaliteten på de bilder som skickas in av konsumenten.
 4. Användningen av en köpt produkt från företagaren sker helt på konsumentens risk. När företagaren tar emot en beställning förutsätter företagaren att konsumenten har tillräcklig kunskap om produkten, om produktens funktion och om användningen av produkten.
 5. Eventuell skada som uppkommit till följd av användningen av produkten köpt på företagarens webbplats kan aldrig återställas från företagaren. Användningen av de köpta produkterna sker på egen risk.
 6. Företagaren gör aldrig "hälsopåståenden" på sin webbplats eller i annonser. Om tredje part gör detta med hänvisning till företagaren ansvarar företagaren inte för detta.

Artikel 22 – Force majeure

 1. I händelse av force majeure upphävs företagarens skyldigheter.
 2. Med force majeure avses oförutsebara omständigheter beträffande personer och/eller material som vi tjänar eller tenderar att betjäna vid avtalets genomförande, vilka är av sådan karaktär att avtalets fullgörande därför är omöjligt eller så obekvämt och/ eller oproportionerligt dyrt blir det att fullgörande av avtalet inte längre kan eller inte omedelbart kan krävas av företagaren. Sådana omständigheter kvalificerar bland annat: krig och jämförbara situationer, myndighetsåtgärder, strejker, lockouter, hinder från tredje part, konsekvenserna av pandemier som Covid-19-pandemin, epidemier, tekniska komplikationer oförutsedda av båda parter, den omständighet att företagaren inte får en presentation, vilket är viktigt i samband med att en presentation ska levereras av oss, i tid eller inte korrekt.
 3. Vid force majeure är företagaren inte skyldig att betala ersättning.

sv_SESV